Primära flikar

Alvestas kommunfullmäktige, 3 maj 2016

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Jenny Johansson

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Ingrid Lövgren

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Ingrid Lövgren

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Ingrid Lövgren

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Ingrid Lövgren

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Ingrid Lövgren

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Mats Johnsson (M)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Jimmy Hammarström (AA)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Anne Grotmaak (V)

Talare

Jimmy Hammarström (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Christina Utterstöm

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Christina Utterstöm

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Hagart Valtersson (C)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Birgit Andersson (MP)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Thomas Öhling (M)

Talare

Birgit Andersson (MP)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Anne Grotmaak (V)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Birgit Andersson (MP)

Talare

Tommy Mases (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Birgit Andersson (MP)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Thomas Öhling (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Anne Grotmaak (V)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Hagart Valtersson (C)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Anita Lindstedt (S)

Talare

Birgit Andersson (MP)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Björn Tisjö (M)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Björn Tisjö (M)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Anne Grotmaak (V)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Kauko Antbacke (KD)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Hagart Valtersson (C)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Birgit Andersson (MP)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Kauko Antbacke (KD)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Björn Tisjö (M)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Björn Tisjö (M)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Björn Tisjö (M)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lennart Johansson (SD)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Tommy Ernemyr (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Tommy Ernemyr (SD)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Mötets öppnande

1. Närvaro

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund

Redogörelse

Allmänheten ska, i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 24, vid varje sammanträde med kommunfullmäktige beredas tillfälle att ställa frågor om de ärenden som upptagits i kungörelsen.

Tid avsatt för allmänhetens frågestund är 30 min , ca kl. 18.35 – 19.05.

4. Anmälan av medborgarförslag

5. Aktuellt från revisorerna

Redogörelse

Revisorerna lämnar information till kommunfullmäktige.

Stående informationspunkt på kommunfullmäktiges sammanträden.

6. Information från ordföranden

Redogörelse

Kommunfullmäktiges ordförande lämnar information till kommunfullmäktige.

Stående informationspunkt på kommunfullmäktiges sammanträden.

7. Revisionsberättelse för Alvesta kommun 2015 och fråga om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder

Redogörelse 

Kommunens revisorer ska i sin revisionsberättelse för 2015 redogöra för den granskning och det arbete som genomförts. Denna revisionsberättelse skickas ut senare.

8. Intyg från de kommunalägda bolagen att verksamheten 2015 stämmer överens med bolagens ändamål och befogenheter

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av kommunstyrelsens beslut och beslutar att lägga detta till handlingarna.

Redogörelse

Kommunstyrelsen ska, i enlighet med kommunalagens 6 kap. 1 § 2 st, i årliga beslut pröva om de kommunägda aktiebolagen under föregående kalenderår bedrivit verksamheten i enlighet med det fastställda ändamålet med bolaget och att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala bolagen.

9. Årsredovisningar för de kommunalägda bolagen 2015

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att med godkännande lägga årsredovisningar för samtliga kommunala bolag till handlingarna.

Redogörelse

Årsredovisningar och revisionsberättelser för de kommunala bolagen Allbohus Fastighets AB, Huseby Bruk AB, Alvesta Renhållnings AB, Alvesta Kommunföretag AB, Alvesta Utveckling AB, Alvesta Elnät AB, Alvesta Energi AB samt Bredband i Värend AB. Ledamöterna får vid kommunfullmäktiges sammanträde ta de bokslut de vill ha eller kontakta kommunsekreteraren om boksluten önskas innan. I den digitala kallelsen som finns tillgänglig på Alvesta kommuns webbplats www.alvesta.se finns årsredovisningarna för samtliga bolag.

10. Årsredovisning för Alvesta kommun med sammanställd årsredovisning 2015

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. godkänna Årsredovisning 2015,
 2. ge nämnderna i uppdrag att till varje kommunstyrelsesammanträde informera om aktuellt ekonomiskt läge.

