Primära flikar

Alvestas kommunfullmäktige, 15 december 2015

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Björn Tisjö (M)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Jenny Johansson

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Rita Damberg

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Rita Damberg

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Rita Damberg

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Rita Damberg

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Rita Damberg

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Måna Nilsson

Talare

Nini Johansson

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Mats Johnsson (M)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Börje Nilsson (V)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Birgit Andersson (MP)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Anne Grotmaak (V)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Jenny Johansson

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Börje Nilsson (V)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Jenny Johansson

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Birgit Andersson (MP)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Anne Grotmaak (V)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Börje Nilsson (V)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Anne Grotmaak (V)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Anne Grotmaak (V)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Simon Herlitz

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Simon Herlitz

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Simon Herlitz

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Simon Herlitz

Talare

Moheda Revyn

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Simon Herlitz

Talare

Smålandsoperan

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Mötets öppnande

1. Närvaro

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund ca 13.35

<h3>Redogörelse</h3>

<p>Allmänheten ska, i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning §24, vid varje sammanträde med kommunfullmäktige beredas tillfälle att ställa frågor om de ärenden som upptagits i kungörelsen.</p>

<p>Tid är avsatt för allmänhetens frågestund kl. 13.35 – 14.05.</p>

4. Anmälan av medborgarförslag

5. Aktuellt från revisorerna

<h3>Redogörelse</h3>

<p>Revisorerna lämnar information till kommunfullmäktige.</p>

<p>Stående informationspunkt på kommunfullmäktiges sammanträden.</p>

6. Information från ordföranden

<h3>Redogörelse</h3>

<p>Kommunfullmäktiges ordförande lämnar information till kommunfullmäktige.</p>

<p>Stående informationspunkt på kommunfullmäktiges sammanträden.</p>

7. Redovisning avseende "översyn och genomlysning" uppdrag till kommunstyrelsen från kommunfullmäktige

<h3>Förslag till beslut</h3>

<p>Kommunfullmäktige beslutar att:</p>

<ol>
<li>ge kommunstyrelsen samt nämnderna i uppdrag att fortsätta utredningsuppdraget,</li>
<li>att ge kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att fatta erforderliga beslut inom respektive ansvarsområde inom ramen för översyn och genomlysning. Beslut som behöver beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ska föras vidare från nämnderna. Uppdraget ska genomföras inom ramen för budgetprocessen för Budget 2017, plan 2018-2019.</li>
</ol>

<h3>Redogörelse</h3>

<p>Kommunfullmäktige har i beslut om Budget 2015, plan 2016-2017 gett Kommunstyrelsen i uppdrag att under 2015 genomföra en översyn och genomlysning av organisationen i sin helhet i syfte att få fram och undersöka möjligheterna till vardagsrationaliseringar, förändrade arbetsmetoder, exemplifiera synergieffekter av samordning och kartlägga möjlig effektivisering i verksamheterna. I uppdraget ingår att samla in konkreta förslag från förvaltningsverksamheterna. Uppdraget ska enligt beslutet redovisas till Kommunfullmäktige i november 2015. Utredningsarbete påbörjades under våren 2015. Översyns- och genomlysningsarbetet syftar sammantaget till att bidra till att i slutänden få en ekonomi i balans, en långsiktigt hållbar ekonomi.</p>

<p>För utredningsarbetet har inrättats en arbetsgrupp som består bland annat av förvaltningscheferna, ekonomichef, personalschef och utvecklingschef. Gruppen leds av kommunchefen. Översyns- och genomlysningsarbetet präglas av helhetssyn och koncerntänk.<br />
Utredningsarbetet har löpande stämts av med en styrgrupp bestående av kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 1 vice ordförande samt ordförandena för nämnden individ- och familjeomsorg, omsorgsnämnden, nämnden för samhällsplanering och utbildningsnämnden.</p>

