Primära flikar

Alvestas kommunfullmäktige, 20 juni 2016

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Maj-Lis Lundberg, SPF Seniorerna

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Maj-Lis Lundberg, SPF Seniorerna

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Börge Nielsen (V)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Börge Nielsen (V)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Börge Nielsen (V)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Börge Nielsen (V)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Börge Nielsen (V)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Anne Grotmaak (V)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Anne Grotmaak (V)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Börge Nielsen (V)

Talare

Birgit Andersson (MP)

Talare

Birgit Andersson (MP)

Talare

Börge Nielsen (V)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Birgit Andersson (MP)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Anne Grotmaak (V)

Talare

Birgit Andersson (MP)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Börge Nielsen (V)

Talare

Anne Grotmaak (V)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lisa Eriksson

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Hagart Valtersson (C)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Mötet återupptas kl. 10.40

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Börge Nielsen (V)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Christer Brincner (KD)

Talare

Börge Nielsen (V)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lisa Eriksson

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Hagart Valtersson (C)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Birgit Andersson (MP)

Talare

Mötet återupptas kl. 13.00

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Bengt-Olof Söderström (L)

Talare

Christer Brincner (KD)

Talare

Börge Nielsen (V)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Björn Tisjö (M)

Talare

Mats Athley (M)

Talare

Helen Gustavsson (M)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Birgit Andersson (MP)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Birgit Andersson (MP)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Thomas Öhling (M)

Talare

Anita Lindstedt (S)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Anita Lindstedt (S)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Birgit Andersson (MP)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Börge Nielsen (V)

Talare

Phlogy Ludiongo (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Sammanträdets öppnande

1. Närvaro

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund

Redogörelse

Allmänheten ska, i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 24, vid varje sammanträde med kommunfullmäktige beredas tillfälle att ställa frågor om de ärenden som upptagits i kungörelsen.

Tid är avsatt för allmänhetens frågestund kl. 09.05 – 09.35

4a) Anmälan av medborgarförslag gällande trafiksituationen från Aringsbergsgatan i riktning från Gemla till avtaget till Engaholm

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader.

Redogörelse

Ett medborgarförslag har inkommit angående trafiksituationen från Aringsbergsgatan i riktningen från Gemla till avtaget till Engaholm. 91 % av alla fastigheter i den aktuella stadsdelen mellan järnvägen och Växjövägen har tillsammans samlat 88 stycken namnteckningar till Alvesta kommunfullmäktige tillsammans med föreslagna åtgärder för ökad säkerhet på den berörda sträckan.

4b) Anmälan av medborgarförslag angående ny lekplats i Alvesta

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader.

Redogörelse

Ett medborgarförslag har inkommit angående ny lekplats i Alvesta.

I medborgarförslaget redogörs det för att det på relativt nära håll finns stora och bra lekplatser i Växjö (Strandbjörket) och Värnamo (Apladalen) och förslagställaren menar att det är tråkigt att behöva sätta sig i bilen och lämna kommunen bara för att kunna hitta en bra lekplats. Om barnen är vår framtid och om Alvesta kommun vill framstå som en attraktiv kommun för barnfamiljer förslår förslagsställaren att kommunen undersöker möjligheterna för en större och mer centralt placerad lekplats för Alvestas alla barnfamiljer.

I ett fullmäktigebeslut från 2012 beslutade fullmäktige att bifalla Vänsterpartiets motion om ny lekplats i Järnvägsparken, dock gör man det med ändringen att lekplatsen ska anläggas i närheten av järnvägsstationen. Beslutet har ännu inte blivit verklighet, varav förslagsställaren vill att fullmäktiges beslut verkställs och att en ny lekplats i Alvesta blir av.

Sjöparken i centrala Alvesta är en pärla som inte utnyttjas till sin fulla potential. I parkens östra del finns idag en stor tomt bestående av en gräsmatta som inte används till något alls. Motionären föreslår att den nya lekplatsen anläggs på denna yta (kartbild är bifogad). Genom detta slår man två flugor i en smäll, lekplatsen får en bra placering och Sjöparken får en välförtjänt uppfräschning.

Förslagställarens förslag lyder att fullmäktiges beslut från 2012 ska verkställas samt att det ska satsas på att bygga en större och mer varierad lekplats i Sjöparkens östra del.

5. Aktuellt från revisorerna

Redogörelse

Revisorerna lämnar information till kommunfullmäktige.

Stående informationspunkt på kommunfullmäktiges sammanträden.

6. Information från ordföranden

Redogörelse

Kommunfullmäktiges ordförande lämnar information till kommunfullmäktige.

Stående informationspunkt på kommunfullmäktiges sammanträden.

7. Anmälan från utbildningsnämnden om överskridande av budget 2016

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. ge utbildningsnämnden 13 miljoner kronor i tillfälligt ramtillskott för år 2016,
 2. det tillfälliga ramtillskottet för år 2016 finansieras av det generella statliga statsbidraget för tillfälligt flyktingstöd 2015/2016,
 3. skrivelsen anses härmed besvarad.