Redogörelse

Kommunledningskontoret överlämnar Årsredovisning 2015 med sammanställd redovisning upprättad utifrån lag om kommunal redovisning. Alvesta kommun redovisar för år 2015 ett positivt resultat på två miljoner kronor. Årets resultat justerat med reavinster anläggningstillgångar ger ett resultat enligt balanskravet på 0,5 miljoner kronor. Balanskravet uppfylls därmed för kommunen år 2015. I kommunens resultat 2015 ingår engångsintäkter med nästan 33 miljoner kronor. Nämndernas utfall är 37 miljoner kronor sämre än budget. Negativa budgetavvikelser finns framförallt inom nämnden för individ- och familjeomsorg, omsorgsnämnden samt inom utbildningsnämnden, bland annat till följd av kvarstående för höga kostnadsnivåer från tidigare år. Sammantaget är bedömningen att kravet på god ekonomisk hushållning som helhet inte uppfylls för år 2015. Kommunstyrelsens arbete med att utveckla resultat- och målstyrningen fortsätter. Ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning på kort och lång sikt. Kommunens obalans i ekonomin för år 2015 med fortsatt stora negativa avvikelser för vissa nämnder, ställer krav på fortsatta åtgärder och prioriteringar för att ekonomin långsiktigt ska vara i balans.

Paus

Mötet återupptas ca kl 20:15

11. Projektplan för utbyggnad av Mohedaskolans matsal

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ge startbesked

Redogörelse

Utbildningsnämnden har pågående behov av verksamhetsförändringar, som påverkar lokaler. Indelning av pågående förändringar redovisas i tre delar:

 1. i december 2013 aktualiserades behovet av att ersätta de tillfälliga paviljonger som finns vid Mohedaskolan (KF § 53/2013),
 2. i augusti 2014 väcktes frågan om folkbibliotekets placering i Moheda. Kommunfullmäktige beslutade § 21/ 2015 om ett integrerat folk- och skolbibliotek vid Mohedaskolan.

Tillkommande behov utöver redan av kommunfullmäktige beslutade förändringar:

 1. utbildningsnämnden har hanterat Mohedaskolans lokalbehov under år 2014 och 2015 och ser behov av ytterligare lokalförändring på grund av pågående/väntad verksamhetsförändring till år 2025.

Kommunfullmäktige har hittills beslutat om två tillbyggnader vid Mohedaskolan, som delprojekt i en mer omfattande projektering vid Mohedaskolan.

Förändring av lokaler krävs på grund av övertagande av elever från nedlagda Vegbyskolan. Denna elevtalsökning löstes med hjälp av paviljonger på skolgården, som nu ska ersättas. Pågående elevtalsökning i upptagningsområdet för Mohedaskolan bidrar till att lokalerna i stort behöver anpassas, till exempel matsalen. Lokalförändring krävs också på grund av aktuell lagstiftning gällande skolbibliotek, kursplaner och mottagande av nyanlända elever.

Målet är att skapa lokaler som ger förutsättningar för att bedriva en undervisning enligt gällande lagar/förordningar för det antal elever inom nuvarande upptagningsområde som förväntas enligt kommunens befolkningsprognos till år 2025.

Projektet har gått vidare med en förnyad förstudie för att alternativ skall kunna utvärderas. Den del som mest brådskande är utbyggnad av matsalen, vilken prioriteras och skall startas omgående. Utbyggnad av matsal är bland annat en arbetsmiljöfråga och bör färdigställas skyndsamt. 

12. Förslag till Inköps- och upphandlingspolicy för Alvesta Kommun

Förslag till beslut

kommunfullmäktige beslutar att:

 1. godkänna förslag till ny inköps-och upphandlingspolicy,
 2. ändra de kommunala ägardirektiven så att antagen inköps-och upphandlingspolicy även gäller för Alvesta kommuns hel-och majoritetsägda bolag,
 3. kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram rutiner och riktlinjer utifrån policyn,
 4. kommunstyrelsen får i uppdrag att se över beslutsprocessen för upphandlingsfrågor,
 5. förutsatt att beslutspunkt 1, 2, 3 och 4 antas, anses följande motioner vara besvarade:
 1. motion (C) angående beslut om upphandlingar,
 2. motion (MP) angående uppföljning och revidering av Alvesta kommuns inköpspolicy,
 3. motion (S) angående uppförandekod för leverantörer.