8. Information om internbudget för samtliga nämnder 2016 med plan 2017-2018

<h3>Redogörelse</h3>

<p>Information angående sammanställd internbudget för 2016.</p>

9. Måltidstaxor 2016

<h3>Förslag till beslut</h3>

<p>Kommunfullmäktige beslutar att:</p>

<ol>
<li>ändra omsorgsnämndens måltidstaxor enligt upprättat förslag,</li>
<li>förändringen av omsorgsnämndens måltidstaxor gäller från och med 1 januari 2016.</li>
</ol>

<h3>Redogörelse</h3>

<p>Omsorgsnämnden beslutade den 21 januari 2015 (ON § 10) att nämndens måltidstaxor inte längre ska justeras enligt konsumentprisindex utan att justering ska göras när det är relevant. Inför 2016 är en höjning lämplig av vissa måltidspriser för att kompensera för prisökningar på livsmedel, transporter, löner med mera. En höjning är också av vikt som en åtgärd för att få ekonomin i balans. Kommunfullmäktige har delegerat till omsorgsnämnden att besluta om ändringar av externa taxor och avgifter samt regler härför som: per år inte ger mera inkomster för hela taxan än fem gånger basbeloppet och inte är av stor principiell betydelse, om inte annat anges i lag (kap. 7 § 4 p, omsorgsnämndens reglemente). Höjningen av måltidstaxorna enligt förslaget beräknas ge en inkomstökning med ca 600 tkr, vilket således överstiger fem gånger basbeloppet.</p>

10. Förslag till nya taxor för kommunala anläggningar

<h3>Förslag till beslut</h3>

<p>Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget från kultur-och fritidsavdelningen enligt ovan redovisade förslag till höjda avgifter.</p>

<h3>Redogörelse</h3>

<p>Kultur- och fritidsavdelning har inom sitt ansvarsområde ansvar för skötsel och utveckling av flertalet av de kommunala anläggningarna som brukas för fritidsaktiviteteter. Här ryms fotbollsplaner, inomhushallar, ishallar och elljusspår m.m. Under året har påbörjats ett omfattande upprustnings- och underhållsarbete på flera av de kommunala anläggningarna. Vid en jämförelse av priserna i andra kommuner är taxorna i Alvesta kommun under övriga genomsnittet. Den senaste förändringen av taxorna beslutades 2010. Det är rimligt med en generell uppjustering av taxorna. Vid en uppjustering av priserna enligt förslaget kommer Alvesta kommuns taxor även fortsatt att vara lägre än flera kommuner, men ändå vara närmare ett genomsnitt än tidigare.</p>

<p>Föreslagna priser föreslås gälla vid start av ny säsong för respektive:</p>

<p>Nuvarande taxor för sporthallar, gymnastiksalar m.m.</p>

<table class="tableizer-table">
<tbody>
<tr>
<th class="rteleft">Lokal</th>
<th class="rteleft">Taxa 1</th>
<th class="rteleft">Taxa 2</th>
<th class="rteleft">Taxa 3</th>
</tr>
<tr>
<td>Sporthallar Alvesta, Vislanda, Moheda</td>
<td>230/tim</td>
<td>130/tim</td>
<td>70/tim</td>
</tr>
<tr>
<td>Gymnastiksalar, övriga</td>
<td>140/tim</td>
<td>85/tim</td>
<td>55/tim</td>
</tr>
<tr>
<td>Motions-/bordtennislokal Alvesta</td>
<td>150/tim</td>
<td>85/tim</td>
<td>55/tim</td>
</tr>
<tr>
<td>Badminton</td>
<td>60/tim/bana</td>
<td>60/tim/bana</td>
<td>60/tim/bana</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>Förslag på nya taxor sporthallar, gymnastiksalar m.m.</p>