Redogörelse

Utbildningsnämnden har i skrivelse, daterad 2016-04-14, till kommunfullmäktige anmält att nämnden riskerar att överskrida budget 2016 med 25,9 miljoner kronor.

Av nämndens skrivelse framgår att effektiviseringar om 8,6 miljoner kronor är beslutade och arbetas med att genomföras. Vidare anges att dessa 8,6 miljoner kronor ligger utanför det prognostiserade underskottet på 25,9 miljoner kronor.

Den politiska ledningens förslag är att ge nämnden 13 miljoner kronor i tillfälligt ramtillskott för år 2016. Tillsammans med nämndens i skrivelsen redovisade besparingsåtgärder under 2016 och dess helårseffekter, bedöms ramtillskottet ge förutsättningar för att nämnden har en ekonomi i balans från år 2017.

Det tillfälliga ramtillskottet för år 2016 finansieras av det generella statliga statsbidraget för tillfälligt flyktingstöd som utbetalades i december 2015 men som omfattar både år 2015 och 2016. 

8. Anmälan från omsorgsnämnden om överskridande av budget 2016

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna anmälan om överskridande av budget till kommunstyrelsen för beredning.

Redogörelse

Enligt marsuppföljningens prognos förväntas omsorgsnämnden ha ett resultat i form av ett överskridande med ca 13 miljoner kronor för 2016. Arbetsutskottet har föreslagit nämnden att alla enheter ska lämna förslag på åtgärder som leder till en budget i balans. Åtgärderna ska innefatta risk- och konsekvensanalyser.

Med tanke på fjolårets bokslut och det effektiviseringskrav som fanns i 2016års budget kan man konstatera att det åtgärder som hittills vidtagits förbättrat det ekonomiska läget med cirka 10 miljoner. Orsakerna till det nuvarande läget är framför allt tre.

 • Kraftigt ökande behov i hemtjänst och hemsjukvård.
 • Hög sjukfrånvaro med åtföljande behov av vikarier.
 • Oförmåga att hämta in tidigare beslutade besparingar och nedskärningar.

Efter att enheterna lämnat förslag på åtgärder kommer nämnden att fatta beslut om åtgärder. Det är inte troligt att det är möjligt att på den tid som återstår få full effekt på de beslut som fattas. Mot bakgrund av detta har jag fått i uppdrag från nämndens arbetsutskott 2016-04-20 (ON AU§ 16) att meddela kommunfullmäktige att omsorgsnämnden inte kommer att kunna hålla 2016 års budget.

9. Uppdaterad placeringspolicy för Alvesta kommuns pensionsmedel

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta uppdaterad Placeringspolicy för Alvesta kommuns pensionsmedel.

Redogörelse

År 2000 bildade kommunen en egen ”pensionsfond“. Det innebär en långsiktig fondering/kapitalförvaltning för att lindra effekter av ökande utbetalningar för framtida pensioner. ”Pensionsfonden” förvaltas av tre olika förvaltningsbolag och marknadsvärdet är cirka 290 miljoner kronor. Kommunfullmäktige antog 21 september 2011 nu gällande placeringspolicy för kommunens pensionsmedel. Alvesta kommun har ett samarbete med Ljungby och Lessebo kommuner i kapitalförvaltningsfrågor gällande upphandling, uppföljning av avtal och framtagande av gemensam policy. Avtalen med nuvarande förvaltare löper ut november 2016. I samband med upphandling av kapitalförvaltare och fonder för pensionsmedelsförvaltningen, görs en översyn av kommunernas policies.

Förslaget till ny placeringspolicy innebär inga större förändringar, utan är framförallt en anpassning till dagens finansmarknad, exempelvis en högre övergripande limit för tillgångsslagen aktier och alternativa investeringar samt lägre limit för räntor. De etiska reglerna har även utvecklats och förtydligats.

10. Beslut om förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi,
 2. godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år 2017 och den ekonomiska planen för 2018-2019,
 3. beslutet villkoras av att samtliga kommuner och regionförbund fattar motsvarande beslut om godkännande av ny förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera. Enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet 2016-2017 beslutar om ny förbundsordning kommer att ombilda kommunalförbundet Sydarkivera.

Redogörelse

I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas ITsystem. För att denna information ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med gällande arkivbestämmelser, har ett behov av e-arkiv uppstått. Att införa digital bevarandeplattform är resurskrävande och bör därför genomföras i samarbete med andra kommuner. Detta har resulterat i att kommunalförbundet Sydarkivera har bildats av kommuner i Kronoberg och Blekinge. Samarbetet kring denna fråga startade 2013 med en gemensam förstudie inför införande av e-arkiv.

Följande kommuner har lämnat avsiktsförklaring om medlemskap till förbundet: Bromölla, Hässleholm, Höör, Kristianstad, Olofström, Osby, Oskarshamn, Vimmerby och Östra Göinge. Avsiktsförklaringen fastställer roller och ansvar och vilka åtaganden den deltagande organisationen tar på sig i arbetet med att bli medlem i förbundet. Den ursprungliga förbundsordningen har tagits i de stiftande organisationerna. Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande kommuners kommunfullmäktige. Inför anslutning av nya kommuner har förbundsordningen i viss mån förändrats då det har framkommit synpunkter i en promemoria från Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Samt från förbundsmedlem som önskade förtydligande.

