Primära flikar

Alvestas kommunfullmäktige, 1 mars 2016

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lisa Eriksson

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Mats Johnsson (M)

Talare

Lennart Axelsson

Talare

Gun-Britt Ullen

Talare

Lars Erik Gustavsson

Talare

Britt Nielsen

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Mats Johnsson (M)

Talare

Pär Sturesson

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Kauko Antbacke (KD)

Talare

Pär Sturesson

Talare

Mats Johnsson (M)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Björn Tisjö (M)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Ola Andersson (V)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Monica Pihl (C)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Anne Grotmaak (V)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Birgit Andersson (MP)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Ola Andersson (V)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Kauko Antbacke (KD)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lisa Eriksson

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Hagart Valtersson (C)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Jonas Engkvist (C)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Hagart Valtersson (C)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Matz Athley (M)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Tomas Hedevik (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Lennart Johansson (SD)

Talare

Tomas Hedevik (S)

Talare

Tommy Ernemyr (SD)

Talare

Tomas Hedevik (S)

Talare

Tommy Ernemyr (SD)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Anders Johnsson (M)

Mötets öppnande

1. Närvaro

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund

Redogörelse

Allmänheten ska, i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 24, vid varje sammanträde med kommunfullmäktige beredas tillfälle att ställa frågor om de ärenden som upptagits i kungörelsen.

Tid är avsatt för allmänhetens frågestund kl. 18.35 - 19.05.

Barnrättsperspektivet - Film

4a) Anmälan av medborgarförslag angående Hanaslövsbacken

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Redogörelse

I ett medborgarförslag redogörs det för att ungdomar gärna umgås i Hanaslövsbacken under dagarna och speciellt under sportlovsveckan. Förslagsställaren vill att det ska vara lättare för barn och ungdomar att nyttja friluftsområdet även om föräldrarna arbetar.
I medborgarförslaget föreslås följaktligen att det ska anordnas bussturer till och från Hanaslövsbacken varje vardag.

4b) Anmälan av medborgarförslag angående gång/cykelväg vid väg 610

Redogörelse

Joakim Svensson Brånan Sofiero med stöd av berörda boende och trafikanter, lämnar följande medborgarförslag angående gång/cykelväg längs väg 610, förbi Brånan/Aplarnon utanför Vislanda.

Förslaget gäller sträckan Sockenvägen/Dlvägen till grusvägen vid Tingsvallen (1,3 km) alternativt till infarten vid Fagerås (1,6 km).

Längs sträckan och på småvägar strax intill finns drygt 20 fastigheter och även företaget Veg Tech AB (Fagerås) som är har flera anställda som bor i Vislanda tätort.

Boende längs sträckan saknar idag ett säkert sätt att till fots eller med cykel ta sig in till centrum. Vägen är smal och fordon måste ofta stanna om de får möte i samband med att de ska passera en cyklist eller gångtrafikant. Hastighetsbegränsning längs sträckan är 80 km/h vilket enligt NTF innebär att sannolikheten att en fotgängare dödas vid en kollision är nära 100 %. Vägen är idag 6,5 m bred och har inget eller mycket lite utrymme i vägrenen för att skydda sig som gång- eller cykeltrafikant. 

Sträckan används även ofta som motionsrunda för löpning, cykling och promenader då flera mindre vägar ansluter och ger motionären flera alternativa sträckor och terränger.

l kommunens Mål och Budget för 2016 l kommunens Mål och Budget för 2016 l kommunens Mål och Budget för 2016 (I F 2015-06-16) anges fler cykelvägar under fokusområde God infrastruktur i den strategiska inriktningen "Alvesta kommun ska vara attraktiv".

En gång/cykelväg längs sträckan Sockenvägen/Dlvägen- Fagerås skulle göra infarten till Vislanda mer attraktiv för både besökare och för de motionärer som redan idag flitigt använder väg 610 för att ansluta till motionsspår. Samtidigt skulle boende kunna utnyttja samhällets utbud och kommunikationer till fots eller med cykel utan att riskera livet.

Idag finns det ett par barnfamiljer boende längs sträckan och äldre barn skulle med en gång/cykelväg få möjlighet att ta sig till skola, träning och kompisar i tätorten.

En gång/cykelväg skulle ha fördefar för miljön då de boende längs sträckan oftare kunde lämna bilen hemma vid ärenden till samhället.

l den kommunala VA-planen (I F 2015-04-28) anges Aplarnon som A-klassat område vilket innebär att åtgärd i form av utbyggnad av kommunens VA-nät är nära förestående (planerad under 2017). Förvaltningen för samhällsplanering har redan påbörjat förprojektering och mätning i området.

5. Aktuellt från revisorerna

Redogörelse

Revisorerna lämnar information till kommunfullmäktige.

6. Information från ordföranden

Redogörelse

Kommunfullmäktiges ordförande lämnar information till kommunfullmäktige.

Stående informationspunkt på kommunfullmäktiges sammanträden.

7. Förslag till reglemente för krisledningsnämnden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för Krisledningsnämnden att gälla från och med 15 mars 2016.

Redogörelse

Reglementet för Krisledningsnämnden i Alvesta kommun fastställdes av kommunfullmäktige 9 april 2003 (§ 59). Reglementet för Krisledningsnämnden var i behov av att uppdateras och kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till nytt reglemente för krisledningsnämnden. Det nya reglementet ska gälla från och med 15 mars 2016.

8. Förslag till tillgänglighetsplan för Alvesta kommun 2016-2019

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Tillgänglighetsplanen för Alvesta kommun 2016-2019.

Redogörelse

Sverige ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar i december 2008. Konventionen är vägledande i strategin för genomförande av funktionshinderspolitiken. Hela den offentliga sektorn ska arbeta med Konventionen som grund.

Med Tillgänglighetsplanen uttrycker Alvesta kommun sin vilja och ambition att förverkliga intentionerna i FN- konventionen och därmed bidra till en utveckling av ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. Eftersom frågor om tillgänglighet påverkar alla i kommunens olika verksamheter delas ansvaret för planens genomförande av samtliga nämnder, styrelser och bolag som ingår i kommunkoncernen. Tillgänglighetsplanen syftar till att beskriva hur lagkrav och målsättningar kan uppnås ur ett tillgänglighetsperspektiv. Under perioden 2016-2019 ska Alvesta kommun arbeta med tre prioriterade områden, ökad medvetenhet, ökad tillgänglighet samt ökad delaktighet.

Kommunstyrelsen och nämnderna samt bolagen ansvarar för att inom de egna verksamhetsområdena budgetera och vida åtgärder enligt Tillgänglighetsplanen. Kommunstyrelsen har dock ett särskilt ansvar att vid behov se till att genomförandet av olika åtgärder samordnas. Uppföljningen ska presenteras för kommunfullmäktige varje år.

9a) Anmälan av motion (KD) angående kommunens medlemskap i föreningen Håll Sverige Rent

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader.