<table class="tableizer-table">
<tbody>
<tr>
<th class="rteleft">Lokal</th>
<th class="rteleft">Taxa 1</th>
<th class="rteleft">Taxa 2</th>
<th class="rteleft">Taxa 3</th>
</tr>
<tr>
<td>Sporthallar Alvesta, Vislanda, Moheda</td>
<td>250/tim</td>
<td>145/tim</td>
<td>80/tim</td>
</tr>
<tr>
<td>Gymnastiksalar, övriga</td>
<td>155/tim</td>
<td>95/tim</td>
<td>65/tim</td>
</tr>
<tr>
<td>Motions-/bordtennislokal Alvesta</td>
<td>170/tim</td>
<td>95/tim</td>
<td>65/tim</td>
</tr>
<tr>
<td>Badminton</td>
<td>90/tim/bana</td>
<td>80/tim/bana</td>
<td>70/tim/bana</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>Nuvarande taxor ishall, fotbollsplaner m.m.</p>

<table class="tableizer-table">
<tbody>
<tr>
<th class="rteleft">Lokal</th>
<th class="rteleft">Taxa 1</th>
<th class="rteleft">Taxa 2</th>
<th class="rteleft">Taxa 3</th>
</tr>
<tr>
<td>Ishall (1/9-20/3)</td>
<td>500/tim*</td>
<td>210/tim</td>
<td>90/tim</td>
</tr>
<tr>
<td>Fotbollsplan, gräs</td>
<td>370/tim</td>
<td>190/tim</td>
<td>85/tim</td>
</tr>
<tr>
<td>Fotbollsplan, grus</td>
<td>200/tim</td>
<td>100/tim</td>
<td>70/tim</td>
</tr>
<tr>
<td>Grönkullaplanen</td>
<td>110/tim</td>
<td>70/tim</td>
<td>50/tim</td>
</tr>
<tr>
<td>Virdavallens friidrottsanläggning</td>
<td>370/tim</td>
<td>190/tim</td>
<td>85/tim</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>Omklädningsrum/duschrum (7-25 pers.) 135/gång<br />
Omklädningsrum/duschrum (1-6 pers.) 70/gång<br />
&nbsp;*= hyra enligt överenskommelse<br />
Hyra utan fastställd säsong och ishall utan is enligt överenskommelse.</p>

<p>Förslag till nya taxor ishall, fotbollsplaner m.m.</p>

<table class="tableizer-table">
<tbody>
<tr>
<th class="rteleft">Lokal</th>
<th class="rteleft">Taxa 1</th>
<th class="rteleft">Taxa 2</th>
<th class="rteleft">Taxa 3</th>
</tr>
<tr>
<td>Ishall (1/9-20/3)</td>
<td>550/tim*</td>
<td>225/tim</td>
<td>99/tim</td>
</tr>
<tr>
<td>Fotbollsplan, gräs</td>
<td>395/tim</td>
<td>210/tim</td>
<td>95/tim</td>
</tr>
<tr>
<td>Fotbollsplan, grus</td>
<td>220/tim</td>
<td>110/tim</td>
<td>75/tim</td>
</tr>
<tr>
<td>Grönkullaplanen</td>
<td>120/tim</td>
<td>80/tim</td>
<td>60/tim</td>
</tr>
<tr>
<td>Virdavallens friidrottsanläggning</td>
<td>395/tim</td>
<td>210/tim</td>
<td>95/tim</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>Omklädningsrum/duschrum (7-25 pers.) 135/gång<br />
Omklädningsrum/duschrum (1-6 pers.) 70/gång<br />
&nbsp;*= hyra enligt överenskommelse<br />
Hyra utan fastställd säsong och ishall utan is enligt överenskommelse.</p>

11. Förslag till nya priser för liftkort i Hanaslövsbacken

<h3>Förslag till beslut</h3>

<p>Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget från kultur- och fritidsavdelningen om att höja avgifterna enligt ovan redovisade förslag, samt att det ska ges i uppdrag att undersöka möjligheten till att införa familjepriser inför nästkommande taxaförändring.</p>

