Primära flikar

Alvestas kommunfullmäktige, 29 november 2016

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lisa Åberg

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Thorvald Fransson

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Börge Nielsen (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Börge Nielsen (V)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Börge Nielsen (V)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Börge Nielsen (V)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Christer Brincner (KD)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Ola Andersson (V)

Talare

Hagart Valtersson (C)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Tomas Hedevik (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Jan-Eric Svensson (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Monica Pihl (C)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Monica Pihl (C)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Monica Pihl (C)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Monica Pihl (C)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Tommy Ernemyr (SD)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Tommy Ernemyr (SD)

Talare

Jan-Eric Svensson (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Sammanträdets öppnande

1. Närvaro

Fastställande av dagordning

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund

Redogörelse

Allmänheten ska, i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 24, vid varje sammanträde med kommunfullmäktige beredas tillfälle att ställa frågor inom Alvesta kommuns kompetensområde.

Tid är avsatt för allmänhetens frågestund kl. 18.35 – 19.05.

4a) Anmälan av medborgarförslag angående transporter till och från järnvägskajen i Vislanda

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader.

Redogörelse

I ett medborgarförslag daterat den 16 november 2016 redogörs för att inleveranser till VIDAs sågverk i Vislanda sker via en omlastingsplats (omlastning från järnvägen till lastbil) som ligger mitt i Vislanda samhälle. Det medför att alla lastbilstransporter från järnvägen måste ske genom samhället. Gatorna som utnyttjas är smala och har mycket annan trafik, bland annat servicefunktioner såsom bensinmackar och resturanger/värdshus, och inte minst en förskola på Östra Esplanaden samt kollektivtrafik. Gatorna utnyttjas även av cyklande eller gående barn till skolan.

Förslagställaren föreslår att trafiken till och från omlastningsplatsen ska ledas via Elnaryd och A-betong (Slipersfabriken) och ut på väg 126.

4b) Anmälan av motion (SD) angående vaktbolag

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader.

Redogörelse

Benny Lundh Johansson (SD) har i en motion daterat den 18 november 2016 föreslagit att kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna att starta eget vaktbolag.

5. Aktuellt från revisorerna

Förslag till beslut

Fullmäktige noterar informationen i protokollet.

Redogörelse

Revisorerna lämnar information till kommunfullmäktige. Stående informationspunkt på kommunfullmäktiges sammanträden.

6. Information från ordföranden

Förslag till beslut

Fullmäktige noterar informationen i protokollet

Redogörelse

Kommunfullmäktiges ordförande lämnar information till kommunfullmäktige. Stående informationspunkt på kommunfullmäktiges sammanträden.

7. Beslut om skattesats 2017

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen 2017 ska vara oförändrad, d.v.s. 21:42 kronor.

Redogörelse

Enligt bestämmelserna i kommunallagen ska kommunfullmäktige fatta ett beslut om kommande års skattesats senast i november månad. Om särskilda skäl föreligger, får fullmäktige före december månads utgång, fastställa en annan skattesats än den som har bestämts tidigare.

Kommunfullmäktiges beslut om budget 2017 i § 105/2016, samt kompletterande beslut i § 113/2016, utgår ifrån oförändrad skattesats om 21:42 per skattekrona.

Skatteintäkterna baseras på SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) skatteunderlagsprognos från slutet av april 2016.

8. Ekonomisk uppföljning per september månad

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen i protokollet om det ekonomiska läget 2016 utifrån helårsprognos per september.

Redogörelse

Total helårsprognos per september visar ett förväntat resultat för år 2016 på 12 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 3 miljoner kronor jämfört med uppföljningen per augusti.

Prognosen för år 2016 per september indikerar ett positivt helårsresultat på 11,9 miljoner kronor, inklusive effekt tillfälligt statsbidrag flyktingstöd med 32 miljoner kronor. Jämfört med budgeterat resultat på 11,5 miljon kronor är det en positiv avvikelse med knappt 0,4 miljon kronor.

Uppföljning per augusti, som sker i form av en delårsrapport, är mer omfattande och ger en fördjupad analys av nämndernas utfall för perioden och helårsprognos. Delårsrapporten innehåller uppföljning både av verksamhet och ekonomi och är lagreglerad i sin uppställning och struktur. Delårsrapport per augusti redovisades för kommunstyrelsen den 18 oktober och hanteras av kommunfullmäktige den 1 november.