Förbundsordningen är skriven på ett sätt som ska tillåta flexibilitet och möjlighet att utöka förbundets arbetsuppgifter inom området arkiv, utan att förbundsordningen behöver ändras. Det har funnits ett behov av att mer detaljerat reglera vissa delar då ett förbund med många medlemmar bör ha en viss struktur. En speciell instruktion om förbundsordningen har utarbetats.

11. Beslut om ny förbundsordning för samordningsförbundet Värend

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. godkänna Tingsryds kommuns ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Värend,
 2. medlemskapet gäller från och med den 1 juli 2016,
 3. anta förslaget till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Värend från och med l juli 2016,
 4. välja erforderliga ledamöter och ersättare till förbundsstyrelsen.

Redogörelse

Samordningsförbundet Värend bildades den l januari 2015 genom att Alvesta och Växjö samordningsförbund gick samman. Medlemmar är Försäkringskassan, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen Alvesta och Växjö kommun.

Under hösten 2015 har Tingsryds kommun ansökt om medlemskap i förbundet och den 20 januari 2016, behandlade förbundsstyrelsen Tingsryds kommuns ansökan. Styrelsen äger inte rätt att besluta om nya medlemmar, utan dess uppdrag är att lämna rekommendation till ägarna.

Styrelsen beslutade att:

 1. rekommendera ägarna, att godkänna Tingsryds kommuns ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Värend,
 2. rekommendera ägarna att medlemskapet gäller från och med den 1 juli 2016,
 3. att rekommendera ägarna att anta förslaget till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Värend från och med l juli 2016,
 4. att uppmana anslutande och sedan tidigare ingående kommuner, att samtidigt välja erforderliga ledamöter och ersättare till förbundsstyrelsen.

Medlemsfrågan och förbundsordningen ska beslutas i fullmäktige hos kommunerna och regionen samt enligt särskild ordning hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

12. Förslag till förändring av kommunfullmäktiges arbetsordning angående allmänhetens frågestund

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta nedan redovisade arbetsordning för allmänhetens frågestund.

Redogörelse

Kommunfullmäktiges presidium har arbetat fram ett förslag till förändring av fullmäktiges arbetsordning gällande allmänhetens frågestund. Förslaget har arbetats fram i samverkan med de politiska partierna.

24 § Allmänhetens frågestund  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse
1. Allmänheten ska, vid varje sammanträde med kommunfullmäktige, beredas tillfälle att ställa frågor om de ärenden som upptagits i kungörelsen. 1. Allmänheten skall vid varje sammanträde med kommunfullmäktige beredas tillfälle att ställa frågor inom Alvesta kommuns kompetensområde.
2. I kungörelsen ska anges att
”allmänhetens frågestund” ska förekomma.
Uppgift härom ska också tas in i
ortstidningarna.
2. Ingen förändring.
3. Allmänhetens frågestund hålls innan
fullmäktige behandlar ärendena enligt
kungörelsen.
3. Ingen förändring.
  4. Den frågande får ställa en fråga
under högst 3 minuter. Den svarande
ska besvara frågan på 1 minut.
Därefter får den som ställt frågan
ställa en följdfråga under högst 1
minut och den svarande avge ett svar
på högst 1 minut.
5. Under frågestunden får någon
överläggning inte förekomma.
5. Ingen förändring.
6. Ordföranden bestämmer efter samråd
med vice ordförandena hur frågestunden
ska genomföras och låter kalla de
förtroendevalda eller anställda hos
kommunen som behövs för att lämna upplysningar under den.

 

6. Utgår.
  7. Frågan skall lämnas till presidiet
skriftligt innan sammanträdet
påbörjas.
  8. Den sammanlagda tiden för
allmänhetens frågestund uppgår till
högst 30 minuter.

 

13. Återrapportering av partistöd

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de av partierna redovisade partistöden.

Redogörelse

Partistöd utdelas till politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige, detta angivet i 2 Kap. 9 § kommunallagen, KL. Vid fördelning av anslaget beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen, vilket innebär att anslaget upphör när representationen upphör.

Kommunfullmäktige beslutade enligt KF 2015/ § 150 att partistödet för 2016 utbetalas enligt följande anslag:

Grundstödet är 10 000 kronor per parti,

mandatstödet är 10 000 kronor per mandat,

utbildningsstöd är 5 000 kronor per mandat. Utbildningsstöd betalas ut i efterskott mot uppvisande av verifikationer. Utbildningsstödet kan ackumuleras under mandatperioden 2015-2018.

Partierna är skyldiga enligt 2 kap. 11 § KL att återrapportera till kommunfullmäktige hur partistödet använts. Detta för att kommunfullmäktige ska få en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts på det ändamålsenliga sätt som anges i 2 kap. 9 § KL.

Syftet med att partigrupperna ska redovisa och granska erhållet partistöd är att underlag för beslut kring det lokala partistödet ska bli öppnare och mer tillgängligt för allmänheten och media. Det är upp till varje enskild partigrupp att bestämma på vilket sätt man väljer att redovisa sitt partistöd.

Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen gett en rättvis bild av hur partistödet använts.

Kommunfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har kommunfullmäktige inte erhållit redovisning samt granskningsrapport med intyg från partierna inom angiven tidsram kommer utbetalningen av partistöd för nästkommande år ej att betalas ut.

14. Ändring av omsorgsnämndens maxtaxa 2016

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. omsorgsnämndens maxavgift för hemtjänst och dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen fastställs till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet,
 2. den nya maxavgiften gäller från l juli 2016.

Redogörelse

Från och med l juli 2016 ändras den paragrafi Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, som berör kommunens uttag av avgift for hemtjänst och dagverksamhet (8 kap. 5 § SoL). Detta innebär att den maximala avgift för dessa insatser som kommunen har rätt att ta ut höjs från en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet (från l 772 kr/mån till l 991 kr mån). En ändring av omsorgsnämndens maxavgift till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet bedöms ge en ökning av nämndens intäkter med mer än fem gånger basbeloppet vilket innebär att beslut behöver tas i kommunfullmäktige (l kap. 7 § 4 p omsorgsnämndens reglemente).

15. Utökning av VA-område för Silkesnäs, Torne

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

 1. om en utökning av verksamhetsområdet i Silkesnäs, Torne enligt bifogad karta,
 2. att den samordning som idag sker mellan Alvesta Kommuns VA-verksamhet och Wexnet vad avser markförlagda tomrör för bredbandsutbyggnad fortsätter.

Redogörelse

Under 2012 antogs en detaljplan för Silkesnäs, ett exploateringsavtal undertecknades och kommunfullmäktige tog ett beslut om att ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten skulle upprättas i det detaljplanstyrda området i Silkesnäs (KF § 34/2012). Förvaltningen för samhällsplanering (FSP) tekniks arbete med att verkställa beslutet om verksamhetsområde i Silkesnäs går framåt. Anläggningsarbetet beräknas kunna starta under sommaren 2016 och vara färdigställt vintern 2016. FSP Teknik har sett över gränsdragningen för verksamhetsområdet i Silkesnäs. Ett utredningsområde, som inkluderade alla fastigheter i närheten av befintligt verksamhetsområde, samt ett förslag på hur verksamhetsområdet bör utökas har tagits fram. Förslaget om utökning av verksamhetsområdet i Silkesnäs behandlades i Nämnden för samhällsplanering (NFS) 15 mars 2016. Den föreslagna utökningen av verksamhetsområdet visas i bifogad karta i beslutsunderlaget.

16. Utökning av VA-område för Sjöatorp, Hjortsberga

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

 1. om en utökning av verksamhetsområdet i Sjöatorp, Hjortsberga enligt bifogad karta,
 2. att den samordning som idag sker mellan Alvesta Kommuns VA-verksamhet och Wexnet vad avser markförlagda tomrör för bredbandsutbyggnad fortsätter.

Redogörelse

Kommunfullmäktige tog ett beslut (KF § 60/ 2012) om att ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten skulle vara verkställt i detaljplanlagt område i Sjöatorp den l maj 2017. Verksamhetsområdet i Sjöatorp var en förutsättning för att en detaljplan med utbyggnad av 21 enfamiljshus på det tidigare campingområdet i Sjöatorp skulle kunna antas. Detaljplanen, och verksamhetsområdet för vatten- och spillvatten, i Sjöatorp omfattar även ett fritidshusområde intill campingen. Fritidshusområdet har 37 tomter varav 28 är bebyggda.

l samband med att förprojektering av kommunala vatten och spill vattenledningar till Sjötorp påbörjades gjorde förvaltningen för samhällsplanering (FSP) Teknik en översyn av verksamhetsområdets gränsdragning i Sjöatorp. Utredningsområde inkluderade alla fastigheter i närheten av befintligt verksamhetsområde. Det togs även fram ett förslag på hur verksamhetsområdet bör utökas, förslaget om utökning av verksamhetsområdet i Sjöatorp behandlades i nämnden för samhällsplanering den 15 mars 2016.

17. Utökning av VA-område för Aplamon, Vislanda

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

 1. om en utökning av verksamhetsområdet i Aplamon, Vislanda enligt bifogad karta,
 2. att den samordning som idag sker mellan Alvesta Kommuns VA-verksamhet och Wexnet vad avser markförlagda tomrör för bredbandsutbyggnad fortsätter.

Redogörelse

Enligt Alvesta kommuns VA-plan ska kommunens verksamhetsområde för vatten- och spillavlopp vara utbyggt och upprättat i Aplamon senast under 2017. Förvaltningen för samhällsplanering(FSP) Teknik har med hjälp av en konsultfirma genomfört en förprojektering av vatten- och avloppsledningar i Aplamon. En utredning kring var gränserna för verksamhetsområdet ska gå i Aplamon har pågått parallellt med förundersökningen och ett förslag på hur verksamhetsområdet ska utökas har tagits fram. Förslaget behandlades i Nämnden för samhällsplanering(NFS) 15 mars 2016 och ett beslut fattades om att FSP Teknik skulle samråda med fastighetsägarena i Aplamon om det förslag på verksamhetsområde som fanns.