<h3>Redogörelse</h3>

<p>Hanaslövsbacken drivs i kommunal regi i samverkan med Friluftsfrämjandet Alvesta och Alvesta SOK. Tillsammans med föreningarna bedriver Alvesta kommun ett kontinuerligt förbättringsarbete kring nedfarter, maskiner och tillhörande område med parkeringar m.m. Besöksantalet är stort och lockar besökare från hela regionen. För att kunna tillhandahålla en attraktiv anläggning är det viktigt att förbättrings- och underhållsarbete genomförs kontinuerligt. Behov finns av att i Hanaslöv jobba med ett systematiskt underhålls- och förbättringsarbete kring anläggningen. För att säkra god drift i liftsystemet har ett förnyat driftavtal ingåtts med Friluftsfrämjandet. Det nya avtalet medför en viss ökad kostnad men i gengäld erhålls en bättre drift och ett bättre system. En prisjämförelse med liknande skidliftsystem i närområdet såsom Kettilås i Vetlanda, Vångabacken utanför Kristianstad och Dackestupet i Virserum visar att Hanaslövs priser är lägst, på samtliga punkter. Förslaget är, mot bakgrund av behovet att öka driftsäkerheten, att höja priserna på liftkort. Prisbilden hamnar därmed i mitten i den jämförelse som gjort med liknande anläggningar.</p>

<p>(Förslag på nya priser i <strong>fetstil</strong>)</p>

<table class="tableizer-table">
<tbody>
<tr>
<th>
<p>&nbsp;</p>
</th>
<th class="rteleft">
<p>Upp till 6 år</p>
</th>
<th class="rteleft">
<p>7-16 år</p>
</th>
<th class="rteleft">
<p>17 år +</p>
</th>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Förmiddag</p>
</td>
<td>
<p>40 kr<strong> 50 kr</strong></p>
</td>
<td>
<p>80 kr <strong>95 kr</strong></p>
</td>
<td>
<p>110 kr <strong>130 kr</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Eftermiddag</p>
</td>
<td>
<p>40 kr <strong>50 kr</strong></p>
</td>
<td>
<p>80 kr <strong>95 kr</strong></p>
</td>
<td>
<p>110 kr <strong>130 kr</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Heldag</p>
</td>
<td>
<p>70 kr <strong>80 kr</strong></p>
</td>
<td>
<p>120 kr <strong>140 kr</strong></p>
</td>
<td>
<p>160 kr <strong>180 kr</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Kväll</p>
</td>
<td>
<p>40 kr <strong>50 kr</strong></p>
</td>
<td>
<p>80 kr <strong>90 kr</strong></p>
</td>
<td>
<p>110 kr <strong>130 kr</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Säsong</p>
</td>
<td>
<p>500 kr <strong>600 kr</strong></p>
</td>
<td>
<p>900 kr <strong>995 kr</strong></p>
</td>
<td>
<p>1000 kr <strong>1300 kr</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Per tur</p>
</td>
<td>
<p>15 kr <strong>20 kr</strong></p>
</td>
<td>
<p>15 kr <strong>20 kr</strong></p>
</td>
<td>
<p>15 kr <strong>20 kr</strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>Speciella regler</p>

<p>Barn upp till och med 6 år med hjälm åker gratis. För Alvesta Kommuns skolelever gäller vid friluftsdag 50 kronor per elev för heldag.<br />
I annat fall gäller priserna ovan.</p>

12. Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun 2016-2018

<h3>Förslag till beslut</h3>

<p>Kommunfullmäktige beslutar att:</p>

<ol>
<li>anta jämställdhets- och mångfaldsplanen för Alvesta kommun 2016-2018,</li>
<li>att på sidan 3 i jämställdhets- och mångfaldsplanen för Alvesta kommun 2016-2018 under punkten mål lägga till följande formulering: kommunen ska arbeta för att minska andelen delade turer.</li>
</ol>

<h3>Redogörelse</h3>

<p>Personalavdelningen har arbetat fram ett reviderat förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan för 2016-2018.</p>

