Primära flikar

Alvestas kommunfullmäktige, 1 november 2016

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Mats Johnsson (M)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Christina Utterström

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Björn Tisjö (M)

Talare

Börge Nielsen (V)

Talare

Tommy Ernemyr (SD)

Talare

Birgit Andersson (MP)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Hagart Valtersson (C)

Talare

Hagart Valtersson (C)

Talare

Anita Lindstedt (S)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Börge Nielsen (V)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Börge Nielsen (V)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Jan-Eric Svensson (AA)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Börge Nielsen (V)

Talare

Lennart Johansson (SD)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Jan-Eric Svensson (AA)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Christer Brincner (KD)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Bengt-Olof Söderström (L)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Hagart Valtersson (C)

Sammanträdets öppnande

1. Närvaro

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund

Redogörelse

Allmänheten ska, vid varje sammanträde med kommunfullmäktige, beredas tillfälle att ställa frågor inom Alvesta kommuns kompetensområde.

Tid är avsatt för allmänhetens frågestund kl. 18.35 – 19.05.

4a) Anmälan av motion (M) angående korsningen Storgatan/Sockenvägen/Olvägen i Vislanda

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader.

Redogörelse

I en motion redogör Mikael Johansson (M) att det är problem för fordon att köra igenom korsningen vid Storgatan/Socken/Olvägen i Vislanda.

Motionären föreslår att en utredning kring hur trafiksituationen ska förbättras vid korsningen Storgatan/Sockenvägen/Olvägen i Vislanda ska genomföras snarast, samt att lokala företagare ska få lämna in sina synpunkter.

5a) Anmälan av medborgarförslag angående kontroll av uppgifter och information på Alvesta kommunens hemsida

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader.

Redogörelse

I ett medborgarförslag daterat den 10 oktober 2016 föreslås att det centralt inom Alvesta kommunen ska inrättas en funktion för kontroll av att uppgifter och information hålls aktuella på kommunens hemsida, samt att hemsidan innehåller de uppgifter som utlovas enligt rubriker.

5b) Medborgarförslag angående trafiksituationen på Fornvägen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader.

Redogörelse

I ett medborgarförslag daterat den 10 oktober 2016 föreslås att kommunen långsiktigt, men framförallt kortsiktigt, ser över trafiksituationen på Fornvägen. Detta med beaktande av de framförda fakta och synpunkterna som redovisas i medborgarförslaget.

5c) Medborgarförslag angående jämte påpekande av oegentligheter

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader.

Redogörelse

I ett medborgarförslag daterat den 17 oktober 2016 föreslås att Alvesta kommun utformar § 24 i fullmäktiges arbetsordning på ett sådant sätt att: Allmänhetens frågestund kan få vara, som det antagligen var tänkt, när den började införas på kommunalnivå, ett ställe där allmänheten under 30 minuter kan ställa frågor om sådant som faller inom kommunens ansvarsområde. För att detta ska kunna ske menar förslagställaren att inskränkningarna i nuvarande ordning, i punkt fyra tas bort. 

5d) medborgarförslag angående biblioteket i Grimslöv

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att översända medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom sex månader.

Redogörelse

I ett medborgarförslag daterat den 18 oktober 2016 redogörs för att bibliotekslokalen i Grimslöv inte är lättillgänglig för de som har rörelseförhinder. Förslagställaren föreslår därför att biblioteket i Grimslöv bör flyttas till en lokal som är mer lättillgänglig för kommunens invånare.

6. Aktuellt från revisorerna

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.

Redogörelse

Revisorerna lämnar information till kommunfullmäktige. Stående informationspunkt på kommunfullmäktiges sammanträden.

7. Delårsrapport per augusti 2016

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport augusti 2016 med helårsprognos.

Redogörelse

Kommunledningskontoret överlämnar delårsrapport augusti 2016 med helårsprognos upprättad utifrån lag om kommunal redovisning.

Efter åtta månader redovisar Alvesta kommun ett positivt resultat på drygt 28 miljoner kronor. Det motsvarar en budgetavvikelse på 22 miljoner kronor, varav minus 12 miljoner kronor hänförs till nämnderna som vägs upp av positiv avvikelse för centrala medel med 33 miljoner kronor. Resultatet för motsvarande period år 2015 var 2 miljoner kronor. Prognosen för år 2016 indikerar ett positivt helårsresultat på drygt 8 miljoner kronor, vilket är knappt 3 miljoner kronor sämre än budget.