Redogörelse

I en motion från Kauko Antbacke (KD) redogörs det för att det sker mycket nedskräpning i form av bland annat, batterier, plast, burkar och fimpar, det används även för mycket tvättmedel till kläder och biltvättar. Detta leder till förorening av Alvesta kommuns sjöar och grundvatten. Motionären förslår därför att ett medlemskap i föreningen Håll Sverige Rent är fördelaktigt för kommunen, bland annat genom hälsosammare miljö, samvaro mellan kommunmedlemmar samt motion och nytta i föreningen. Motionären föreslår förutom ett medlemskap i föreningen att man kunde samlas till ett dagsverke under året och göra en insats för miljön, där dagen avslutas med fika och möjligtvis utlottning av en cykel. Lämpliga arrangörer är förvaltningen för Samhällsplanering och utbildningsnämnden.

9b) Motion (KD) angående förslagsverksamhet

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader.

Redogörelse

I en motion från Kauko Antbacke (KD) redogörs det för att kommunen bör införliva en förslagsverksamhet. Motionären menar att detta ger ökad trivsel, engagerad personal, hög prestation och lönsamhet. I en kommun eller företag har förslag från de anställda visat sig spara betydande belopp. Alla de 1 500 anställdas godkända förslag/idéer skall inledningsvis belönas med en lott för att senare då förslagets nytta har beräknats kan det bli ytterligare belöning. Varje avdelning/förvaltning bör öppna sig för denna verksamhet samt bilda en förslagskommitté.

9c) Motion (KD) angående etablering av familjehem

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader.

Redogörelse

I en motion från Kauko Antbacke (KD) beskrivs att numera är friheten att välja omsorg för barnen starkt begränsad till kollektiva förskolor. Alla barn passar inte in i den miljön och familjehem är lugnare och tryggare för barnen. Motionären menar därför att man bör införliva familjedaghem på olika orter i kommunen.

9d) Motion (KD) angående offentlig information om dricksvatten

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader.

Redogörelse

I en motion från Kauko Antbacke (KD) beskrivs att vatten är vårt viktigaste livsmedel. Rent vatten är avgörande för god hälsa och god livskvalité för kommunens medborgare. Kommunens fullständiga vattenanalys bör därför offentligöras i lokaltidningen.

9e) Motion (SD) angående mans-och kvinnojourers besök på högstadieskolor

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning inom 6 månader.

Redogörelse

I en motion från Benny Lundh Johansson (SD) beskrivs att antal anmälda brott ökar i Sverige. Många av brottsoffren är ungdomar, vilket också gäller förövarna. Det finns olika organisationer som hjälper brottsoffren, två sådana typer av organisationer är mansjourer och kvinnojourer. Dessa typer av ideella organisationer gör ett mycket bra och viktigt arbete. Motionären anser att kunskapen om såväl organisationerna, deras erfarenhet och kunskap, samt hur de kan hjälpa den enskilde är viktigt att sprida hos våra ungdomar. Därför bör det utredas om det finns möjligheter för dessa organisationer att komma ut och besöka våra kommunala högstadieskolor.

9f) Anmälan av motion (M) angående digitalisering

Bakgrund

Allt mer av den kommunala verksamheten är på väg att digitaliseras. Inom omsorgen har vi nu digitala trygghetslarm, digitala nyckelgömmor och digitala verksamhetssystem. Men vi måste göra mycket mer när det gäller digital hemtjänst och mobil dokumentation till exempel. l skolan används dator hela tiden, det kommer mer och mer digitala hjälpmedel för både elever och lärare. Kommunen bör påbörja arbetet med att inför fler e-tjänster till medborgarna och hitta lösninga r för distansmöten med tekniska hjälpmedel. När man letar bland kommunens styrdokument hittar vi en policy för informationssäkerhet som är antagen 2002-11-14, någon !T-policy går ej att finna bland styrdokumenten. Söker man på !T-policy fr man dock fram ett dokument, men det står inte när det är framtaget eller om det är antaget. Allt fler kommuner tar beslut om att införa mobil/digital hemtjänst, senast i raden är Växjö. l omsorgsförvaltningen i Alvesta arbetar man dessa frågor men man måste få veta vart vi är på väg. Med anledning av ovan är det dags att kommunen tar taktpinnen och styr upp !T-arbetet. Det är viktigt att detta inte enbart läggs på !T-avdelningen, verksamheterna är ännu viktigare i detta arbete. Verksamheten måste peka ut riktningen så !T-avdelningen kan hjälpa till med resan dit.

Därför förslår jag att:

 • Att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillskapa en förvaltningsövergripande grupp som pekar vart vi vill med den digitala utvecklingen i Alvesta kommun
 • Att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en IT-policy och uppdaterar policy för informationssäkerhet

9g) Anmälan av motion (M) angående parkeringshus

Bakgrund

År 2012 kom vår efterlängtade gångbro som förbinder Öster med Alvesta centrum.

I samband med brons tillkomst, färdigställdes 140 parkeringsplatser, (65 med 14 dygn). Det har visat sig bli en succé och en omedelbar utbyggnad är starkt nödvändig. Idag finns en byggrätt för framtida bostadshus i dess omedelbara närhet. Denna plan användes i dag som parkering, men är varken byggd eller dimensionerad för parkering. Ofta finns här runt 60 bilar parkerade. Det vittnar om ett omedelbart utökat behov av parkeringsplatser.

Stationen är inte bara Alvestas mittpunkt! Det är också vägen ut i världen! Alvesta är "Kastrups nordligaste parkring''! Studier/enkäter har visat att så är fallet!

Det är oerhört viktigt att Alvesta som knutpunkt förstärks med ytterligare parkeringar! Parkeringshus i minst tre plan är önskvärt och nödvändigt. Det är inte enbart för resenärer eller pendlare, vi är i stort behov lyfta av parkering på grus-planen uppe vid Kulturhuset, för framtida snar bebyggelse. Vidare finns planer för centrumförändring framför och mellan Järnvägsstation och kommunhus, med "risk" för betydligt mindre antal framtida parkeringsplatser.

Kommunen har idag lämplig mark mellan östra befintliga parkeringen och ATBs (f.d. Comos) garage. Det finns en enkel skiss att frigöra denna yta till ytterligare ca. 48 P-platser, men detta räcker inte på långa vägar då vi redan i dag konstaterar en daglig beläggning av 200 bilar. Dessutom tillfaller en del av dagens parkeringsyta till framtida 7- våningshus I Sjöparken. Som positiv "sidoeffekt" blir parkeringshuset en god bullerdämpare mellan stambanan och närboende på Timmervägen.

Trafikverkets prognos talar om en fördubbling av tåg-passagerare till år 2020. Var skall dessa resenärer parkera?

Moderaterna I Alvesta kommun föreslår:

 • Kommunstyrelsen ger Nämnden för Sammhällsplanering omgående startbesked för projektering av 3-vånings parkeringshus på komunal ägd mark – öster av stambanan.