13. Förslag till arkivreglemente för Alvesta kommun 2016

<h3>Förslag till beslut</h3>

<p>Kommunfullmäktige beslutar att anta arkivreglemente att gälla från och med 2016-01-01.</p>

<h3>Redogörelse</h3>

<p>Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring. Kommunerna har ansvar för att verksamhetsinformation bevaras och görs tillgänglig. Det handlar om att säkerställa en långsiktig informationsförsörjning.</p>

<p>Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I det här reglementet finns särskilda bestämmelser för Alvesta kommun som kommunfullmäktige har beslutat om med stöd av 16 § arkivlagen. Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur information lagras, struktureras och förmedlas.</p>

<p>Kommunförbundet Sydarkivera har arbetat fram förslag till mall för arkivreglemente för förbundsmedlemmarna. Reglementet är utarbetat med hänsyn till att förbundsstyrelsen är också en gemensam arkivmyndighet för sina medlemsorganisationer.<br />
Förbundsmedlemmarna rekommenderas att besluta i respektive kommunfullmäktige om nytt arkivreglemente enligt ovanstående mall.</p>

14a) Besvarande av en enkel fråga angående arbetsmiljön i Grönkullaskolan

<h3>Förslag till beslut</h3>

<p>Kommunfullmäktige förklarar frågan för besvarad.</p>

<h3>Redogörelse</h3>

<p>Benny Lundh Johansson (SD) ställer följande fråga till utbildningsnämndens ordförande Lars-Olof Petersson (S):</p>

<p>Tycker du att Grönkullaskolan har haft och har en bra arbetsmiljö för elever, lärare och lärarinnor?</p>

<p>Kommunfullmäktige beslutade 24 november § 151 att frågan får ställas.</p>

14b) Besvarande av en enkel fråga angående frånvaro av omklädningsrum för damer i Alvesta ishall

<h3>Förslag till beslut</h3>

<p>Kommunfullmäktige förklarar frågan för besvarad.</p>

<h3>Redogörelse</h3>

<p>Anne Grotmaak (V) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke (S) med anledning av att Vänsterpartiet för ett antal år sedan motionerade till kommunfullmäktige om att inrätta ett omklädningsrum även för damer i ishallen. Motionen bifölls. Det är anmärkningsvärd deprimerande att kommunens jämställdhetsarbete uppvisar sådana brister.</p>

<p>Med anledning av ovanstående ställer Anne Grotmaak (V) följande fråga:</p>

<p>Var finns damernas omklädningsrum i Alvesta ishall?</p>

<p>Kommunfullmäktige beslutade 24 november § 152 att frågan får ställas.</p>

20. Utdelning av Alvesta kommuns priser och stipendier 2015

<h3>Redogörelse</h3>

<p>Kommunfullmäktiges presidium delar ut Alvesta kommuns priser och stipendier.</p>

<h3>Särskild prestation</h3>

<p>Alvesta kommuns pris för särskild prestation ska uppmärksamma personer, organisationer och föreningar som utmärkt sig genom en särskild god ledarinsats eller utmärkande prestation.</p>

<h3>Integration och mångfaldspris</h3>

<p>Alvesta kommuns integration och mångfaldspris ska uppmärksamma personer, föreningar eller organisationer som utfört ett stort och betydelsefullt arbete som underlättar integration, främjar mångfald och motverkar segregation och utanförskap.</p>

<h3>Kulturstipendium</h3>

<p>Alvesta kommuns kulturstipendium ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst, digitala medier och andra jämställda områden.</p>

<p>Alvesta kommuns kulturstipendier ska årligen dela ut 2 olika stipendier, ett arbetsstipendium och ett ungdomsstipendium.&nbsp;</p>

<h3>Kulturpris</h3>

<p>Alvesta kommuns kulturpris syftar till att hedra, synliggöra och uppmuntra personer, organisationer och föreningar som bidragit med särskild framstående insatser inom skilda kulturella och konstnärliga områden.</p>