Redogörelse

Nuvarande inköpspolicy beslutades 27 mars 2001 och reviderades 18 mars 2005. En ny inköps och upphandlingspolicy behandlades av kommunfullmäktige den 17 september 2013 som beslutade att återremittera ärendet med hänvisning att inlämnade motioner skulle besvaras i samband med att policyn antogs. Förslag till ny inköpsoch upphandlingspolicy har arbetats fram. Policyn ska gälla för Alvesta kommun och för de kommunala bolagen. Den föreslagna inköps-och upphandlingspolicyn kommer att följas av rutiner gällande inköp och upphandling i Alvesta kommun. Rutinerna syftar till att få en tydlighet över olika roller och den ansvarsfördelning som gäller vid inköp och upphandling. Rutinerna innehåller även riktlinjer vid direktupphandlingar som Alvesta kommun är skyldig att anta enligt gällande upphandlingslagstiftning. Nuvarande delegationsordning gällande inköps och upphandlingsfrågor i Alvesta kommun har arbetats om. Den största förändringen ligger i att en beloppsgräns knyts till delegationen. Kommunstyrelsen kommer fortsättningsvis behandla och godkänna förfrågningsunderlag som har ett beräknat upphandlingsvärde överstigande två miljoner kronor. Om inköps- och upphandlingspolicyn blir antagen anses följande motioner vara besvarade:

 1. motion (C) angående beslut om upphandlingar (dnr:2014/318.059)
 2. motion (MP) angående uppföljning och revidering av Alvesta kommuns inköpspolicy (dnr:2013/104.003),
 3. motion (S) angående uppförandekod för leverantörer (dnr:2013/273.059)

13. Insamlingssystem för hushållsavfall

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. förorda alternativ 1, optisk sortering som insamlingssystem för hushållsavfall i Alvesta kommun,
 2. uppdra åt ARAB att genomföra alternativ 1 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och återkomma med eventuella kostnadsförändringar.

Redogörelse

Alvesta Renhållnings AB (ARAB) informerade kommunstyrelsen i februari 2016 (KS § 26) om tre olika alternativ för insamling av hushållsavfall. ARABs styrelse har i protokoll från oktober 2015 (§ 29) och december 2015 (§ 43) av dess tjänstemän informerats om att optisk sortering förordas som insamlingssystem. Kommunfullmäktige behöver ta beslut om vilket insamlingssystem för hushållsavfall som Alvesta kommun ska ha i framtiden. Detta för att peka ut vilken väg Alvesta kommun ska välja när det gäller utsortering av hushållsavfall samt för att ARAB ska kunna gå vidare med upphandling av omhändertagande av hushållsavfall. Nuvarande avtal för omhändertagande av hushållsavfall går ut vid årsskiftet.

14. Beslut om förändring av arvode

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ordförande i nämnden för myndighetsutövning ska erhålla 10 % av grundarvodet från och med 1 juni 2016.

Redogörelse

Arvode för ordförande i nämnden för myndighetsutövning är i behov av att uppdateras varav ärendet tas upp.

15. Utökning av verksamhetsområde Lönashult

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområde för vattenoch spillavlopp i Lönashult enligt bifgoad karta (i kallelsen).

Redogörelse

Nämnden för samhällsplanering föreslår en utvidgning av verksamhetsområdet för vatten och spillavlopp i södra Lönashult. Aktuellt område redovisas i bifogad karta. De två tyngsta skälen till utvidgning är att:

 1. VA-planen har förändrat kommunens ståndpunkt i frågan om möjlighet att göra en egen avloppsanläggning. Exempelvis finns det en fastighet som valde att inte gå med i en gemensamhetsanläggning för avlopp till kommunens system på grund av att fastighetsägaren såg det fördelaktigare att utföra en egen anläggning. Ett till två år efter att den privata VA-ledningen förbi fastigheten är byggd får samma fastighetsägare nej till att bygga en egen anläggning. Samtidigt som möjligheterna för tillstånd till en enskild anläggning försvunnit, har även förutsättningarna för en kommunal anslutning försämrats för nämnda fastigheten. Detta på grund av att den privata ledningen för fastigheten redan byggts klart. VA-planen har just i det här specifika fallet resulterat i oavsiktliga och olyckliga följder för en specifik fastighet,
 2. flera av de berörda fastigheterna ligger inom det område man kan beskriva som samlad bebyggelse i VA-hänseende. Vid genomförandet av verksamhetsområdet övertas den privata ledningen i området av kommunen. Därigenom löses de problem i punkt 1 som uppstått till följd av de olika bedömningsgrunderna före och efter VA-planen, detta utan att ekonomin blir sämre för VAkollektivet. De framtida brukningsavgifterna tillsammans med anslutningsavgifteröverstiger kostnaderna för anläggandet av det kommunala nätet.