9h) Anmälan av motion (M) angående nämndorganisation

Bakgrund

Kultur-och fritidsfrågorna är viktiga för Alvesta kommun och dess invånare. l dagsläget ligger dessa frågor under kommunstyrelsens arbetsutskott. Moderaterna tror att detta innebär en risk för att dessa frågor inte får den uppmärksamhet som de förtjänar. Istället anser vi att en kultur- och fritidsnämnd bör inrättas.

Detta skulle innebära att ledamöterna i den nya nämnden skulle kunna ha större fokus på kultur­ och fritidsområdet. Vi tror också att detta skulle innebära ett lyft för kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Detta skulle vara positivt för kommunmedborgarna och samtidigt locka fler innevånare att flytta hit.

För att inte öka kostnaderna för den politiska organisationen förslår vi samtidigt att man ser över hela nämndorganisationen. Moderaterna anser att Nämnden för myndighetsutövning och Överförmyndarnämnden skulle kunna tas bort och deras arbetsuppgifter läggs över på övriga nämnder istället.

Därför förslår vi att kommunfullmäktige beslutar:

 • Att inrätta en kultur- och fritidsnämnd med fem ledamöter
 • Att minska den politiska organisationen genom att ta bort Överförmyndarnämnden och Nämnden för myndighetsutövning

9i) Anmälan av motion (AA) angående den planerade rondellen vid Värnamovägen/Odlingsvägen

Den planerade rondellen på Värnamovägen/Odlingsvägen innebär bland annat att den nuvarande gångtunneln under Värnamovägen försvinner. Tunneln har under många år varit en trygg passage under den hårt trafikerade Värnamovägen. Tunneln används idag som en naturlig del av skolvägen för hela Påvelsgårdsområdet. Nyligen färdigställdes också en busshållplats vid Värnamovägen vilken är avpassad till befintlig tunnel.

Att i det här läget ta bort den befintliga tunneln innebär att all trafik (personer och fordon) sker utan planskildhet. Detta innebär att skolelever och bussresenärer måste passera rondellen i den tidsperiod då fordonstrafiken är som livligast. Rent tekniskt är det inga större problem att skjuta rondellen österut. På så vis ger man gångtrafiken en fortsatt säker underfart och fordonstrafiken en smidigare trafikföring.

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad

att trafikplanen omprövas på så sätt att rondellen skjuts österut så att gångtunneln bibehålls och den nygjorda bussangöringen blir kvar i nuvarande läge.

Alvesta den 15 februari 2016

Jan-Erik Svensson

9j) Anmälan av motion (AA) angående utökande av användande av skollokaler

Samtidigt som Utbildningsförvaltningen säger sig vara i stort behov av ytterligare lokaler står idag skollokaler outnyttjade stora delar av dygnets timmar. Möjligheterna att öka nyttjandegraden är stora. Med lite omstuvning i planeringen skulle man lätt kunna öka nyttjandegraden genom att bedriva verksamheten på andra tider än den rent traditionella. Till exempel SPI-undervisningen skulle kunna ske i två-skift och på så sätt minska lokalbehovet till hälften. Det skulle förmodligen vara positivt även for eleverna att kunna få sina studier förlagda till andra tider på dagen eller kvällen som bättre passa deras dagsprogram. Möjligheterna att samtidigt kunna inneha praktikplatser skulle på så vis vara möjligt.

Även grundskaleverksamheten kan omfördela undervisningstiden så att man bättre utnyttja befintliga lokaler.

Vid tillfälliga behov måste man kunna utnyttja befintliga lokaler på ett helt annat sätt än idag. För Vislandas del måste man titta närmare på att nyttja Räddningstjänstens samlingslokal vid skolan och Djupa Kajäng där både hemkunskapssalen och matsalen står outnyttjade alltför många veckotimmar.

I Alvesta har vi Stenlyckeskolan som lätt kan frigöras får skolverksamhet med mängder av resurser i närbelägna Hagaskolan och Stenlyckeskolans matsal. Även Folkets Hus finns att tillgå i absolut närhet. För Omsorgsförvaltningens del finns tomma kontorslokaler färdigmöblerade på 3:e plan ovanpå AllboHus kontor.

I Moheda är det nödvändigt att hitta externa lokaler i till exempel IOGT-gården under ombyggnaden. Både här och i övriga delar av kommunen bör man också titta på möjligheten av förändringar i undervisningstiderna så att man bland de lägre åldrarna skulle kunna skifta undervisningstider med fritidsverksamheten. På så vis skulle man få mer lokalytor får båda verksamheterna utan att ytorna i praktiken utökades.

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad om

att fullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag att i möjligaste mån utnyttja befintliga och externa lokaler fåre anskaffaodet av tillfälliga paviljonger

att utbildningsnämnden också får i uppdrag att undersöka möjligheten att utnyttjandet av befintliga lokaler ökas genom ändrade undervisningstider enligt ovan

Lars-Olof Franzén

Alvesta Alternativet

9k) Anmälan av motion (AA) angående investeringsbidrag till Hanaslövsområdet

Skidanläggningen i Hanaslöv är i starkt behov av investeringsmedel för den fortsatta driften. Enligt långtidsbudgeten finns inga utvecklingsmedel avsatta under planperioden. Inkomsterna från anläggningen täcker den löpande driften, men inte investeringsbehovet. Framför allt är det snötillverkningen som kräver nya investeringar. Rörsystemet behöver ersättas då det gamla börjar läcka på grund av rostskador. Samtidigt behöver snökanonerna förnyas genom nya fasta lansar i liftbacken. En sådan investering skulle förlänga säsongen med åtskilliga dagar och därigenom snabbt betala gjorda investeringar. För att tydliggöra det hela kan nämnas att rekordintäkten för försäljning av liftkort per dag är i år 92.000 kronor. Med det som bakgrund kan var och en se att en investering är snabbt lönsam.

En ansökan har redan gått till Leader Linne om utvecklingsmedel Förhoppningen är stor att man får cirka 200.000 kronor från det hållet. Detta förutsätter dock medfinansiering av både kommunen och friluftsfrämjandet.

Eftersom tiden är knapp och arbetena måste igång omedelbart efter avslutad säsong, om man skall vara klara inför nästa säsong.

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad att 300.000 kronor anslås i ett tilläggsanslag för medfinansiering av bidrag från Leader Linne till snökanonsystemet i Hanaslövsområdet.

Alvesta 15 februari 201

Lars Olof Franzén, Alvesta Alternativet

9l) Anmälan av motion (AA) angående framtidsplaner för Virdavallen och Hanaslövs fritidsområde

För ett par år sedan arbetade kommunen tillsammans med berörda föreningar fram underlag för framtidsvisioner när det gäller fritidsområdena Virdavallen och Hanaslöv. När de politiska besluten skulle tas blev det plötsligt tvärstopp. Någon politisk behandling efter dåvarande fritidsutskottets behandling av ärendet har inte gjorts. Båda planerna är i allra högsta grad aktuella också idag. Båda anläggningarna behöver utvecklas och planer behöver antas som pekar ut riktlinjerna inte minst för framtida markanvändning.

