Primära flikar

Alvestas kommunfullmäktige, 27 september 2016

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lisa Åberg

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lisa Åberg

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Bengt-Olof Göransson

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Bengt-Olof Göransson

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Bengt-Olof Göransson

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Bengt-Olof Göransson

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Mats Johansson (M)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Jan-Eric Svensson (AA)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Jan-Eric Svensson (AA)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Jan-Eric Svensson (AA)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Jan-Eric Svensson (AA)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Jan-Eric Svensson (AA)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Jan-Eric Svensson (AA)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Jan-Eric Svensson (AA)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Ola Andersson (V)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Mats Athley (M)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Hagart Valtersson (C)

Talare

Magnus Wigren

Talare

Hagart Valtersson (C)

Talare

Magnus Wigren

Talare

Hagart Valtersson (C)

Talare

Magnus Wigren

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Anita Thörn von Rosen (MP)

Talare

Jan-Eric Svensson (AA)

Talare

Anne Grotmaak (V)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Tommy Everthsson (AA)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Tommy Everthsson (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Sammanträdets öppnande

1. Närvaro

3. Allmänhetens frågestund 18.35

Redogörelse

Allmänheten ska, vid varje sammanträde med kommunfullmäktige, beredas tillfälle att ställa frågor inom Alvesta kommuns kompetensområde.

Tid är avsatt för allmänhetens frågestund kl. 18.35 - 19.05.

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund 18.35

Redogörelse

Allmänheten ska, vid varje sammanträde med kommunfullmäktige, beredas tillfälle att ställa frågor inom Alvesta kommuns kompetensområde.

Tid är avsatt för allmänhetens frågestund kl. 18.35 - 19.05.

4a) Anmälan av medborgarförslag angående tillgänglighet av kallelser och protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna på Alvesta bibliotek

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader.

Redogörelse

I ett medborgarförslag föreslås det att Alvesta kommuns kallelser, protokoll och handlingar ska förvaras på Alvesta bibliotek. Handlingarna ska inordnas års-och datumsvis i pärmar. Pärmarna ska betecknas med fullmäktige, kommunstyrelse eller nämnds namn.

4b) Anmälan av medborgarförslag angående Horgenäs 1:6

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att översända medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader.

Redogörelse

I ett medborgarförslag daterat 2016-08-08 föreslås att Alvesta kommun omprövar sitt beslut att exploatera Horgenäs 1:6 vid södra Åsnen, och istället vidareutvecklar områdets höga natur- och landsbygdskvaliteter inför den blivande Åsnens nationalpark.

5a) Anmälan av motion (SD) angående utredning kring kommunens förebyggande arbete och åtgärdsplan vid spridning av smittsam sjukdom

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader.

Redogörelse

I en motion från Benny Lundh Johansson (SD) föreslås kommunfullmäktige uppdra åt lämplig nämnd att:

 • Ta fram en informationspärm som ska tilldelas nyanlända, ensamkommande samt personer som vistas illegalt i kommunen.
 • Få fler genomgå gratis hälsoundersökning.
 • Utreda hur kommunen arbetar för att uppmuntra nyanlända föräldrar att låta sina barn genomgå den kostnadsfria hälsoundersökningen som erbjuds barnen innan skolstart.

6. Aktuellt från revisorerna

Redogörelse

Revisorerna lämnar information till kommunfullmäktige.

7. Information från ordföranden

Redogörelse

Kommunfullmäktiges ordförande lämnar information till kommunfullmäktige.

Stående informationspunkt på kommunfullmäktiges sammanträden.