Nämnderna prognostiserar underskott (-31 mnkr) och gemensam finansiering överskott (+28 mnkr) vid årets slut. Jämfört med föregående uppföljning i juli har prognosen förbättrats med över 20 miljoner kronor, vilket framförallt är hänförbart till gemensam finansiering. De prognostiserade negativa budgetavvikelserna för nämnderna för året och förutsättningar i övrigt ställer krav på fortsatta prioriteringar för att ekonomin långsiktigt ska vara i balans.

8. Förslag till sammanträdesplan 2017

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar att anta förslag till sammanträdesplan för år 2017.

Redogörelse

Kommunfullmäktige ska fastställa sammanträdesplan för år 2017. Bilagt förslag till sammanträdesplan innehåller sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens personalutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Vid framtagande av planen har hänsyn tagits till tidplanerna för hantering av årsredovisning 2016, mål och budget 2018 med plan 2019-2020, delårsrapport per augusti 2017 samt nämndernas ekonomiska uppföljningar per mars, april, maj, september, oktober och november 2017.

9. Information från ordföranden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen protokollet.

Redogörelse

Kommunfullmäktiges ordförande lämnar information till kommunfullmäktige. Stående informationspunkt på kommunfullmäktiges sammanträden.

10. Beslut om startbesked för projektet om- och tillbyggnad av matsal i Mohedaskolan

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ge startbesked för projektet om- och tillbyggnad av Mohedaskolans matsal och kök.

Redogörelse

Kommunfullmäktige har hittills beslutat om två tillbyggnader vid Mohedaskolan, som delprojekt i en mer omfattande projektering vid Mohedaskolan.

Projektet har gått vidare med en första upphandling av utbyggnad av matsal och kök. Projektet för om- och tillbyggnad av Mohedaskolans matsal och kök bör genomföras snarast, varav kommunfullmäktige ska besluta om startbesked för projektet.

11. Beslut om verksamhetsövergång av verksamhet för markskötsel från Allbohus till förvaltningen för samhällsplanering

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. uppdra åt nämnden för samhällsplanering att genomföra en verksamhetsövergång av verksamhet för markskötsel från Allbohus till förvaltningen för samhällsplanering,
 2. tidpunkt för den obligatoriska övergången ska ske från och med 2017-04-01.

Redogörelse

Nämnden för samhällsplanering beslutade i § 55/2016 att föreslå fullmäktige besluta om en verksamhetsövergång av verksamhet för markskötsel från Allbohus till förvaltningen för samhällsplanering. Verksamhetsövergången ska genomföras på samma sätt och med motsvarande villkor som tillämpades vid övergången från Alvesta kommun till Allbohus år 2013. Tidpunkt för den obligatoriska överföringen ska ske från och med 2017-04-01.

12. Förslag till renhållningstaxa för hushållsavfall 2017

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar att:

 1. anta förslag till renhållningstaxa för hushållsavfall i Alvesta kommun som innebär en höjning med 4 % inklusive moms avseende sophämtning och slambrunnstömning.
 2. renhållningstaxan ska gälla från och med 2017-01-01.

Redogörelse

Alvesta Renhållnings AB har upprättat förslag till renhållningstaxa för hushållsavfall i Alvesta kommun att gälla från och med 2017-01-01.

Förslaget är att renhållningstaxan höjs med 4 % inklusive moms avseende sophämtning och slambrunnstömning. Normalabonnemanget för sophämtning för en villa innebär en höjning med 82 kr/år inklusive moms, och för slambrunnstömning med 40 kr/brunn inkl. moms.

13. Återrapportering av beslut fattade av fullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar den redovisade återrapporteringen i protokollet.

Redogörelse

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning i § 27 bör återrapportering av beslut fattade av kommunfullmäktige ske till kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober. Fullmäktige har inte haft ett sammanträde i oktober månad, varför ärendet tas upp på dagens sammanträde.

Medborgarförslag och motioner är inte inkluderade i återrapporteringen, dessa redovisas särskilt till fullmäktige i enlighet med fullmäktiges arbetsordning.

14. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag i protokollet.

Redogörelse

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning i § 15 och i § 25 ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som är obesvarade.

Kommunledningskontoret har till kommunfullmäktiges sammanträde den 1 november 2016 sammanställt en förteckning över de motioner och medborgarförslag som är under beredning.