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad

att de framtagna visionsarbetena för Hanaslöv och Virdavallen bearbetas och läggs fram för fastställande.

Lars-Olof Franzén

9m) Anmälan av motion, åtgärder för att utvidga Alvesta kommuns strategiska läge vid södra stambanan

9n) Anmälan av motion, ungdomar med funktionshinder i LSS boenden, korttids eller egna boenden som behöver en aktiv fritid

9o) Anmälan av motion, rik och bra fritid

10a) Anmälan av Interpellation angående Mohedaskolan

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas samt förklarar den för besvarad.

Redogörelse

Med anledning av att Alvesta kommun låter eleverna äta sin lunch i klassrum, bibliotek och korridorer i Mohedaskolan ställer Benny Lundh Johansson (SD) följande frågor till Per Ribacke (S):

 1. När kommer Mohedaskolan få en matsal byggd för godkänd miljö som kan ta emot alla elever vid lunchen?
 2. Vad har de styrande för visioner och framtidsplaner för Moheda?

10b) Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående den senaste tidens rubriker om kommunrevisionen

Redogörelse

"Vi i oppositionen har ställt oss frågande inför vad som hänt och skett runt kommunrevisionen. Mediarubrikerna har varit av tabloidformat medan den politiska ledningen verkar suttit handlingsförlamad inför situationen. Inte minsta information har nått ut till oss. All vetskap tycks ha varit tillgänglig bara för två partier, moderaterna och socialdemokraterna.

Först måste man klarlägga att som utsedd revisor är man fristående och oberoende. Av det skälet far man inte själva inneha andra politiska uppdrag och inte heller någon närstående :far inneha uppdrag inom det område revisionen har ansvar för. Revisionen skall också vara fri från påverkan från såväl politiker som tjänstemän.

Med detta som bakgrund vill jag nu har klara besked om vad det hela handlar om! Vad vi övriga har kunnat förstå så skulle det handla om att revisionen tagit beslut om att anlita KPMG för att vara behjälpliga i revisionsarbetet. Denna upphandling skulle av något skäl vara felaktig enligt vår kommunchef/kommunjurist Se bilagd mail-konversation.

Turerna efter detta ter sig än märkligare och därför väljer jag att ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande.

Hur fick kommunchefen kännedom om vilket avtal revisionen tecknat och varför valde hon att agera i den här frågan? Revisionen skall ju stå fri från påverkan. På vilka grunder var det tecknade avtalet sämre än det som kommunfullmäktige ordförande valde att skriva under? Vad jag kan utröna är det inga större skillnader i dessa avtal möjligtvis då till det första avtalets fördel. Se bilagda avtal.

Varför begärde kommunfullmäktiges ordförande att kommunchefen skulle ta fram en utredning om avtalet enär ingen av dem hade fullmakt att lägga sig i revisionsarbetet och varför agerade kommunchefen ändå självständigt dessutom som kommunchef och inte som kommunjurist enligt mailen med KPMG?

Om nu handlingen hade beställts ut av fullmäktiges ordförande och var avsedd enbart för hans räkning så blir naturligtvis följdfrågan varför kommunchefen, i detta fall som kommunjurist, var med via telefon på ett möte med moderaterna på länsnivå samt det moderata oppositionsrådet och den dåvarande revisionsordföranden. Enligt mediauppgifter så var hon med for att bekräfta vissa uppgifter. Vad var det för uppgifter hon skulle bekräfta och varför gjordes inte detta av beställaren kommunfullmäktiges ordförande?

Varför är detta arbetsmaterial som kommunchefen utarbetat så hemligt att det inte kan offentliggöras om det enbart handlar om det avtal som revisionen tecknade med KPMG? Avtalet är ju offentligt och av den arten att det knappast kan anses finnas någon grund varken till polisanmälan får trolöshet mot huvudman eller avsättning i fullmäktige.

När vi i oppositionen begärde ut den hemlighetstämplade handlingen fick vi besked från kommunchefen att det var arbetsmaterial och ej något som var offentligt. Beskedet var dock inte juridiskt korrekt eftersom uppgiften om hur beslutet överklagats ej bifogats. Oppositionen begärde då in ett korrekt beslut så man kunde överklaga. Detta kom också med denna gång undertecknat av kommunfullmäktiges ordförande. Varför skrev fullmäktiges ordförande på beslutet när han enligt delegationsordningen inte har den rätten? Se bilagda delegationsordning med vidaredelegering.

Saken blir inte bättre av att fullmäktiges ordförande skriver på det nya avtalet med KPMG som handlar om behjälpligande med revisionen. Detta är ett rent revisionsbeslut och där fullmäktiges ordförande inte har någon fullmakt. Finns det någon sund "förklaring till detta?

Slutligen vill jag ställa frågan hur du ser på lagen om diarieföring. Här finns mail och handlingar som ej diarieförts. Enligt tryckfrihetsförordningen har befolkningen rätt att ta del av alla offentliga handlingar. Förutsättningen är naturligtvis att allt detta material diarieförs. Tycker du att så har varit fallet i det här specifika ärendet?"

10c) Interpellation till gruppledaren för SD från Thomas Johnsson (M)

Paus

11a) Besvarande av motion(SD) angående efterlevnad av kommunala ordningsstadgan

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Redogörelse

I en motion föreslår Benny Lundh Johansson (SD) att Alvesta kommun ska uppmana polisen att följa den kommunala ordningsstadgan "Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Alvesta kommun" och avhysa de personer som samlar in pengar utan tillstånd.

I en tjänsteskrivelse redogörs för att tiggeri kan, enligt domen, delas in i passivt och aktivt handlande, när det är att anse som passivt så faller det utanför tillståndskravet i Ordningslagen. I stort sett kan rättsläget sammanfattas med att om man bara sitter och upptar en väldigt liten plats kan det inte sägas att det är störande. De personer som sitter och samlar in pengar till sig själva kan inte med tillämpning av ordningslagen eller kommunens lokala ordningsföreskrifter avhysas. Enskild persons insamling till sig själv är inte heller tillståndspliktig. Tiggeri i sig är inte straffbart. Lösdriverilagstiftningen avskaffades på 1960-talet.

11b) Besvarande av motion (C) angående Banvallsleden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta i enlighet med motionens intentioner och därmed förklara motionen för besvarad med upprättad tjänsteskrivelse.

Redogörelse

I en motion redogör Sven Sunesson (C) för att den del av den nationella cykelleden Banvallsleden som går genom Alvesta kommun är den sämsta på hela leden. Åtgärder måste ske innan invigningen av nationalparken Åsnen. Med anledning av detta föreslår motionären kommunfullmäktige besluta att anvisa investeringsanslag för en upprustning av Banvallsleden samt att arbetet ska vara klart inför nationalparkens invigning (2015).