8. Ekonomisk uppföljning per juli månad 2016

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. notera informationen i protokollet om det ekonomiska läget 2016 utifrån helårsprognos per juli,
 2. notera informationen om den försämrade skatteunderlagprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, den 15 augusti 2016. Jämfört med föregående prognos i april, är det för år 2016 en försämring med 4,8 miljoner kronor. För år 2017 är det en försämring med 17,8 miljoner kronor, varav 9,6 miljoner kronor är hänfört till skatteintäkter och utjämning samt 8,3 miljoner kronor är hänfört till LSS-utjämningen,
 3. på kommunstyrelsens sammanträde den 18 oktober återigen aktualisera de ekonomiska förutsättningarna för 2017 utifrån ny skatteunderlagsprognos från SKL den 5 oktober 2016.

Redogörelse

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 augusti föredrogs helårsprognos per juli för omsorgsnämnden, utbildningsnämnden samt nämnden för individ- och familjeomsorgen. Med förutsättningen att nämnden för samhällsplanering och kommunstyrelsen har oförändrad prognos jämfört med maj, är kommunens totala helårsprognos per juli i stort sett oförändrad jämfört med uppföljningen per maj.

Prognosen för år 2016 per juli indikerar ett negativt helårsresultat på minus 4,6 miljoner kronor, inklusive effekt tillfälligt statsbidrag flyktingstöd med 32 miljoner kronor. Jämfört med budgeterat resultat på 11,5 miljon kronor är det en negativ avvikelse med 16 miljoner kronor. Förändringar i helårsprognosen per juli jämfört med maj är följande:

 • +13 miljoner kronor bättre prognos för utbildningsnämnden hänfört till budgettillskott 2016, som finansieras av det tillfälliga flyktingstödet från gemensam finansiering.
 • -13 miljoner kronor för gemensam finansiering enligt punkt ovan.
 • +4,6 miljoner kronor bättre prognos för nämnden för individ- och familjeomsorg
 • +0,7 miljoner kronor bättre prognos för omsorgsnämnden
 • -4,8 miljoner kronor försämrad prognos för slutavräkningen skatteintäkter enligt SKL:s skatteunderlagsprognos i augusti 2016.

Enligt beslut i kommunfullmäktige i maj 2016, ska redovisning av kommunens ekonomiska läge ske vid varje kommunfullmäktigesammanträde. På kommunstyrelsens sammanträde 2016-09-13 informerades kommunstyrelsens ledamöter om försämrade skatteunderlagprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, den 15 augusti 2016. Jämfört med föregående prognos i april, är det för år 2016 en försämring med 4,8 miljoner kronor. För år 2017 är det en försämring med 17,8 miljoner kronor, varav 9,6 miljoner kronor är hänfört till skatteintäkter och utjämning samt 8,3 miljoner kronor är hänfört till LSS-utjämningen.

9. Förslag till kompletterande beslut till kommunfullmäktiges beslut om att anta Moderaternas budget 2017 med plan 2018-2019

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Fastställa mål som har betydelse för god ekonomisk hushållning för Alvesta kommun både ur ett verksamhetsmässigt och finansiellt perspektiv enligt bilaga 1. Ersätter tidigare skrivning i moderaternas budgetförslag sid 6 och 7 avsnitt Vision och Mål.
 2. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till ny kulturoch fritidsnämnd med tillhörande förvaltningsverksamhet med ikraftträdande 1 januari 2017 och komplettera beskrivningen av nämnderna/styrelsens ansvarsområde utifrån bilaga 2.
 3. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål ska styrelsen/nämnderna agera och prioritera så att budgetramen inte överskrids. Om de av kommunfullmäktige antagna målen inte kan uppfyllas ska detta prövas av fullmäktige
 4. Budget 2017 utgår från oförändrad skattesats om 21:42 per skattekrona. Skatteintäkterna för budget- och planperioden 2017-2019 baseras på SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) skatteunderlagsprognos från slutet av april 2016.
 5. Driftbudget till nämnder och styrelser enligt nedan:
   
  Nämnd/styrelse  tusentals kronor
  Kommunstyrelsen  89 739
  Överförmyndarnämnden  1 488
  Utbildningsnämnden  528 002
  Nämnden för individ- och familjeomsorg  85 420
  Omsorgsnämnden  315 102
  Nämnden för samhällsplanering  44 776
  Nämnden för myndighetsutövning  174
  Summa nettokostnader verksamheten  1 064 701
  Gemensam finansiering  1 076 853