Förändringar i helårsprognosen per september jämfört med augusti är en förbättring med drygt 3 miljoner kronor och avser följande:

 • + 6 miljoner kronor bättre prognos för omsorgsnämnden hänfört till budgettillskott 2016, som finansieras av det tillfälliga flyktingstödet från gemensam finansiering.
 • - 6 miljoner kronor för gemensam finansiering enligt punkt ovan.
 • + 1,3 miljoner kronor bättre prognos för utbildningsnämnden.
 • + 0,5 miljoner kronor bättre prognos för nämnden för individ- och familjeomsorg
 • + 1,5 miljoner kronor förbättrad prognos för slutavräkningen skatteintäkter enligt SKL:s skatteunderlagsprognos i början av oktober 2016.

Enligt beslut i kommunfullmäktige i maj 2016, ska redovisning av kommunens ekonomiska läge ske vid varje sammanträde i kommunfullmäktige.

9. Besvarande av nämnden för individ- och familjeomsorgs överskridande av budget

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar att:

 1. notera anmälan om överskridande av budget i protokollet,
 2. anse anmälan om överskridande av budget för besvarad, genom de åtgärder som nämnden för individ- och familjeomsorg vidtagit för att uppnå en budget i balans.

Redogörelse

Nämnden för individ- och familjeomsorg har anmält till fullmäktige om överskridande av budget 2016. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna anmälan om överskridande av budget till kommunstyrelsen för beredning.

10. Beslut om VA-taxa för 2017

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar att:

 1. Indexreglera VA-taxan med + 0,94 %, och därutöver höja taxan med + 2,8 %,
 2. den totala höjningen av VA-taxan på + 3,74 % ska gälla från och med 2017-01-01.

Redogörelse

Kommunfullmäktige ska anta VA-taxa för 2017 på sammanträdet den 29 november 2016.

Nämnden för samhällsplanering bedömer att det finns ett behov av att höja VA-taxan för 2017, bedömningen grundar sig på att det finns ett behov av ökad investering.

I bedömningen redogörs för att VA-taxan bör höjas med + 2,8 %, samt att konsumentprisindex (KPI) har ökat med + 0,94 %. Sammantaget föreslår nämnden för samhällsplanering att VA-taxan för 2017 höjs med + 3,74 %.

11. Beslut om länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar att:

 1. anta reviderad länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län,
 2. uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en lokal handlingsplan för folkhälsoarbetet i Alvesta kommun utifrån den länsgemensamma folkhälsopolicyn,
 3. den lokala handlingsplanen ska utvärderas efter ett år.

Redogörelse

Region Kronoberg har översänt förslag till länsgemensam folkhälsopolicy för ställningstagande och beslut av kommunfullmäktige. Policyn är en revidering av Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län med prioriteringar 2012-2015.

Folkhälsopolicyn är en gemensam viljeriktning för det länsgemensamma folkhälsoarbetet i Kronobergs län. Med stöd av policyn ska länets kommuner, Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län samarbeta och samhandla kring folkhälsofrågor och verka för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för länets befolkning.

Policyn har tagits fram i samarbete med kommunerna i länet och med länsstyrelsen och varit hos remiss hos samma aktörer.

I den länsgemensamma folkhälsopolicyn för Kronobergs län 2012- 2015 valdes målområdena 3 (barn och ungas uppväxtvillkor) och 11 (alkohol, tobak, narkotika och dopning) som särskilt prioriterade områden. I föreliggande policy kommer dessa fortsatt vara prioriterade vid sidan av målområde 1 (delaktighet och inflytande i samhället) som lyfts in som ett särskilt viktigt område i den reviderade policyn.

12. Besvarande av motion (AA) angående den planerande rondellen vid Värnamovägen/Odlingsvägen

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att kommunstyrelsen i § 70/2016 beslutat att ge startbesked för genomförande och iordningställande av cirkulationsplatsen vid Värnamovägen/Odlingsvägen.

Redogörelse

I en motion från Lars-Olof Franzén (AA) redogörs för att den planerade rondellen vid Värnamovägen/Odlingsvägen, innebär att den nuvarande gångtunneln under Värnamovägen försvinner. Motionären menar att tunneln används som en naturlig del av skolvägen för hela Påvelgårdsområdet, och har länge varit en trygg passage under den hårt trafikerade Värnamovägen. Trafikplanen bör ompröva genom att, rondellen skjuts österut, vilket medför att gångtunneln bibehålls och den nygjorda bussangörningen blir kvar i nuvarande läge.

I ett yttrande från Nämnden för samhällsplanering redogörs för att det inte är möjligt att flytta cirkulationen så långt österut att gångtunneln kan bevaras. Kommunstyrelsen har i § 70/2016 beslutat att ge startbesked för genomförande och iordningställande av ny cirkulation, och att rivning av nuvarande gångtunneln ska ske. Detta arbete beräknas vara färdigställt i början av november 2016.