I en tjänsteskrivelse redogörs det för att Alvesta kommun har i sin ansökan om LONA- bidrag angett att den del av Banvallsleden som går genom kommunen till stora delar är i behov av restaurering. Flertalet synpunkter och önskemål har inkommit till kommunen kring upprustning av leden. Syftet från kommunens sida med en upprustning är bland annat att göra leden till en attraktiv cykelled samt att iordningsställa Banvallsleden så att den går på den gamla banvallen, eller i dess närhet. I dag är den aktuella sträckan på flera ställen igenvuxen och cyklisterna hänvisas bitvis till en tillfällig sträckning som ibland ligger långt från Banvallsleden och i vissa fall sker på tungt trafikerad väg. Även om LONA-bidrag beviljas kommer behov av fortsatt restaurering att finnas. Förutsättningarna för att restaurera leden samt att återskapa sträckningen vid, eller intill, den gamla banvallen förutsätter att kommunen har ett nära samarbete med markägarna. Invigning av nationalpark Åsnen kommer att ske 2017 och kommunens ambition är att restaurera Banvallsleden. Med hänvisning till rådande budgetläge avvaktar kommunen beslut om LONA-bidrag innan åtgärder påbörjas.

11c) Besvarande av motion (C) angående rening av sjön Salen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förklara motionen för besvarad.

Redogörelse

I en motion redogörs det för uppfattningen om att sjön Salens NV del är mycket förorenad. Okulärt kan man ju i alla fall se ett stort behov. Nu planeras det för 7-våningshus i Sjöparken nära sjön Salen Motionären anser att en undersökning av ev. behov av rening görs innan byggnationen påbörjas samt förslag på ev. åtgärder och kostnadsberäkning framtages. Det blir nästan praktiskt omöjligt att genomföra reningen om man inte får disponera husens byggyta för etablering och utrustning. Om husen byggs först och ev. rening blir nödvändig så blir det mycket obehag för hyresgästerna.

Översiktsplan för Alvesta kommun, vattendelen, antogs av kommunfullmäktige 2005-05-31 § 19. I rapporten om vattensystem i anslutning till Salen så redovisas status på sjön Salen. I denna handling framgår det att sjön Salen har en förhållandevis dålig vattenkvalité. Förutom höga halter av totalfosfor och totalkväve poängteras att humusmängden och mängden organiskt material är mycket hög. I de lokala miljömålen antagna av kommunfullmäktige 2008-02-26 är ett av miljömålen: Förbättra vatten- och bottenkvalité vid norra Salen så att det är möjligt att anordna en badplats vid Sjöparken. Åtgärder: Utreda och därefter utföra åtgärder för att förbättra vatten- och bottenkvalitén.

De åtgärdsförslag som är kopplade till vattenplanen har antagits av kommunfullmäktige. Åtgärderna är indelade i 4 delar

 1. Inventering av enskilda avlopp och förslag på åtgärd.
 2. Reduktion av dagvattnen i alla tätorter.
 3. Reducering av dräneringsvattnet från åkrar och annan odlad jord.
 4. Reducering av fosforutlakning från skogsmark.

Nedan följer pågående åtgärder kopplade till kommunfullmäktiges åtgärdsförslag:

 1. Inventeringen av enskilda avlopp är klar. Många är åtgärdade och resterande förväntas vara klara inom de närmaste tre åren.
 2. Reduktion av dagvatten från tätorter har påbörjats. Ett arbete med att ta fram en dagvattenplan har påbörjats och förväntas bli klar vid årsskiftet 2016/2017. Projekt- och tidplan för projektet är under framtagande. I alla nya detaljplaner behandlas dagvattenfrågorna på ett tydligare sätt. Exempelvis finns krav på fördröjning och översilning vilket ger mindre påverkan på Salen.
 3. För arbetet med jordbruken är kommunen endast tillsynsmyndighet medan länsstyrelsen ger råd och riktlinjer.
 4. Kommunen äger inte frågan vad gäller skogsmark utan kraven och uppföljning sker av Skogsstyrelsen i länet. Kommunens Egen skogsmark är certifierad.

Ett LOVA-projekt med målsättningen att förbättra övergödningssituationen i norra Salen och på sikt uppnå ”god näringsstatus” i sjön har påbörjats under 2016. Projektet är indelat i tre etapper:

Etapp 1 - Fördjupad undersökning av norra Salen och inledande åtgärdsplanering.

Etapp 2 – Riktade åtgärdsutredningar och fortsatt åtgärdsplanering.

Etapp 3 – Fortsatt projektering av åtgärder.

Det pågående LOVA-projektet omfattar etapp 1 och kommer att utgöra underlagsmaterial för fortsatt arbete. Projektet kommer att avslutas under 2016.

Efter projektets färdigställande ska slutsatserna redovisas för tjänstemän och politiker för vidare behandling och beslut.

11d) Besvarande av motion (C) var förberedd på nästa naturkatastrof

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Redogörelse

I en motion redogör Kent Andersson (C) och Andreas Nilsson (C) för att förberedelserna inför nästa naturkatastrof måste ske. Motionärerna föreslår att kommunen tillsammans med räddningstjänsten förbereder sig på:

 1. alla tänkbara händelser,
 2. Uppdaterar de erfarenhetet som redan gjorts. Tjocka pärmar med bra innehåll och erfarenhet måste förmedlas till nya medarbetare,
 3. Alvesta kommun tecknar avtal med Växjö kommuns insatsstyrka(KIS). Vilken är en färdigutbildad och materiellt sett välutrustad organisation sprungen ur försvarets frivilligverksamhet (bl.a. bilkåren),
 4. påverka så att det bildas statliga centrala elitförband, som kan hjälpa till med t.ex. helikopter, bandmaskiner och även utbildad personal. Det är väl gott och väl att det kommer några från kungliga huvudstaden och ger oss en klapp på axeln när faran är över och våra frivilliga och personal blir sjukskrivna i veckor. Vi ska dock naturligtvis lita på våra lokala förmågoräven i fortsättningen och om möjligt förstärka dem.

Kommunfullmäktige antog den 24 november 15 ( § 158) en risk och sårbarhetsanalys för Alvesta kommun för nuvarande mandatperiod. I en tjänsteskrivelse redogörs det för att syftet med RSA är att minska sårbarheten i samhället samt öka förmågan att hantera kriser. Målsättningen med RSA är undersöka hur kommunen hanterar bortfall av viktiga resurser som får allvarliga konsekvenser för samhället, samt vad som behöver åtgärdas för att minska konsekvenserna av de allvarliga störningarna. Utöver Alvesta kommuns RSA finns en regional RSA Som Alvesta kommun berörs av. Alvesta kommun har även uppdaterat en krisplan samt larmlistor.