  Årets resultat 

  12 152

  Anslagen i driftbudgeten till nämnder och styrelser fastställs med ett anslag (netto; kostnader minus intäkter) per nämnd/styrelse. Kommande budgetomfördelningar under 2016 som är långsiktiga påverkar slutliga driftramar för år 2017.
 6. Fastställa resultat- respektive balansbudget år 2017-2019 för kommunen enligt bilaga 3 och därmed anta ekonomisk flerårsplan år 2017-2019.
 7. Anta resultat- och balansbudget år 2017-2019 för VAverksamheten enligt bilaga 4.
 8. Uppdra till nämnderna/styrelsen att senast den 15 november 2016 besluta om intern kontrollplan 2017 och preciserad internbudget för år 2017 samt flerårsplan för år 2018 och 2019 för information till kommunfullmäktige på decembersammanträdet 2016. Nämndernas internbudgetar ska ske med utgångspunkt från kommunfullmäktiges budget och de närmare anvisningar som utfärdas om budgetarbetet från kommunstyrelsen (kommunledningskontoret). Nämndernas uppdrag avser både internbudget för drift och investeringar.
 9. Det är nämndernas utrymme i driftbudgeten som styr nämndernas investeringsnivå. Respektive nämnd/styrelse har att besluta om vilka investeringar som ska genomföras för varje enskilt investeringsprojekt upp till 5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutar om enskilda investeringsprojekt med nettoutgift från 5 miljoner kronor upp till 10 miljoner kronor. Investeringar därutöver fastställs av fullmäktige.
 10. Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2017 omsätta lån alternativt ta upp nya lån till ett totalt belopp på högst 250 miljoner kronor.
 11. Uppdra till kommunstyrelsen (kommunledningskontoret) att hantera centrala anslag under gemensam finansering för dels täckning av löneökningar enligt avtal (inklusive del i Värends Räddningstjänstförbund och motsvarande för förbundets pensionskostnader) och höjda arvoden till förtroendevalda och dels för täckning av övriga strategiska åtgärder enligt Budget 2017.
 12. Uppdra till kommunstyrelsen (kommunledningskontoret) att genomföra budgettekniska justeringar med anledning av beslut som rör förslag i regeringens ekonomiska propositioner eller verksamhetsförändringar.
  1. Anta borgensram för de kommunägda bolagen 2017 (ersätter tidigare beslut). Ramarna innebär att kommunen såsom för egen skuld ingår borgen enligt listan nedan med låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
     Miljoner kronor
   AllboHus Fastighets AB 1150,0
   -”- via koncernkonto 50,0
   Alvesta Energi AB 145,0
   -”- via koncernkonto 35,0
   Alvesta Elnät AB 60,0
   -”- via koncernkonto 5,0
   BIVA Bredband i Värend 25,0
   -”- via koncernkonto 2,0
   Alvesta Renhållning AB 1.5
   -”- via koncernkonto 1,0
   Alvesta Utveckling AB 40,0
   -”- via koncernkonto 3,0
   Alvesta Kommunföretag AB, 70,0
   -”- via koncernkonto 6,0
   Huseby Bruk AB 0,3
   Borgen för föreningar på 5,5 miljoner kronor år 2015 kan utökas vid behov efter prövning i kommunstyrelsen.

Redogörelse

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016, KF § 105/2016, att anta Moderaternas budget år 2017 med plan för år 2018-2019 och investeringsplan. För att få ett komplett underlag för att vidare kunna hantera budgeten och dess innehåll samt för att budgeten ska innehålla de formella krav som ställs på en budget enligt kommunallagen1, behöver budgetbeslutet kompletteras. Beslut om komplettering ska fattas av kommunfullmäktige.