Utbyggnaden av det kommunala VA-systemet kostar cirka en halv miljon kronor att anlägga och omfattar sex nya fastigheter samt fyra redan inkopplade (via avtal) fastigheter. Förvaltningen för samhällsplanering har samrått ärendet bland de berörda fastigheterna. Vid samrådet har inga skriftliga yttranden inkommit. En fastighetsägare har meddelat att önskemål kvarstå med enskilt vatten och avlopp. Fastighetsägaren ifrågasätter att den miljömässiga vinsten skulle vara betydande om avloppet renades vid Lönashults reningsverk istället för en enskild anläggning på fastigheten. Fastighetsägaren ser den enskilda avloppslösningen som en bättre lösning då den inte kräver pumpning. En annan fastighetsägare har framfört att de inte vill göra investeringar i fastigheten. Behovet av kommunalt VA finns inte då det är ett oisolerat sommarhus.

Miljökontoret anser att båda dessa fastigheter bör anslutas till kommunalt VA senast när befintliga avloppsanläggningar är uttjänta. Ena fastigheten är i dagsläget icke av godtagbar standard.

16. Detaljplan för del av Alvesta 15:1 (Rönnedal äldrecenter) för godkännande

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för del av Alvesta 15:1 (Rönnedal äldrecenter), upprättad 2016-03-01 med stöd av 5 kap. 27 § plan- och bygglagen.

Redogörelse

Kommunstyrelsen beslutade den 3 mars 2015/ § 20 att uppdra åt förvaltningen för samhällsplanering att upprätta ny detaljplan för del av Alvesta 15:1, Rönnedal äldrecenter. Ett planförslag var föremål för samråd mellan 3 december 2015 och 8 januari 2016. Nämnden för samhällsplanering beslutade den 2 februari 2016 att ställa ut förslag till detaljplan for granskning mellan 8 februari 2016 och 29 februari 2016. Granskningsförfarandet har sammanställts i ett granskningsutlåtande. Under granskningstiden har 4 yttranden utan erinran inkommit. Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnad av ett äldrecenter, innefattande äldreboende, storkök, kontorslokaler samt aktivitetslokaler.

17. Anmälan från utbildningsnämnden om överskridande av budget 2016

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna anmälan om överskriden budget till kommunstyrelsen för beredning.

Redogörelse

Utbildningsnämnden anmäler till kommunfullmäktige om risk för överskriden budget 2016.

18. Redovisning av ej verskställda beslut för omsorgsnämnden enligt SoL och LSS

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisning med ej verkställda beslut till handlingarna.

Redogörelse

Rapportering från omsorgsnämnden om ej verkställda beslut. 31 mars 2016 hade nämnden 1 personer med beslut om särskilt boende enligt SoL och 12 personer med beslut om bostad med särskild service enligt LSS som väntat över tre månader på att få beslutet verkställt.

19a) Anmälan av motion (SD) angående regelverk för utemiljö på de kommunala grundskolorna

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader.

Redogörelse

I en motion från Benny Lundh Johansson (SD) redogörs det för att en viktig faktor för goda skolresultat är arbetsmiljön. En viktig del för eleverna är skolgårdens utformning, barn som idrottar och rör på sig mer får bättre skolresultat. Motionären menar att skolan har en viktig roll att kunna erbjuda och ge inbjudande skolgårdar med goda friytor så att eleverna kan få möjlighet att röra på sig och få den fysiska aktivitet de behöver. Det saknas idag ett nationellt regelverk för hur stora friytorna ska vara på en skola. Motionären föreslår därför fullmäktige att ge lämplig nämnd i uppdrag att utreda förutsättningarna, kostnaderna och möjligheterna att ta fram regelverk angående minimalnivå på ” friytor för utevistelse ” för de kommunala skolorna, samt att utreda om det idag finns liknande regelverk i någon annan kommun.