11e) Besvarande av motion (C) angående byggande av fler bostäder i Alvesta tätort

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta i enlighet med motionens intentioner och därmed förklara motionen för besvarad med upprättad tjänsteskrivelse.

Redogörelse

Lars Erik Gustafsson (C) och Jonas Engkvist (C) har i en motion, inkommen den 21 mars 2013, föreslagit att kommunstyrelsen vidtar åtgärder så att det blir fler klara detaljplaner för byggande av bostäder i Alvesta tätort.

Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-29 § 170 att uppdra åt kommunchefen att bilda arbetsgrupp för framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning enligt Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) § l. I arbetet ska ingå att tydliggöra hur planen förhåller sig till översiktsplanen och andra strategiska styrdokument. Kommunstyrelsen beslutade även att uppdra åt strategiska utskottet att vara styrgrupp för arbetet.

I en tjänsteskrivelse redogörs det för att ett förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Alvesta kommun har under 2015 arbetats fram. Förslaget har under perioden 22 oktober till den 27 november 2015 varit utsänt för samråd hos samtliga partier representerade i Kommunfullmäktige. Under våren 2016 kommer "Förslag till bostadsförsörjningsprogram" formellt att skickas ut på remiss. Efter remissgenomgången sker genomgång av inkomna synpunkter. Därefter tas ett slutligt förslag fram som därefter underställs Kommunfullmäktige för antagande.

11f) Besvarande av motion (C) angående vattendom från år 1930

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förklara motionen för besvarad.

Redogörelse

I en motion redogör Kent Andersson (C) för att vattendomstolen från 1930 anger den högsta vattennivån i våra vattendrag. Rimligtvis borde den även ange den lägsta nivån för att undvika situationen som är idag med extremt lågt vattenstånd. Med anledning av detta föreslår motionären att Alvesta kommun uppvaktar Länsstyrelsen för att utverka bättre regler som kan motverka den situation som vi har idag.

I en tjänstskrivelse redogörs det för att vad som går att utläsa av vattendomen finns en lägsta nivå för vattenståndet i sjön Stråken. Det är dammägarens ansvar att leva upp till domen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och ansvarar i sin tur för att dammägaren lever upp till vattendomen. Om synpunkter eller klagomål på vattenrelaterade frågor finns inlämnas dessa till Länsstyrelsen som då initierar ett tillsynsärende. I fall där vattendomar inte finns hänvisar Alvesta kommun till Länsstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet. Alvesta kommun har på olika sätt dialogmöten med Länsstyrelsen. Detta är en fråga som vi vid behov på lämpligt sätt kan föra med oss vid dessa dialogmöten.

12a) Besvarande av interpellation angående Alvesta Utveckling AB

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige förklarar interpellationen för besvarad.

Redogörelse

Matz Athley (M) redogör för att det på Alvesta kommunföretags styrelsemöte den 24 november antogs nya ägardirektiv för de kommunala bolagen, det vill säga dotterbolagen. Bland annat finns följande skrivet i de nya ägardirektiven:
För Alvesta Energi AB: utveckla IT-infrastrukturen för data- och telekommunikation och därigenom förbättra kommunens attraktionskraft och utvecklingsmöjligheter.

För Alvesta Utveckling AB: bevaka utbyggnaden av bredband i hela kommunen.

Med anledning av att Alvesta kommun dessutom äger BIVA vars enda uppgift är att äga aktier i Wexnet AB ställer Matz Athley (M) följande frågor till Alvesta kommunföretag ABs ordförande Per Ribacke (S):

 1. Är det meningen att Alvesta utveckling AB ska bevaka att Alvesta Energi AB sköter sitt jobb? eller ska två kommunala bolag jobba med samma fråga men på olika sätt?
 2. Hur många aktörer ska Alvesta kommun ha i dessa frågor?

Kommunfullmäktige beslutade 2015/ § 193 att interpellationen får ställas.

12b) Besvarande av interpellation angående AllboHus

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige förklarar interpellationen för besvarad.

Redogörelse

På Alvesta kommunföretags styrelsemöte den 24 november togs nya ägardirektiv för Allbohus Fastigheter AB. Ägardirektiven ska användas för att tala om för bolaget dess huvudsakliga syfte. I dessa finner man bland annat följande:

 1. Marknadsföra Alvesta kommun som en attraktiv boende-och verksamhetsort,
 2. sträva efter att utveckla kommunen,
 3. hela resultatet eller del av lämnas som koncernbidrag till moderbolaget(Enligt Lagen om allmännyttiga kommunala aktiebolag får en värdeöverföring inte överstiga hälften av fjolårets vinst),
 4. för den cirka tredjedel av förvaltad yta som avser verksamhetslokaler åt kommunen gäller principen om självkostnad ( idag gäller självkostnadsprincipen enbart de fastigheter som förvärvades 2011 och godkänner en viss vinst). Detta styrs av den så kallade ”vitboken”. Detta ägardirektiv innebär att den överenskomna vitboken och avtal bryts. Om självkostnadsprincipen även ska gälla övriga lokaler tvingas Allbohus sänka hyran, detta intäktstapp måste de i så fall ta igen på hyresbostäderna. Undra vad Hyresgästföreningen tycker om detta? Detta skulle dessutom strida mot kravet på affärsmässighet och kan enligt uppgift uppfattas som en otillåten värdeöverförning)
 5. Allbohus ska tillsammans med övriga bolag samarbeta för gemensam kommunytta. (Bolaget ska alltid först och främst verka "för bolaget", detta enligt aktiebolagslagen)

Med anledning av ovanstående redogörelse ställer Mikael Johansson (M) följande frågor till ordförande i Alvesta kommunföretag AB Per Ribacke (S)

 1. Är det fastighetsbolagets uppgift att marknadsföra kommunen?
 2. Är det fastighetsbolagets uppgift att utveckla kommunen?
 3. Ska vi inte följa Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag?
 4. Ska den överenskomna vita boken kastas? Står vi inte för våra egna överenskommelser?
 5. Ska Allbohus hyresgäster betala för kommunens sänkta hyror?

Kommunfullmäktige beslutade 2015/ § 194 att interpellationen får ställas.

Paus

12c) Besvarande av interpellation angående dotterbolagen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige förklarar interpellationen för besvarad.

Redogörelse

På styrelsemötet i september dök plötsligt ett förslag på nya ägardirektiv till alla dotterbolagen upp på dagordningen. Oppositionen lyckades skjuta fram beslutet till nästa styrelsemöte för att ge våra fullmäktigegrupper en chans att titta på dem. Vi från moderaterna hade en del kritik till ägardirektiven och hoppades att vi skulle förbättra dem. Av någon anledning fick vi dock inte visa dem för någon annan, exempelvis de berörda bolagen. Om vi bara ser till processen där ägardirektiven togs fram, har vi en del synpunkter. SKL och SABO har tagit fram en vägledning till hur man tar fram ägardirektiv till kommunala bolag. Denna vägledning är mycket tydlig och poängterar vikten av att ta fram nya ägardirektiv i samråd med berörda bolag. De till och med föreslår att man låter bolagen ta fram förslag till ägardirektiv, som ägaren sedan kan se över och godkänna.