10. Besvarande av omsorgsnämndens anmälan om överskridande av budget

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Ge omsorgsnämnden 6 miljoner kronor i tillfälligt ramtillskott för år 2016,
 2. Det tillfälliga ramtillskottet för år 2016 finansieras av det generella statliga statsbidraget för tillfälligt flyktingstöd 2015/2016,
 3. Omsorgsnämnden ska återrapportera en åtgärdsplan för en långsiktig ekonomi i balans till kommunstyrelsen senast november 2016.

Redogörelse

Omsorgsnämnden anmälde till fullmäktige i § 81/2016 om överskridande av budget. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna anmälan om överskridande av budget till kommunstyrelsen för beredning.

Enligt marsuppföljningens prognos förväntas omsorgsnämnden ha ett resultat i form av ett överskridande med ca 13 miljoner kronor för 2016. Omsorgsnämndens arbetsutskott har föreslagit omsorgsnämnden att alla enheter ska lämna förslag på åtgärder som leder till en budget i balans. Åtgärderna ska innefatta risk- och konsekvensanalyser. I en skrivelse daterat 2015-05-03 skriver omsorgsnämndens ordförande att orsakerna till det nuvarande läget framför allt är tre:

 • Kraftigt ökande behov i hemtjänst och hemsjukvård.
 • Hög sjukfrånvaro med åtföljande behov av vikarier.
 • Oförmåga att hämta in tidigare beslutade besparingar och nedskärningar.

Paus

11. Förslag till bostadsförsörjningsprogram för Alvesta kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. anta förslag till bostadsförsörjningsprogram och riktlinjer för bostadsförsörjningen för Alvesta kommun,
 2. uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag till handlingsplan för 2017-2018 för genomförandet av bostadsförsörjningsprogrammet. Uppföljning ska ske årligen i samband med årsredovisningen.

Redogörelse

Kommunstyrelsen gav 2013-10-29 kommunchefen i uppdrag att bilda arbetsgrupp för framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Ett förslag till samrådshandling utarbetades och kommunstyrelsen beslutade 2016-05-17 att skicka ut förslaget på samråd. Under samrådstiden har fem yttranden inkommit, varav två med synpunkter. Samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse som underlag för beslut om antagande av förslag till bostadsförsörjningsprogram och riktlinjer för bostadsförsörjningen för Alvesta kommun.

Det totala behovet av nya bostäder på tio års sikt bedöms vara 850- 950 bostäder. Det behövs nya detaljplaner för 450-550 nya bostäder under samma tidsperiod.

12. Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnd

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. anta ”Reglemente för kultur- och fritidsnämnd” med följande tillägg till 1 kap § 5: ”Framtagande av kulturella arrangemang för äldre och funktionsnedsatta i samarbete med omsorgsförvaltningen”.
 2. den nya kultur- och fritidsnämnden träder i kraft den 1 januari 2017,
 3. 200 tkr för kostnaden för arvoden och ersättningar till nämndens förtroendevalda finansieras från kommunstyrelsens strategiska konto.

Redogörelse

Enligt kommunfullmäktiges beslut ”Budget 2017, plan 2018-2019” ska en ny nämnd inrättas för kultur- och fritidsfrågor (§ 105/2016). Kommunchefen har i tjänsteskrivelse, daterad den 23 augusti 2016, föreslagit kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige besluta att:

 1. anta ”Reglemente för kultur- och fritidsnämnd”,
 2. den nya kultur- och fritidsnämnden träder i kraft den 1 januari 2017,
 3. 200 000 kr för kostnaden för arvoden och ersättningar till nämndens förtroendevalda finansieras från kommunstyrelsens strategiska konto.

13. Besvarande av motion (SD) angående riktlinjer vid hämtning på förskola

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar att anse motionen för besvarad med hänvisning till upprättad tjänsteskrivelse.