18. Besvarande av motion (KD) angående medlemskap i föreningen Håll Sverige Rent

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Redogörelse

I en motion från Kauko Antbacke (KD) redogörs det för att ett medlemskap i föreningen Håll Sverige Rent är fördelaktigt för kommunen, bland annat genom hälsosammare miljö, samvaro mellan kommunmedlemmar samt motion och nytta i föreningen.

I en tjänsteskrivelse redogörs det för att Alvesta kommun de senaste åren deltagit i Håll Sverige Rents kampanj med skräpplockardagar. Förra året deltog Kronobergsheds friskola, Backens förskola, Lekbackens förskola, Mohedaskolan, Regnbågens förskola, Hjortsbergaskolan och gymnasiesärskolan i skräpplockardagarna. Det kostnadsfria kampanjmaterialet har kommit till kommunförrådet i Alvesta där de som anmält sig hämtat ut bland annat påsar och säckar.

Ett medlemskap i stiftelsen Håll Sverige Rent kostar för Alvesta kommun 9 500 kronor. Utöver det material som gratis delas ut till anmälda deltagare innebär medlemskapet enligt stiftelsen Håll Sverige Rent följande:

 1. praktiska och konkreta verktyg som stödjer arbetet mot nedskräpning i kommunen,
 2. samverkan med andra kommuner och aktörer, som stärker kommunens möjligheter att arbeta framgångsrikt med att förebygga och minska problemet med nedskräpning,
 3. stöd i kommunikationsarbetet som kan verka för attityd- och beteendeförändringar gällande nedskräpning hos individer och organisationer,
 4. omvärldsbevakning som ger en tidig insikt i förändrade krav från myndigheter gällande förebyggande arbete mot nedskräpning, som exempelvis riktlinjer och föreskrifter kring kommunala avfallsplaner.

Förutom tillgång till nätverket får kommunen tillgång till nedanstående tjänster från Håll Sverige Rent:

 1. en personlig kontaktperson på Håll Sverige Rent,
 2. stöd i det strategiska och praktiska arbetet mot nedskräpning som finns beskrivet i Naturvårdsverkets vägledning till kommuner,
 3. fritt kampanjmaterial som påsar och säckar inklusive fri efterbeställning i samband med Vi håller Rent-kampanjen,
 4. information om nya verktyg mot nedskräpning och annat aktuellt inom området,
 5. fritt deltagande för en person på Håll Sverige Rents nationella och regionala konferenser,
 6. möjlighet till deltagande på kurser, studieresor samt aktiviter för erfarenhetsutbyte och kommunikation,
 7. kostnadsfri halvdagsutbildning vid nystartade skräpmätningar i stadseller parkmiljö,
 8. möjlighet och rättighet att använda en anpassad variant av logotypen Håll Sverige Rent.

Förvaltningen för Samhällsplanering har ansvar för skötseln av allmän platsmark. Detta sköts i dag genom avtal med Allbohus och innebär bland annat att parkavdelningen städar kommunens parker. I övrigt anlitar samhällsplaneringen Allbohus parkpersonal när det kommer in uppgifter om att skräp är slängd i naturen.

Det är positivt om kommunen får stöd i arbetet med att förebygga och minska problemet med nedskräpning, men samhällsplaneringen saknar personella resurser för att delta i någon större omfattning.

Utbildningsnämndens personal deltar redan i skräpplockardagarna och utöver detta finns lite utrymme för skolorna att delta. För kommunens arbetsmarknadsavdelning kan detta vara en meningsfull och viktig uppgift för deras deltagare. Förvaltningen för Samhällsplanering och kommunens arbetsmarknadsavdelning är positiva till att kommunen blir medlem i stiftelsen Håll Sverige Rent, men i dag saknas både ekonomiska och personella resurser för att i större omfattning medverka än vad som redan görs.

19. Besvarande av motion (KD) om förslagsverksamhet

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Redogörelse

I en motion från Kauko Antbacke (KD) redogörs det för att kommunen bör införliva en förslagsverksamhet. Motionären menar att detta ger ökad trivsel, engagerad personal, hög prestation och lönsamhet. I en kommun eller företag har förslag från anställda visat sig spara betydande belopp. Alla de 1500 anställdas godkända förslag skall inledningsvis belönas med en lott för att senare då förslagets nytta har beräknats eventuellt belönas ytterligare. Varje avdelning och förvaltning bör öppna sig för denna verksamhet samt bilda en förslagskommitté.

I en tjänsteskrivelse redogörs det för att det under 2014 arbetades fram nya lönekriterier och att ett av dessa kriterier är utveckling. Syftet med detta lönekriterium är att ta hänsyn till hur medarbetare har bidragit till att komma med konstruktiva genomtänkta och genomförbara idéer och förslag till verksamhetens utvecklingsarbete. Att införa ett system med förslagsverksamhet innebär att detta lönekriterium tappar sin verkan.

20. Besvarande av motion (M) angående digitalisering

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. bifalla motionens första attsats genom att kommunchefen får i uppdrag att bilda en grupp i linje med motionens intention med representanter från samtliga förvaltningar. Nämnderna har att ställa erforderliga resurser till förfogande,
 2. anse motionens andra attsats för besvarad genom det uppdrag som kommunchefen gett IT-chefen.