19b) Anmälan av motion (SD) angående policy mot ritualslaktat kött i Alvesta kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader.

Redogörelse

I en motion från Benny Lundh Johansson (SD) redogörs det för att utbildning och undervisning i svenska kommunala skolor ska föregås av religionsfrihet, vilket innebär att man också har rätt att avstå från religion. Enligt motionären är ritualslaktat kött en form av religionsutövning. Rätten att avstå från religion är grundläggande och därför ska köttet som använts till skolmaten med mera inte vara ritualslaktat. Vad motionären erfar så används det idag inget ritualslaktat kött inom beredingen av livsmedel i Alvesta kommun, dock är det viktigt att försäkra sig om att det fortsätter så. Motionären yrkar följande:

 1. Alvesta kommun ska inte använda sig utav ritualslaktat kött vid produktion av skolmat med mera,
 2. att kostrådet får i uppdrag att införa ställningstagande i första attsatsen i den kostpolicy för Alvesta kommun som är under utarbetande/ ska utarbetas.

20a) Besvarande av motion (KD) angående familjedaghem

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Redogörelse

I en motion från Kauko Antbacke (KD) beskrivs att numera är friheten att välja omsorg för barnen starkt begränsad till kollektiva förskolor. Alla barn passar inte in i den miljön och familjehem är lugnare och tryggare för barnen. Motionären menar därför att man bör införliva familjedaghem på olika orter i kommunen.

I en tjänsteskrivelse redogörs det för att kommunfullmäktige beslutade 2014-06-17, § 58 att avveckla familjedaghemsverksamheten i Alvesta kommun som en åtgärd för att få utbildningsnämndens budget i balans. Utbildningsnämndens utfall för 2015 visar på en negativ avvikelse jämfört med budget med minus 17 miljoner kronor och prognosen för 2016 visar på minus 22 miljoner. Med anledning av rådande budgetläge finns inte utrymmet för att utöka utbildningsnämndens verksamhet.

20b) Besvarande av motion (SD) angående register på webb

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen för besvarad med hänvisning till upprättad tjänsteskrivelse.

Redogörelse

I en motion föreslår Benny Lundh Johansson (SD) att motioner, interpellationer samt enskilda frågor ska göras tillgängliga för allmänheten via ett register på Alvesta kommuns webbplats. Motionären menar att detta skulle möjliggöra för medborgarna att följa kommunens politiska verksamhet och få en överblick över vad som händer, detta skulle öka intresset och förståelsen för politik och demokrati.

I en tjänsteskrivelse redogörs det för att Alvesta kommuns webbsida är väl rustad för att dess besökare ska kunna följa de politiska besluten. Förutom webbsända fullmäktigesammanträden kan man ta del av både kallelser och protokoll med tillhörande handlingar. För den som vill följa vad som händer med en enskild motion, interpellation eller en enkel fråga blir det dock svårt då det i dagsläget inte finns något enkelt sätt för att sortera ut just dessa dokument på webben.

Runt om i Sverige finns det flera offentliga organisationer som tillhandahåller register på sina respektive webbplatser av det slag som motionären föreslår. I de flesta fall har man dock gjort en gränsdragning och valt att bara publicera motioner. Interpellationer och enkla frågor publiceras inte i dessa register. Detta med hänvisning till att enkla frågor och interpellationer har en kort livslängd då de enbart ska besvaras och inte har ett krav på att utredas på samma sätt som en motion. Enkla frågor och interpellationer har inte heller samma behov av spårbarhet hos allmänheten som en motion har.

Parallellt med motionärens förslag pågår ett arbete med att se över befintligt ärende- och dokumenthanteringssystem och eventuell upphandling av nytt system för Alvesta kommun. Det finns många fördelar och vinster med att i detta redan befintliga arbete titta närmre på de möjligheter som ett nytt diariesystem kan erbjuda för att tillgängliggöra motioner på Alvesta kommuns webbplats. Inte minst är detta intressant för att undvika dubbelarbete i olika system och därmed bibehålla effektivet i organisationen.