Av de 15 obesvarade motioner som redovisas, har tre passerat tidsfristen på tolv månaders beredningstid. Av de elva medborgarförslag som redovisas, har fyra passerat tidsfristen på tolv månaders beredningstid.

Paus

15. Återrapportering från omsorgsnämnden om ej verkställda beslut enligt Sol och LSS

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige noterar redovisningen i protokollet.

Redogörelse

Omsorgsnämnden redovisar ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per den 30 september 2016.

16. Besvarande av motion (V) angående integrationsarbete i kommunen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till att Alvesta kommuns integrationsfrämjande arbete fortsatt bygger på att aktivt involvera och stötta civilsamhället.

Redogörelse

Anne Grotmaak (V) har i en motion, daterad 2015-10-23, föreslagit att kommunens integrationssamordnare får i uppdrag att undersöka möjligheten att införa ett mentorsprojekt för infödda och nyanlända kommuninvånare, enligt exempelvis den modell som används i Torsås kommun. Modellen innebär att ett kommunalt projekt har drivits i syfte att underlätta för infödda svenskar och nyanlända att träffas.

17. Besvarande av motion (M) angående nämndsorganisation

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. förslaget att inrätta en kultur- och fritidsnämnd besvaras med att fullmäktige i § 105/2016 beslutat att inrätta en ny nämnd för kultur- och fritidsfrågor.
 2. förslaget att ta bort överförmyndarnämnden avslås med hänvisning till att det enligt Föräldrabalken ska finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd i varje kommun och att uppgifterna inte får överflyttas eller placeras under någon annan nämnd.
 3. förslaget att ta bort nämnden för myndighetsutövning avslås med hänvisning till att nämnden har inrättats av fullmäktige för att kunna följa kommunallagens regler om att en nämnd inte får bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden företräder kommunen som part, eller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.

Redogörelse

Mikael Johansson (M) har i motion, daterad 2016-02-22, föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att inrätta en kultur- och fritidsnämnd med fem ledamöter samt att överförmyndarnämnden och nämnden för myndighetsutövning tas bort.

18. Besvarande av motion (KD) angående offentlig information om kommunens dricksvatten

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att:

 1. Alvesta kommun redogör för den mest efterfrågade informationen om kommunens dricksvatten på kommunens hemsida,
 2. det finns ett lågt allmänt intresse för en mer grundäggande information om vattenanalys, det framkommer genom att kommunen får få förfrågningar om sådan information. Vid förfrågningar ger kommunens VA-enhet information i ärendet.

Redogörelse

I en motion från Kauko Antbacke (KD) föreslås att Alvesta kommun bör informera kommuninvånarna om kommunens vattenkvalité. Informationen bör omfatta PH-värde samt eventuella föroreningar från rester av exempelvis processkemikalier, bly, järn, aluminium och radon och andra hälskoskadliga metallföroreningar.

19. Besvarande av motion (AA, KD,V,L) angående Alvesta kommuns strategiska läge vid södra stambanan

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar att:

 1. avslå motionen med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse,
 2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska hantera kommunens strategiska järnvägsfrågor.

Redogörelse

I en motion daterad den 22 februari 2016 föreslår Jan-Erik Svensson (AA), Kauko Antbacke (KD), Anne Grotmaak (V) och Bengt-Olof Söderström (L) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med inriktning att arbeta vidare med idéerna i förslaget om ”Det tredje spåret” och ”Bangård Sydost, Logistikcentra i Alvesta”. Motionärerna föreslår också att arbetsgruppen får i uppdrag att bjuda in kommunerna i regionen och kommuner som ligger längs södra stambanan och kust-till-kustbanan för samverkan runt frågorna som angetts ovan.

I en tjänsteskrivelse redogörs det för att frågor om järnväg och transporter har hög prioritet i Alvesta kommun. Med dagens befintliga resurser bevakar och driver kommunen frågor på flera fronter. Det finns inte rimliga skäl för att bygga upp ytterligare nätverk och samarbeten utöver de som nämnts ovan.

20. Besvarande av medborgarförslag angående hastigheten på Fornvägen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det inte är förenligt med riktlinjerna i kommunens hastighetsplan att höja hastigheten på Fornvägen.

Redogörelse

I ett medborgarförslag föreslås att den rådande hastighetsbegränsningen på Fornvägen i Alvesta på 40 km/h höjs till 50 km/h.