Redogörelse

I en motion redogör Mikael Johansson (M) för att allt mer av den kommunala verksamheten är på väg att digitaliseras. Inom omsorgen finns digitala trygghetslarm, digitala nyckelgömmor och digitala verksamhetssystem. I skolan används datorer och digitala hjälpmedel för både elever och lärare. Kommunen bör påbörja arbetet med att införa fler e-tjänster till medborgarna och hitta lösningar för distansmöten med tekniska hjälpmedel. Med hänvisning till detta föreslår motionären att:

 1. kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillskapa en förvaltningsövergripande grupp som pekar vart vi vill med den digitala utvecklingen i Alvesta kommun samt,
 2. kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en IT-policy och uppdaterar policy för informationssäkerhet.

I en tjänsteskrivelse redogörs för att motionärens intentioner är goda och en förvaltningsövergripande grupp är en bra idé för samarbete kring dessa frågor.

Som ett led i kommunledningskontorets delmål om enhetliga former för kommunens verksamheter avseende policy, rutiner, ärendehantering, redovisning och uppföljning har kansliet som uppdrag att under 2016 inventera behov samt ansvar för e-tjänster i kommunen.

Gällande IT-policy har policy för informationssäkerhet så har kommunchefen gett IT-chefen i uppdrag att upprätta denna typ av dokument för fastställande av kommunstyrelsen. Arbetet beräknas vara färdigt för politisk hantering under hösten 2016.

21. Besvarande av motion (AA) angående investeringsmedel till Hanaslövsområdet

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar att anse motionen för besvarad med hänvisning till att arbetsutskottet 2016/ § 57 beslutade att 350 000 kronor av de medel som avsatts för upprustning av spontanidrottsplats vid Hagaskolan används till investeringsstöd för nytt rörsystem i Hanaslövsområde.

Redogörelse

I en motion från Lars-Olof Franzén (AA) redogörs det för att skidanläggningen i Hanaslöv är i starkt behov av investeringsmedel för den fortsatta driften. Enligt långtidsbudgeten finns inga utvecklingsmedel avsatta under planperioden. Inkomsterna från anläggningen täcker den löpande driften, men inte investeringsbehovet. Framförallt är det snötillverkligen som kräver nya investeringar. Rörsystemet behöver ersättas då gamla börjar läcka på grund av rostskador. Samtidigt behöver snökanonerna förnyas genom nya fasta lansar i liftbacken. En sådan investering skulle förlänga säsongen med åtskilliga dagar och därigenom snabbt betala gjorda investeringar.

I en tjänsteskrivelse redogörs det för att Hanaslövsområdet är en populär mötesplats där Alvesta Kommun i samverkan med Friluftsfrämjandet Alvesta och Alvesta SOK erbjuder både utförsåkning och längdåkning.

För att förse snökanoner med vatten finns rör nergrävda på Hanaslövsområdet och dessa är idag i mycket dåligt skick och i stort behov av att bytas ut. Befintliga rör har lappats och lagats under flera år och kräver nu en större investering. Investeringsbehovet har även lyfts i en motion av Alvesta Alternativet, inkommen 2016-02-24 (dnr: 2016/152.829).

Den totala kostnaden för utbyte av rör beräknas uppgå till ca 650 000 kronor. Friluftsfrämjandet Alvesta beslutade på ett styrelsemöte 2016- 04-24 att efterskänka 300 000 kronor till Alvesta kommun och utvecklingen av Hanaslövsområdet, detta för att bistå Alvesta kommun i denna investering. Dessa medel blir en viktig medfinansiering i denna investering. Kostnaden för Alvesta kommun uppgår då till 350 000 kronor.

Stöd till investeringen kan möjliggöras genom omdisponering inom ramen för årets investeringsbudget för kultur- och fritidsavdelningen. I investeringsbudgeten har medel avsatts för upprustning av spontanidrottsplatsen vid Hagaskolan. Denna upprustning genomförs och bekostas av AllboHus AB. Av de medel som avsatts för spontanidrottsplatsen föreslås 350 000 kronor disponeras för byte av rör i Hanaslövsområdet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016/ § 57 att 350 000 kronor av de medel som avsatts för upprustning av spontanidrottsplats vid Hagaskolan används till investeringsstöd för nytt rörsystem i Hanaslövsområdet.

Paus

22. Besvarande av motion (V) angående funktionshindrades rätt att ta sig till gemensamma aktiviteter

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom upprättad tjänsteskrivelse samt genom att hänvisa till att rutiner för kompiskort är under utarbetande.

Redogörelse

Ola Andersson (V) redogör i en motion för möjligheten för alla i kommunen att ha en rik och bra fritid samt att kunna ta sig till gemensamma aktiviteter. Ett förslag som ges i motion är att kommunen bör ha en bilpool med fordon för olika behov och som är miljövänliga. Motionären föreslår att omsorgsnämndens bilpolicy skrotas, att de indragna långresorna införs igen och att brukarnas rätt till gemensamma resor blir likvärdiga "alla andras" rättigheter och möjligheter.