13. Besvarande av medborgarförslag angående ny lekplats i Alvesta

Beslut

Fullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat, med hänvisning till att förvaltningen för samhällsplanering har fått i uppdrag att utreda möjligheterna för utegym och lekplats vid Sjöparken.

Redogörelse

I ett medborgarförslag daterat den 9 juni 2016 föreslås att det ska byggas en ny lekplats i Alvesta kommun. Förslagställaren föreslår att lekplatsen ska byggas vid Sjöparkens östra del.

Nämnden för samhällsplanering har den 6 september 2016 i § 56 beslutat att ge förvaltningen för samhällsplanering i uppdrag att genomföra en utredning som ska framställa förutsättningar för utegym och lekplats i Sjöparken.

Paus

mötet återupptas ca kl 19:50

14a) Besvarande av interpellation från Lars-Olof Franzén (AA) till kommunstyrelsen ordförande angånde kommunrevisionen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

Redogörelse

Lars-Olof Franzén (AA) har i en interpellation daterad den 25 februari 2016 ställt frågor till kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke (S) angående kommunrevisionen. Fullmäktige beslutade i § 25/2016 att interpellationen får ställas.

14b) Anmälan av interpellation från Lars-Olof Franzén (AA) till kommunfullmäktiges ordförande om den skrivelse han beställt av kommunchefen angående revisionens upphandling av sakkunnigt biträde till revisionen

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Redogörelse

I en interpellation daterad den 24 oktober 2016 ställer Lars-Olof Franzén (AA) frågor till kommunfullmäktiges ordförande Bertil Olsson (S) om den skrivelse han beställt av kommunchefen angående revisionens upphandling av sakkunnigt biträde till revisionen.

14c) Anmälan av interpellation från Mikael Johansson (M) till Birgit Andersson (MP) angående jämställdhetsarbetet i Alvesta kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Redogörelse

I en interpellation daterad den 10 november 2016 ställer Mikael Johansson (M) frågor till Birgit Andersson (MP) angående jämställdhetsarbetet i Alvesta kommun.

14d) Anmälan av interpellation från Benny Lundh Johansson (SD) angående smittsam sjukdom

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Redogörelse

Anmälan av interpellation från Benny Lundh Johansson (SD) angående smittsam sjukdom.

14e) Interpellation från Tommy Ernemyr till Mikael Johansson (M) angående lagar och föreskrifter som finns i kommunen

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas

Redogörelse

Tommy Ernemyr har ställt en interpellation till Mikael Johansson (M) angående lagar och föreskrifter som finns i kommunen.

15a) Val av ersättare (M) i nämnden för individ- och familjeomsorg

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse ... som ny ersättare i nämnden för individ- och familjeomsorg.

Redogörelse

Kommunfullmäktige ska utse ersättare (M) i nämnden för individ- och familjeomsorg.

15b) Entlediganden och val av ordinarie ledamot i nämnden för samhällsplanering och ersättare i Värends räddningstjänst förbund.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. entlediga Anders Malmqvist (M) från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i nämnden för samhällsplanering samt som ersättare i Värends räddningstjänstförbund,
 2. utse ... som ny ordinarie ledamot i nämnden för samhällsplanering,
 3. utse ...som ny ersättare i Värends räddningstjänstförbund.

Redogörelse

Anders Malmqvist (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i nämnden för samhällsplanering samt som ersättare i Värends räddningstjänstförbund.

Fullmäktige ska fatta beslut om entledigande samt utse ny ledamot till uppdragen.

15c) Entlediganden och val av ordinarie ledamot i utbildningsnämnden.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. entlediga Tommy Ernemyr från sitt uppdrag  som ordinarie ledamot i utbildningsnämnden.
 2. utse ... som ny ordinarie ledamot i utbildningsnämnden.
 3. utse ...som ny ersättare i Värends räddningstjänstförbund.

Redogörelse

Tommy Ernemyr (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i utbildningsnämden.

16. Fråga från Thomas Johansson (M) angående interpellationer och frågor.

Sammanträdets avslutande

Alvestas Kommunfullmäktige

Sändningsstart: 29 november kl. 18.30.

Klicka här för att se kallelsen.

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs av kommunens invånare i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 49 ordinarie ledamöter varav tre platser är vakanta. Kommunfullmäktige sammanträder i Thalia, Folkets Hus, på Allbogatan 17 en gång i månaden, och sammanträdena är öppna för allmänheten.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.