Med anledning av ovanstående redogörelse ställer Mikael Johansson (M) följande frågor till ordförande i Alvesta kommunföretag AB Per Ribacke (S):

 1. Är styrelsens ordförande nöjd med processen för framtagandet av de nya ägardirektiven?
 2. Har styrelsen tittat på den vägledning som SKL tagit fram?
 3. Varför fick inte förslagen på nya ägardirektiv visas för berörda bolag?
 4. Kommer styrelsen att förändra processen till nästa gång det ska tas fram nya ägardirektiv?

Kommunfullmäktige beslutade 2015/ § 195 att interpellationen får ställas.

12d) Besvarande av interpellation angående arbetsgivaransvar för fullmäktigeledamot

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige förklarar interpellationen för besvarad.

Redogörelse

I en interpellation redogörs det för att det under hösten 2015 i Alvesta kommun varit turbulent kring en rad händelser. Reaktionerna på framför allt på sociala medier har varit kraftiga. Vi vet också att dessa reaktioner i hög grad har initierats av Sverigedemokraterna eller individer och nätbaserade media som har tydlig anknytning till Sverigedemokraterna. Vi vet också att dessa reaktioner innehållit smutskastning, hot mot enskilda tjänstemän och politiker, samt en övergripande rasistisk agitation. Tomas Hedevik (S) menar att Sverigedemokraterna under hösten valt att arbeta utomparlamentariskt på olika sätt. Mot bakgrund av de händelser i Alvesta som fått stor uppmärksamhet ställer han följande frågor till Benny Lundh Johansson (SD):

 1. Hur ser Lundh Johansson på den arbetsgivarroll och arbetsgivaransvar en fullmäktigeledamot har i relation till det som hänt i Alvesta i form av hot och trakasserier mot anställda i kommunen?
 2. Hur ser Lundh Johansson på den uppvigling som förekom på facebook-sidan Folkets röst inför kommunfullmäktiges sammanträd i november? En verksamhet som initierades av en av Sverigedemokraternas ledamöter i fullmäktige som tidigare i sociala media visat upp sina tatueringar med uppenbart nazistiska symboler som den s.k. odalrunan.
 3. Avslutningsvis - hur ser Lundh Johansson på den representativa demokratin som den stadgas i Regeringsformen, och dess funktion i det politiska systemet? Vilket ansvar har ett oppositionsparti för att upprätthålla respekten för det politiska systemet och för de beslut som fattas i olika politiska församlingar?

Kommunfullmäktige beslutade 2015 / § 197 att interpellationen får ställas.

12e) Besvarande av interpellation angående Grönkullaskolan

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige förklarar interpellationen för besvarad.

Redogörelse

I en interpellation från Björn Tisjö (M) beskrivs att det behövs en storsatsning måste på Grönkullaskolan och hela området, det kan inte vänta. Grönkullaskolan behöver en nystart. I kombination med att gruppbostäder, äldrecenter och lägenheter byggs kommer det höja statusen och stärka intrycket av stadsdelen. Det tar dock tid innan detta står klart, och det är tid som Grönkullaskolan inte har. Låt därför ”Grönkullasatsningen” bli startskottet för den framväxande stadsdelen. En del i satsningen kan vara att anställa fler lärare, ha kuratorer på plats och ge rektor mandat att utforma skolans organisation och klassystem för att möta de utmaningar som finns. Det går att hitta personal som är redo att ta sig an dessa utmaningar. Men vi lär inte rekrytera några om vi plockar bort pengar ur den redan ansträngda budgeten. Det behövs självklart ett tillskott av pengar för att göra satsningar. Utifrån ovanstående redogörelse ställer Björn Tisjö (M) följande frågor till utbildningsnämndens ordförande Lars- Olof Petersson (S):

 1. Hur tror ni i den politiska majoriteten att kommande budgetneddragningar påverkar Grönkullaskolans redan svåra situation?
 2. Hur hanterar ordföranden och den politiska majoriteten de svårigheter som uppkommit (p.g.a. de senaste händelserna) med att rekryterar nya rektorer, lärare och kuratorer till Grönkullaskolan? Vilka extra insatser görs?
 3. Vilken handlingsplan finns för att skolan ska överleva och normaliseras på sikt?

Kommunfullmäktige beslutade 2015/ § 198 att interpellationen får ställas.

12f) Besvarande av interpellation angående byggande av bostäder utanför Alvesta tätort

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige förklarar interpellationen för besvarad.

Redogörelse

I en interpellation beskriver Anders Johnsson (M) att Alvesta kommun har arbetat hårt för att ta fram detaljplaner för Spåningslanda i Alvesta. Man har också laget mycket energi på marknadsföringen av Spåningslanda. Centern har alltid påstått att de värnar om landsbygden och då kan man anta att detta även skulle gälla för Hagart Valtersson och Centerpartiet i Alvesta kommun. Alvesta kommun består av flera tätorter förutom Alvesta och dessutom mycket landsbygd. Vi skulle nu gärna se att man även satsar på att ta fram fler byggbara tomter i andra delar av Alvesta kommun. När det gäller marknadsföringen av de tomter som finns idag märks en markant skillnad på Spåningslanda och övriga delar av kommunen. På hemsidan kan du få mycket information om Spåningslanda och övriga tomter i Alvesta tätort, om du däremot letar efter tomter i andra tätorter blir det svårare. Efter ovanstående redogörelse ställer Anders Johnsson (M) följande frågor till ordförande i samhällsplaneringsnämnden:

 1. Vilka åtgärder kommer ordförande i samhällsplaneringsnämnden vidta för att skapa fler detaljplanerade tomter i hela kommunen?
 2. Vilka åtgärder kommer ordförande i samhällsplaneringsnämnden vidta för att förbättra marknadsföringen av tomter utanför Alvesta tätort?
 3. Hur ser ordförande i samhällsplaneringsnämnden på möjligheten att annonsera lediga tomter på Hemnet?

Kommunfullmäktige beslutade 2015/ § 171 att interpellationen får ställas. Interpellationssvar inkom 8 december men på grund av att interpellationsställaren inte tjänstgjort beslutade kommunfullmäktige 2015/ § 191 att frågan ska besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 1 mars.

13. Besvarande av medborgarförslag angående snöröjning

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att skicka frågan till samhällsplanering för att utreda prioriteringsordningen av snöröjningen och genom det anse medborgarförslaget för besvarat.

Redogörelse

Ett medborgarförslag angående snöröjning på trottoarer har inkommit. Medborgaren vill veta vad lagen säger om snöröjning på trottoarer i kommunen.