Redogörelse

I en motion från Benny Lundh Johansson (SD) redogörs det för att det allt för ofta förekommer att barnens föräldrar inte hämtar dem på förskolan, utan att hämtningen sker av ett äldre, icke myndigt syskon. Motionären menar att syskonhämtning på vissa förskolor förekommer så ofta att personalen förlorat kontakten med barnets föräldrar, vilket inte är bra för varken barnet eller föräldrarna. Motionären menar även att syskonhämtning kan innebära en fara för barnet, exempelvis kan det vara svårt för det äldre syskonet att ha uppsikt över trafiken och barnet samtidigt, såväl att hantera om andra olyckor sker längs vägen. Motionären föreslår därför att kommun tar fram riktlinjer som syftar till att reglera äldre syskons hämtning och lämning av sina yngre syskon på förskolan.

I ett yttrande från utbildningsförvaltningen redogörs det för att förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Hämtning och lämning av barnen på förskolan kräver kontinuerlig dialog och nära samarbete mellan förskolan och föräldrarna. I de fall föräldrarna har behov av att överlåta till annan närstående att hämta eller lämna på förskolan ska det föregås av att båda parter haft dialog där det tydligt har informerats om vårdnadshavarens ansvar. Utbildningsförvaltningen anser att hämtning och lämning på förskolorna i Alvesta kommun fungerar bra i dagsläget.

14. Besvarande av motion (SD) angående studiebesök i skolor

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att Alvesta kommun redan har en gemensam plan för studie-och yrkesvägledning.

Redogörelse

I en motion redogör Benny Lundh Johansson (SD) för att skolan bör öka elevernas kunskap om olika yrkesgrupper i samhället. De studieresultat en elev uppnår i skolan och valen de gör under sin skoltid får stor inverkan på deras framtid. Fler elever bör få en ökad kunskap om vilka yrkesgrupper som passar deras förmåga, vilket skulle gagna både eleverna och samhället. Skolan bör därför bjuda in föräldrar till skolan för att berätta om sitt yrke, det ska även ges möjlighet till studiebesök. Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt lämplig nämnd att i dialog med skolorna finna lämplig lösning som underlättar för föräldrar att tala om sina yrken samt arrangera studiebesök på deras arbeten. I ett yttrande skriver utbildningsförvaltningen att det är ett viktigt inslag i skolan att bjuda in föräldrar för att ge eleverna ett bra underlag för val av utbildningsväg och yrke. Skolan har i uppdrag utifrån styrdokumenten, Skollag och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) att ge eleverna inblick i arbets-, förenings och kulturliv. Det innebär att skolan redan har ett ansvar att visa eleverna olika utbildningsval och yrkesval. I Alvesta kommun har skolorna en gemensam plan för studie-och yrkesvägledning. I denna plan ska följande aktiviteter genomföras:

 • Eleverna i årskurs 1-3 får besök av föräldrar som berättar som sitt yrkersliv, samt att eleverna intervjuar far-och morföräldrar om sitt yrkersliv utifrån ett historiskt perspektiv. Eleverna får även göra ett studiebesök per läsår.
 • I årskurs 4-6 får eleverna göra ett studiebesök per läsår.
 • Årskurs 7-9 innefattar en mängd olika aktiviteter kring studieoch yrkesvägledning, detta intensifieras i årskurs 9 inför elevernas gymnasieval.

15a) val av revisor till kommunens förvaltade stiftelser

Redogörelse

Revisorerna har föreslagit kommunfullmäktige att utse Mats Johnsson (M) som revisor till kommunens förvaltade stiftelser.

15b) val av ersättare (C) i kommunstyrelsen

Redogörelse

Kommunfullmäktige ska utse ersättare (C) i kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som ersättare i kommunstyrelsen utse...

15c) entledigande och val av ersättare (M) i nämnden för individ-och familjeomsorg

Redogörelse

Mikaela Brentel (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i nämnden för individ-och familjeomsorg.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. entlediga Mikaela Brentel (M) från sitt uppdrag som ersättare i nämnden för individ-och familjeomsorg,
 2. utse... som ny ersättare i nämnden för individ-och familjeomsorg.