I en tjänsteskrivelse redogörs det för att omsorgsnämnden har en vägledning för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som ett stöd till handläggare och personal gällande nämndes tillämpning av LSS. För insatsen ledsagarservice, 9 § 3 p LSS, gäller att insatsen i första hand är för ledsagning i brukarens närmiljö, exempelvis till och från olika fritidsaktiviteter och liknande. I Vägledningen har närmiljön definierats som en timmes bilresa. Ledsagning utanför närområdet beviljas endast om synnerliga skäl finns.

23. Förslag till ändring av fullmäktiges arbetsordning gällande interpellationer

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ovan redovisade ändringar görs i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Redogörelse

På en gruppledarträff 2016-03-07 kom gruppledarna för samtliga partier representerade i kommunfullmäktige överens om att regelverket kring interpellationer behöver ses över. I enlighet med diskussionerna på gruppledarträffen lämnas följande förslag till ändring av fullmäktiges arbetsordning gällande interpellationer.

16 § Interpellationer
Gällande lydelse Föreslagen lydelse
1. En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. 1. Ingen förändring.
2. Den bör ges in till Kommunstyrelsens kansli senast sista arbetsdagen före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 2. Den ska ges in till Kommunstyrelsens kansli senast nio arbetsdagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
3. En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 3. Ingen förändring.
4. En interpellation bör besvaras under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes. 4. En interpellation ska besvaras under det sammanträde till vilket den har ställts. Om ledamoten som ställt interpellationen inte är närvarande på sammanträdet vid vilket den ställs skjuts besvarandet till nästkommande sammanträde då ledamoten tjänstgör.
5. Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast tre dagar före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 5. Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. Den ledamot som har ställt interpellationen ska få del av svaret senast tre arbetsdagar före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.
6. De gruppledare som är representerade i Kommunfullmäktige bör få del av svaret senast tre dagar före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. Svaret ska kunna sändas per e-post. 6. Utgår.
7. Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 eller 18 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilket interpellationen har ställts överlämna den till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 7. Ingen förändring.
8. En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningarna då svaret på interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället. 8. Ingen förändring.
  9. En interpellation får ställas förutom till ordföranden i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott, också till vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott.
  10. En interpellation ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, styrelsens, eller en nämnds ansvarsområde. Den får inte avse ärende som rör myndighetsutövning mot enskild.
  11. Den ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering. Den bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Alvesta kommun. Interpellationen bör inte heller förses med bilagor.

 

24. Årsredovisning Sydarkivera 2015

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. tillstyrka att förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015,
 2. förbundets årsredovisning godkänns.

Redogörelse

Kommunalförbundet Sydarkiveras förvaltningen har upprättat förbundets första bokslut inklusive förvaltningsberättelse.

Förbundsstyrelsen har godkänt bokslutet och har översänt detsamma till förbundsfullmäktige som har fastställt detsamma och skickat det till förbundsmedlemmarna för beslut om ansvarsbefrielse.

25. Årsredovisning och revisionsberättelse Värends räddningstjänst 2015

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna årsredovisningen och bevilja direktionen för Värends Räddningstjänst ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Redogörelse

Årets resultat innebär ett underskott om 1658 tkr vilket i förhållande till beslutad budget är en positiv avvikelse om 377 tkr. Vid årets slut har förbundet ett eget kapital om 4509 tkr.

Budgeten för 2015 underbalanserades för vissa strategiska satsningar. Alla satsningar har av olika anledningar inte genomförts. De som genomfördes var; utbildning av personal för att nå arbetsmiljömål, fortsatt införande av första insatsperson (FIP) och utveckling av informationsförvaltning.

26. Årsredovisning och revisionsberättelse VoB Kronoberg 2015

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna årsredovisningen och bevilja direktionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Redogörelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för VoB Kronoberg.

27a) Val av revisor till kommunens förvaltade stiftelser

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som revisor till kommunens förvaltade stiftelser utse Namn Namn.

Redogörelse

Kommunfullmäktige ska utse revisor till kommunens förvaltade stiftelser.

27b) Val av ersättare (S) i kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som ny ersättare i kommunstyrelsen utse Namn Namn (S).

Redogörelse

Anna-Karin Bjuvsjö (S) har blivit entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelen, kommunfullmäktige ska därmed utse ny ersättare till uppdraget.

27c) Avsägelse som ledamot från kommunstyrelsen och ersättare kommunföretag, samt val till dessa

27d) Val av ledamot och ersättare till Samordningsförbundet Värend

28. Mål och budget 2017 med plan 2018-2019

Redogörelse

Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna och kommunfullmäktiges strategiska inriktningar. Fyra fokusområden; hållbar tillväxt, människors vardag, barns- och ungas behov samt trygg välfärd, med därtill kopplade resultatmål och mått konkretiserar kommunens ambitioner för en god ekonomisk hushållning.