I en tjänsteskrivelse redogörs det för att det av lagstiftningen framgår att kommunen ska sköta underhållet av gator, torg, parker och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för. Det ska framgå av den detaljplan som gäller för området om kommunen är huvudman. Även staten kan vara väghållare för gata inom detaljplan och stadsplan om gatan samtidigt är allmän väg. I sådana fall är det staten som är skyldig att anlägga och underhålla gatan.

I ungefär 7 av 10 av landets kommuner har möjligheten till dispens utnyttjats när det gäller gångbanor och ansvaret har därmed lagts över på fastighetsägarna. Alvesta Kommun har aldrig begärt någon dispens. Det innebär att Kommunen har kvar ansvaret för allmän platsmark enligt lagen och därför ansvarar för snöröjningen av kommunens gångbanor.

Kommunen ansvarar för gångbanor i Alvesta, Moheda och Vislanda men alla vinterunderhålls inte. De mest använda gångbanorna underhålls. De som inte prioriterats för att omfattas av vinterunderhåll är i regel gångbanor längs bostadsgator med låga hastigheter och trafiktal. Gångbanor längs genomfarter och matargator är däremot med bland de som prioriteras.

14. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att informationen om ej besvarade motioner och medborgarförslag är lämnad och lägger ärendet till handlingarna.

Redogörelse

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 15 ska redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag ske till fullmäktige i april och oktober. Kommunledningskontoret har sammanställt en förteckning över de motioner och medborgarförslag som ännu inte har besvarats.

Det finns 13 motioner som är obesvarade. Av dessa är 6 äldre än ett år, 5 av de äldre motionerna besvaras under kommunfullmäktiges sammanträde den 1 mars 2016. Det finns 6 obesvarade medborgarförslag varav 1 medborgarförslag kommer vara mer än ett år när den besvaras.

15. Återrapportering av beslut fattade av fullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återrapporteringen är mottagen och lägger den till handlingarna.

Redogörelse

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 27 bör återrapportering av beslut fattade av kommunfullmäktige ske till fullmäktige i april och oktober. I en tjänsteskrivelse redogörs för de beslut fattade av kommunfullmäktige under perioden 2015-10-01 – 2016-02-01 där fullmäktige gett ett uppdrag till nämnd eller styrelse. Medborgarförslag och motioner är inte inkluderade i återrapporteringen då detta redovisas särskilt till fullmäktige i enlighet med fullmäktiges arbetsordning.

16. Återrapportering från Omsorgsnämnden om ej verkställda beslut

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisning med ej verkställda beslut till handlingarna.

Redogörelse

Rapportering från omsorgsnämnden om ej verkställda beslut. 31 december 2015 hade nämnden 2 personer med beslut om särskilt boende enligt SoL och 11 personer med beslut om bostad med särskild service enligt LSS som väntat över tre månader på att få beslutet verkställt.

17. Godkännande av förslag till bolagsordning i nybildat dotterbolag till Allbohus Fastighets AB

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till bolagsordning med namnförslag ”Moheda 4:185 AB”, enligt bilaga

Redogörelse

AllboHus Fastighets AB står inför försäljning av fastigheten Moheda 4:185 i Moheda. AllboHus har för avsikt att sälja fastigheten via s.k. "paketering". Paketering innebär att AllboHus säljer fastigheten till ett nybildat dotterbolag till AllboHus. Därefter säljs aktierna i dotterbolaget till köparen. Försäljningen beräknas att slutföras under första halvåret 2016. Bolaget med namnförslag "Moheda 4:185 AB" föreslås ha samma styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer som i AllboHus Fastighets AB. Ledamöter och suppleanter utsågs av Kommunfullmäktige 2015-12-15, KF§ 202 (med kompletterande val av lekmannarevisor och lekmannarevisorsuppleant under kommunfullmäktiges sammanträde 1 mars 2016).

18a) Entlediganden och val - Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorsuppleant till nybildat dotterbolag till Allbohus Fastighets AB

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Utse Lennart Axelsson som lekmannarevisor,
 2. Utse Gunbritt Öhlén som lekmannarevisorsuppleant.

Redogörelse

AllboHus Fastighets AB står inför försäljning av fastigheten Moheda 4:185 i Moheda. AllboHus har för avsikt att sälja fastigheten via s.k. "paketering". Paketering innebär att AllboHus säljer fastigheten till ett nybildat dotterbolag till AllboHus. Därefter säljs aktierna i dotterbolaget till köparen. Försäljningen beräknas att slutföras under första halvåret 2016. Bolaget med namnförslag "Moheda 4:185 AB" föreslås ha samma styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer som i AllboHus Fastighets AB. Ledamöter och suppleanter utsågs av Kommunfullmäktige 2015-12-15, KF§ 202 enligt följande:

Styrelseledamöter:
Tommy Mases (S), ordförande
Mikael Johansson (M), vice ordförande
Edina Maslac (S)
Mats Nilsson (C)
Tommy Everthsson (AA).

Styrelsesuppleanter
Erik Olofsson (S)
Anders Herwin (C)
Vakant (MP)
Anders Johansson (M)
Ulf Larsson (FP)

Ärendet måste kompletteras med val av lekmannarevisor samt lekmannarevisorsuppleant varav anledningen till att ärendet tas upp.

18b) Entlediganden och val - Val av ersättare i Alvesta Utveckling AB och AllboHus AB

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Utse Namn Namn som ersättare i Alvesta Utveckling AB,
 2. Utse Namn Namn som ersättare i AllboHus

Redogörelse

Kommunfullmäktige beslutade 2015/ § 203 att entlediga Fredrik Grengby (MP) från sina uppdrag som ersättare i Alvesta Utveckling AB och AllboHus AB. Nya ersättare ska utses under kommunfullmäktiges sammanträde den 1 mars.

18c) Entlediganden och val - Entledigande och val av ordinarie ledamot i Alvesta Utveckling AB och ersättare i Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB samt BIVA

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Entlediga Stefan Johansson (M) från sina uppdrag som ordinarie ledamot i Alvesta Utveckling AB och som ersättare i Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB och BIVA,
 2. Utse Namn Namn som ny ordinarie ledamot i Alvesta utveckling AB,
 3. Utse Namn Namn som ersättare i Alvesta Energi AB
 4. Utse Namn Namn som ersättare i Alvesta Elnät AB
 5. Utse Namn Namn som ersättare i BIVA

Redogörelse

Stefan Johansson (M) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som ordinarie ledamot i Alvesta Utveckling AB och som ersättare i Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB och Bredband i värend AB (BIVA).

Kommunfullmäktige har därmed att fatta beslut om entledigande och att välja nya ledamöter till samtliga uppdrag.

Mötets avslutning

Alvestas Kommunfullmäktige

Sändningsstart: 1 mars kl. 18.30.

Klicka här för att se hela kallelsen (öppnas i en ny flik).

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs av kommunens invånare i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 49 ordinarie ledamöter varav tre platser är vakanta. Kommunfullmäktige sammanträder i Thalia, Folkets Hus, på Allbogatan 17 en gång i månaden, och sammanträdena är öppna för allmänheten.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.