I en tjänsteskrivelse redogörs för att det i Alvesta kommuns hastighetsplan framgår att hastigheten på gator i tätorter, där det vistas både fordon och oskyddade gångtrafikanter, ska uppgå till maximalt 40 km/h.

21. Besvarande av medborgarförslag angående hastigheten vid skolor under sommarlovstid

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att förskoleverksamhet bedrivs av många skolor under sommarlovstid och att det fortsatt ska vara en hastighetsgräns på 30 km/h året runt.

Redogörelse

I ett medborgarförslag föreslås att det ska tillämpas en hastighet på 40 km/h istället för 30 km/h utanför skolor under sommartid eftersom det inte förekommer någon skolverksamhet. I en tjänsteskrivelse redogörs för att det för fem år sedan beslutades att frångå höjningen i sommarlovstid på grund av att många skolor har förskoleverksamhet för barn mellan 1-5 år under denna period.

22. Besvarande av medborgarförslag angående gång- och cykelväg i Vislanda

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar att medborgarförslaget besvaras genom att:

 1. En cykel- och gångväg längs väg 610 behandlas i de samtal som Alvesta kommun för med Trafikverket,
 2. Alvesta kommun kommer beakta medborgarförslaget i samband med upprättande av den lokala cykelvägsplanen.

Redogörelse

I ett medborgarförslag föreslås att en gång- och cykelväg ska inrättas längs väg 610, förbi Brånan/Aplamon utanför Vislanda.

I en tjänsteskrivelse redogörs för att det är Trafikverket som ansvar för säkerhets- och förbättringsarbete längs denna vägsträcka.

Det redogörs även för att Region Kronoberg under kommande år ska arbeta fram en regional cykelvägsplan. Alvesta kommun ska bevaka frågan om väg 610 när denna plan arbetas fram.

23a) Val av ersättare (C) i kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som ersättare i kommunstyrelsen utse...

Redogörelse

Kommunfullmäktige ska utse ersättare (C) i kommunstyrelsen.

23b) Val av ersättare (M) i nämnden för individ- och familjeomsorg

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse... som ny ersättare i nämnden för individ-och familjeomsorg.

Redogörelse

Fullmäktige ska utse ersättare (M) i nämnden för individ- och familjeomsorg.

23c) Val av ordinarie ledamot (AA) i nämnden för individ- och familjeomsorg och i omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. utse... som ny ordinarie ledamot i nämnden för individ- och familjeomsorg,
 2. utse... som ny ordinarie ledamot i omsorgsnämnden.

Redogörelse

Fullmäktige ska utse ordinarie ledamot (AA) i nämnden för individoch familjeomsorg och i omsorgsnämnden.

23d) val av ersättare (AA) i utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse... som ny ersättare i utbildningsnämnden.

Redogörelse

Fullmäktige ska utse ersättare i utbildningsnämnden.

23e) entledigande av ordinarie (V) ledamot i fullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. entlediga Anne Grotmaak (V) från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i fullmäktige,
 2. hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning.

Redogörelse

Anne Grotmaak (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i fullmäktige.

23f) entledigande och val av ordinarie ledamot (V) i kommunfullmäktiges valberedning och i utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. entlediga Anne Grotmaak (V) från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i fullmäktiges valberedning och som ordinarie ledamot i utbildningsnämnden,
 2. utse... som ny ordinarie ledamot i fullmäktiges valberedning,
 3. utse... som ny ordinarie ledamot i utbildningsnämnden.

Redogörelse

Anne Grotmaak har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i fullmäktiges valberedning och som ordinarie ledamot i utbildningsnämnden.

23g) entledigande av ersättare (S) i kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. entlediga Susanne Nordahl (S) från sitt uppdrag som ersättare i fullmäktige,
 2. hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning.

Redogörelse

Susanne Nordahl (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Informationsärende

Mötets avslutande

Alvestas Kommunfullmäktige

Sändningsstart: 1 november kl. 18.30.

Klicka här för att komma till en sida där kallelsen kommer att finnas innan mötet (i höger kolumn, under rubriken Relaterad information).

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs av kommunens invånare i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 49 ordinarie ledamöter varav tre platser är vakanta. Kommunfullmäktige sammanträder i Thalia, Folkets Hus, på Allbogatan 17 en gång i månaden, och sammanträdena är öppna för allmänheten.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.