21a) Besvarande av medborgarförslag angående belysning i Moheda

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige ställer sig bakom medborgarförslaget och beslutar att uppdra till nämnden för samhällsplanering att genomföra åtgärd i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Redogörelse

I ett medborgarförslag anges det att man önskar att det tillkommer två gatlysen på Almvägen i Moheda. Det uppges att det är önskvärt att dessa två gatlysen placerar på grusvägen mellan Almvägen och Barrvägen. Vid denna väg ligger en lekplats belägen som tros användas av många, då det helt saknas lysen så blir platsen väldigt mörk när det inte är dagsljus.

I en tjänsteskrivelse redogörs det för att gång-och cykelvägen är cirka 100 meter lång och ändrar även riktning vid mitten av lekplatsen. Detta medför att belysningen idag inte är tillräcklig för att kunna belysa hela Barrvägen. Det bör därför sättas upp två belysningspunkter vid gång-och cykelvägen för att öka tryggheten på vägen.

21b) Besvarande av medborgarförslag angående konstgräsplan i Alvesta tätort

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att låta genomföra en fördjupad utredning avseende hur en ny konstgräsplan i Alvesta tätort kan uppföras i samverkan med föreningarna i enlighet med Vislandamodellen.

Redogörelse

I ett medborgarförslag, inkommet 2015-03-05, framförs önskemål om anläggande av en konstgräsplan i Alvesta tätort. I medborgarförslaget förs fram att fotboll idag är en sport där träning och matcher bedrivs året runt och där Alvesta Goif tar ett stort ansvar socialt och ekonomiskt för att barn och ungdomar ska kunna utöva sitt intresse för fotboll. Fotboll som en integrationsfrämjande aktivitet lyfts också fram. I förslaget lyfts också fram att det är såväl resurs- som tidskrävande att organisera och genomföra transporter för barn och ungdomar från tätorten till befintliga konstgräsplaner i närområdet.

I en tjänsteskrivelse redogörs det för att anläggandet av en konstgräsplan är en stor investering. Kostnaden bedöms ligga på ca 4,5-5 mkr. Ett eventuellt anläggande av en konstgräsplan i Alvesta tätort bedöms skapa förutsättningar för att förbättra möjligheterna för att utveckla barn- och ungdomsfotbollen i kommunen. En konstgräsplan ökar nyttjandegraden avsevärt och möjliggör spel året om. En konstgräsplan i Alvesta tätort innebär att fler barn och ungdomar kan spela fotboll och förutsättningar för att bedriva fotbollsverksamhet blir bättre. Om en konstgräsplan anläggs i Alvesta tätort bör detta ske i nära samverkan med berörda fotbollsföreningar. Innan ställning kan tas i frågan behöver dock närmare information tas fram bland annat avseende kostnader för anläggningen, driftkostnader, finansieringsformer, lokalisering och dylikt. Berörda föreningar bör involveras i utredningen.

22a) Anmälan av interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående internbudget

Redogörelse

I en interpellation redogör Björn Tisjö (M) för att efter fyra månader in i budgetåret har utbildningsförvaltningens enheter ännu inte någon korrekt internbudget att förhålla sig till. Utbildningsnämndens budgetram är beslutad av kommunfullmäktige. Sett till föregående års utfall borde en internbudget gå att fördela. Räcker inte pengarna får man tillskjuta mer medel, omfördela de pengar som finns eller göra förändringar i kvalitén på verksamheten. Björn Tisjö (M) påpekar att inget av ovanstående har genomförts och att denna passivitet gör att enhetscheferna inte vet hur de ska förhålla sig till sin budgetram. Med anledning av ovanstående redogörelse ställer Björn Tisjö (M) följande frågor till utbildningsnämndens ordförande Lars-Olof Petersson (S):

 1. tror du att skolledare och personal är tillfreds med att i maj inte ha en tydlig budget att jobba utefter för innevarande år?
 2. vilka åtgärder har du vidtagit eller planerar du att vidta för att chefer under utbildningsnämnden skall ha en så korrekt internbudget som möjligt inför 2017?