Utgångspunkt för budget 2017 och plan 2018-2019 är 2016 års budget. Utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, nämnden för samhällsplanering, nämnden för myndighetsfrågor och kommunstyrelsen får ökad budgetram år 2017. Nämnden för individ- och familjeomsorgen samt överförmyndarnämnden har oförändrad ram. Budgeten för 2017 innebär att kommunen i förhållande till 2016 års budget ökar driftbudgetramar till nämnder och styrelse med drygt 42 miljoner kronor. Dessutom får samtliga nämnder och styrelse kompensation för kostnadsökningar till följd av nya löneavtal under budget- och planperioden. Intäkter från skatt, generella statsbidrag och utjämning beräknas öka med drygt 83 miljoner kronor, eller 7,8 procent jämfört med budget 2016. För att nå en budget i balans för hela planperioden har effektiviseringskrav lagts ut för åren 2018 och 2019 under budget- och planperioden.

27e) Begäran om entledigande från kommunfullmäktige

28. Mål och budget 2017 med plan 2018-2019 (debatt)

Redogörelse

Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna och kommunfullmäktiges strategiska inriktningar. Fyra fokusområden; hållbar tillväxt, människors vardag, barns- och ungas behov samt trygg välfärd, med därtill kopplade resultatmål och mått konkretiserar kommunens ambitioner för en god ekonomisk hushållning.

Utgångspunkt för budget 2017 och plan 2018-2019 är 2016 års budget. Utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, nämnden för samhällsplanering, nämnden för myndighetsfrågor och kommunstyrelsen får ökad budgetram år 2017. Nämnden för individ- och familjeomsorgen samt överförmyndarnämnden har oförändrad ram. Budgeten för 2017 innebär att kommunen i förhållande till 2016 års budget ökar driftbudgetramar till nämnder och styrelse med drygt 42 miljoner kronor. Dessutom får samtliga nämnder och styrelse kompensation för kostnadsökningar till följd av nya löneavtal under budget- och planperioden. Intäkter från skatt, generella statsbidrag och utjämning beräknas öka med drygt 83 miljoner kronor, eller 7,8 procent jämfört med budget 2016. För att nå en budget i balans för hela planperioden har effektiviseringskrav lagts ut för åren 2018 och 2019 under budget- och planperioden.

Paus

28. Mål och budget 2017 med plan 2018-2019 (debatt)

Redogörelse

Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna och kommunfullmäktiges strategiska inriktningar. Fyra fokusområden; hållbar tillväxt, människors vardag, barns- och ungas behov samt trygg välfärd, med därtill kopplade resultatmål och mått konkretiserar kommunens ambitioner för en god ekonomisk hushållning.

Utgångspunkt för budget 2017 och plan 2018-2019 är 2016 års budget. Utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, nämnden för samhällsplanering, nämnden för myndighetsfrågor och kommunstyrelsen får ökad budgetram år 2017. Nämnden för individ- och familjeomsorgen samt överförmyndarnämnden har oförändrad ram. Budgeten för 2017 innebär att kommunen i förhållande till 2016 års budget ökar driftbudgetramar till nämnder och styrelse med drygt 42 miljoner kronor. Dessutom får samtliga nämnder och styrelse kompensation för kostnadsökningar till följd av nya löneavtal under budget- och planperioden. Intäkter från skatt, generella statsbidrag och utjämning beräknas öka med drygt 83 miljoner kronor, eller 7,8 procent jämfört med budget 2016. För att nå en budget i balans för hela planperioden har effektiviseringskrav lagts ut för åren 2018 och 2019 under budget- och planperioden.

28. Mål och budget 2017 med plan 2018-2019 (sammanfattning och beslut)

Redogörelse

Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna och kommunfullmäktiges strategiska inriktningar. Fyra fokusområden; hållbar tillväxt, människors vardag, barns- och ungas behov samt trygg välfärd, med därtill kopplade resultatmål och mått konkretiserar kommunens ambitioner för en god ekonomisk hushållning.

Utgångspunkt för budget 2017 och plan 2018-2019 är 2016 års budget. Utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, nämnden för samhällsplanering, nämnden för myndighetsfrågor och kommunstyrelsen får ökad budgetram år 2017. Nämnden för individ- och familjeomsorgen samt överförmyndarnämnden har oförändrad ram. Budgeten för 2017 innebär att kommunen i förhållande till 2016 års budget ökar driftbudgetramar till nämnder och styrelse med drygt 42 miljoner kronor. Dessutom får samtliga nämnder och styrelse kompensation för kostnadsökningar till följd av nya löneavtal under budget- och planperioden. Intäkter från skatt, generella statsbidrag och utjämning beräknas öka med drygt 83 miljoner kronor, eller 7,8 procent jämfört med budget 2016. För att nå en budget i balans för hela planperioden har effektiviseringskrav lagts ut för åren 2018 och 2019 under budget- och planperioden.

Mötets avslutande

Alvestas Kommunfullmäktige

Sändningsstart: 20 juni kl. 09.00.

Klicka här för att öppna mötets kallelse.

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs av kommunens invånare i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 49 ordinarie ledamöter varav tre platser är vakanta. Kommunfullmäktige sammanträder i Thalia, Folkets Hus, på Allbogatan 17 en gång i månaden, och sammanträdena är öppna för allmänheten.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.