15d) entledigande av ersättare (M) i kommunfullmäktige

Redogörelse

Mikaela Brentel (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. entlediga Mikaela Brentel(M) från sitt uppdrag som ersättare i fullmäktige,
 2. hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning.

15e) entledigande och val av ordinarie ledamot i nämnden för individ-och familjeomsorg och ersättare i individ-och familjeomsorgs arbetsutskott (S)

Redogörelse

Martin Rosén (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i nämnden för individ-och familjeomsorg och som ersättare i individ-och familjeomsorgs arbetsutskott.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Entlediga Martin Rosén (S) från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i nämnden för individ-och familjeomsorg och som ersättare i individ-och familjeomsorgs arbetsutskott,
 2. utse… som ny ordinarie ledamot i nämnden för individ-och familjeomsorg och som ersättare i individ-och familjeomsorgs arbetsutskott.

15f) Entledigande av ersättare (S) i kommunfullmäktige

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 1. entlediga Sanya Larsson (S) från sitt uppdrag som ersättare i fullmäktige,
 2. hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning.

Redogörelse

Sanya Larsson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

 

15g) Entledigande av ordinarie (AA) ledamot i fullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. entlediga Maria Magnusson Everthsson (AA) från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i fullmäktige,

2. Entlediga Tommy Evertsson (AA) från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i fullmäktige,

3. hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning.

Redogörelse

Maria Magnusson Everthsson (AA) och Tommy Everthsson (AA) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.

 

15h) Entledigande och val av ordinarie (AA) ledamot i nämnden för individ-och familjeomsorgs samt som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. entlediga Maria Magnusson Everthsson (AA) från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i omsorgsnämnden och som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning,

2. Utse.. till ny ordinarie ledamot i omsorgsnämnden och som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

Redogörelse

Maria Magnusson Everthsson (AA) och Tommy Everthsson (AA) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i omsorgsnämnden och som ersättare i kommunfullmäktiges

15i) Entledigande och val av ordinarie (AA) ledamot i nämnden för individ- och familjeomsorg, kommunfullmäktiges valberedning och valnämnden samt ersättare utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. entlediga Tommy Evertsson (AA) från sitt uppdrag som ordinarieledamot i nämnden för individ-och familjeomsorg,kommunfullmäktiges valberedning och valnämnden samt som ersättare i utbildningsnämnden

2. Utse.. till ny ordinarie ledamot i nämnden för individ-och familjeomsorg, kommunfullmäktiges valberedning och i valnämnden samt ersättare i utbildningsnämnden.

Redogörelse

Tommy Everthsson (AA) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i nämnden för individ-och familjeomsorg, kommunfullmäktiges valberedning och valnämnden samt som ersättare i utbildningsnämnden.

16. Anmälan från nämnden för individ-och familjeomsorg om överskridande av budget 2016

Redogörelse

Nämnden för individ- och familjeomsorg anmäler till fullmäktige om överskridande av budget 2016 med 5,5 mkr.

Nämnden redogör för att överskridandet finns inom avdelningen för ekonomiskt bistånd.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna anmälan om överskridande av budget till kommunstyrelsen för beredning.

4c) Anmälan av medborgarförslag angående park för skate- och parkour i Alvesta kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelen för beredning inom 6 månader.

Redogörelse

I ett medborgarförslag daterat 21 september 2016 föreslås att en park för Skate-och parkour ska byggas i Alvesta kommun. 

Mötets avslutande

Alvestas Kommunfullmäktige

Sändningsstart: 27 september kl. 18.30.

Klicka här för att komma till en sida där kallelsen kommer att finnas innan mötet (i höger kolumn, under rubriken Relaterad information).

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs av kommunens invånare i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 49 ordinarie ledamöter varav tre platser är vakanta. Kommunfullmäktige sammanträder i Thalia, Folkets Hus, på Allbogatan 17 en gång i månaden, och sammanträdena är öppna för allmänheten.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.