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

22b) Anmälan av interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående akrivvård

Redogörelse

I en interpellation redogör Björn Tisjö (M) för att revisionsrapporten angående hantering av allmänna handlingar och arkivvård pekar på flera brister inom utbildningsförvaltningen. Jämfört med övriga kommunala förvaltningar ligger utbildningsnämnden sämst till och har stor förbättringspotential. Interpellationsställaren menar att detta inte är enskilda medarbetares fel att brister uppdagas och att nämnden och förvaltningen får kritik. Det är ordföranden i nämnden som skall tillse att arkivvården och diarieföringen sköts enligt föreskrivna regler. Rapporten kom i mars och nämnden har hunnit ha ett nämndsmöte och ett arbetsutskott sedan dess. Vi ledamöter har ännu inte fått någon information om eller förslag på åtgärder av nämndsordförande med anledning av revisionsrapporten. Med anledning av ovanstående redogörelse ställer Björn Tisjö (M) följande frågor till utbildningsnämndens ordförande Lars-Olof Petersson (S)

 1. vilka åtgärder har du vidtagit för att avhjälpa påtalade brister?
 2. hur kan du säkerställa att utbildningsnämnden framledes har en tillfredsställande hantering av allmänna handlingar och acceptabel arkivvård?

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

23. Besvarande av interpellation till Sverigedemokraterna angående nazistiska kopplingar inom partiet

Redogörelse

En interpellation från Thomas Johnsson (M) redogör för att en fullmäktigeledamot i Sverigedemokraterna tidigare har kopplats ihop med att sympatisera med den nazistiska ideologin. Som förtroendevald i kommunfullmäktige representera man sin kommun, i detta fall Alvesta kommun. Thomas Johnsson (M) ställer av den anledningen följande frågor till Benny Lundh Johansson (SD):

 1. anser du som gruppledare att det är lämpligt att en person som har eller har haft nazistiska sympatier representerar en kommun?
 2. finns det fler nazister i kommunfullmäktige i Alvesta?
 3. finns det några kopplingar inom SD till dessa rörelser?
 4. vad kommer du som gruppledare göra för att säkerställa att det inte är så?
 5. är det denna bild av Alvesta kommun ni inom SD vill förmedla?

Kommunfullmäktige beslutade 2016/§ 26 att interpellationen får ställas.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förklara interpellationen för besvarad.

24. Anmälan av enkla frågor

25a) Val och entledigande - entledigande av ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Redogörelse

Anna-Karin Bjuvsjö Johansson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har därmed att fatta beslut om entledigande samt att begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. entlediga Anna- Karin Johansson (S) från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige,
 2. hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning.

25b) Val och entledigande - entledigande och val av ersättare i kommunstyrelsen

Redogörelse

Anna-Karin Bjuvsjö Johansson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har därmed att fatta beslut om entledigande och att utse ny ersättare till uppdraget.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. entlediga Anna-Karin Bjuvsjö Johansson (S) från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen,
 2. utse Namn Namn som ny ersättare i kommunstyrelsen

25c) Val och entledigande - entledigande och val av ersättare i omsorgsnämnden och utbildningsnämnden

Redogörelse

Benny Lundh Johansson (SD) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden. Fullmäktige har därmed att fatta beslut om entledigande och att utse ny ersättare till uppdragen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. entlediga Benny Lundh Johansson (SD) från sina uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden,
 2. utse Namn Namn till ny ersättare i omsorgsnämnden,
 3. utse Namn Namn till ny ersättare i utbildningsnämnden.

25d) Val och entledigande - val av ny vice ordförande i Alvesta Utveckling AB

Redogörelse

Kommunfullmäktige beslutade 2016/ § 45 att entlediga Stefan Johansson (M) från sitt uppdrag som vice ordförande i Alvesta Utveckling AB. Kommunfullmäktige ska därmed utse ny vice ordförande i Alvesta Utveckling AB.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som ny vice ordförande i Alvesta Utveckling AB utse Namn Namn (P).

25e) Val och entledigande - Kommunfullmäktige, nämnden för individ- & familjeomsorg, och nämndeman i Tingsrätten.

Mötets avslutning

Alvestas Kommunfullmäktige

Sändningsstart: 3 maj kl. 18.30.

Klicka här för att läsa mötets kallelse.

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs av kommunens invånare i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 49 ordinarie ledamöter varav tre platser är vakanta. Kommunfullmäktige sammanträder i Thalia, Folkets Hus, på Allbogatan 17 en gång i månaden, och sammanträdena är öppna för allmänheten.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.