<h3>Alvesta kommuns miljöpris</h3>

<p>Miljöpriset ska tilldelas enskilda personer, organisationer, föreningar eller entreprenörer verksamma inom Alvesta kommun. Priset tilldelas för gott miljöarbete.</p>

<h3>Alvesta kommuns byggpris</h3>

<p>Byggpriset ska tilldelas fastighetsägare, entreprenörer, organisationer eller föreningar för välvårdade, välrenoverade, nybyggda hus/byggnader. Priset kan tilldelas för enskild byggnad likväl som bebyggelsegrupp.</p>

21. Utdelning av minnesgåvor till anställda i Alvesta kommun 2015

<h3>Redogörelse</h3>

<p>Kommunfullmäktiges presidiet delar ut minnesgåvor till ett antal personer som varit anställda under 25 år i Alvesta kommun.</p>

<p>Klicka <a href="http://www.alvesta.se/contentassets/d150b69157bf4cb0b6084fdbb43e96c0/kal... target="_blank">här</a> och bläddra till de två sista sidorna för att se namnlistan.</p>

15. Besvarande av interpellation till ordförande i utbildningsnämnden angående lokaler

<h3>Förslag till beslut</h3>

<p>Kommunfullmäktige förklarar interpellationen för besvarad.</p>

<h3>Redogörelse</h3>

<p>Björn Tisjö (M) redogör för i en interpellation att utbildningsnämndens ordförande inväntar förvaltningens presentation innan ett uttalande kan ges om eventuella lösningar för trångbodda skolor i kommunen. Just nu står tomma skolmoduler på Högåsen och kostar pengar till ingen nytta. En bra lösning vore att använda dem för att avlasta Prästängskolan som inför höstterminen saknar två klassrum.</p>

<p>Rektor, personal, elever och föräldrar hamnar i kläm när politiken inte tar beslut.</p>

<p>Med anledning av ovanstående frågar Björn Tisjö (M) hur vi snabbast möjligt från politikens sida kan ge klara besked och på bästa sätt lösa lokalsituationen?</p>

<p>Kommunfullmäktige beslutade 24 november § 172 att interpellationen får ställas.</p>

16b) Anmälan av interpellation till ordförande i Alvesta kommunföretag AB angående Alvesta utveckling AB

<h3>Förslag till beslut</h3>

<p>Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas samt förklarar den för besvarad.</p>

<h3>Redogörelse</h3>

<p>På Alvesta kommunföretags styrelsemöte den 24 november antogs nya ägardirektiv för de kommunala bolagen, det vill säga dotterbolagen. Bland annat finns följande skrivet i de nya ägardirektiven:</p>

<p>För Alvesta Energi AB: utveckla IT-infrastrukturen för data- och telekommunikation och därigenom förbättra kommunens attraktionskraft och utvecklingsmöjligheter.</p>

<p>För Alvesta Utveckling AB: bevaka utbyggnaden av bredband i hela kommunen</p>

<p>Med anledning av att Alvesta kommun dessutom äger BIVA vars enda uppgift är att äga aktier i Wexnet AB ställer Matz Athley (M) följande frågor till ordförande i Alvesta kommunföretag AB Per Ribacke (S):</p>

<ol>
<li>Är det meningen att Alvesta utveckling AB ska bevaka att Alvesta Energi AB sköter sitt jobb? eller ska två kommunala bolag jobba med samma fråga men på olika sätt?</li>
<li>Hur många aktörer ska Alvesta kommun ha i dessa frågor?</li>
</ol>

16c) Anmälan av interpellation till ordförande i Alvesta kommunföretag AB angående Allbohus Fastigheter AB

<h3>Förslag till beslut</h3>

<p>Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas samt förklarar den för besvarad.</p>

<h3>Redogörelse</h3>

<p>På Alvesta kommunföretags styrelsemöte den 24 november togs nya ägardirektiv för Allbohus Fastigheter AB. Ägardirektiven ska användas för att tala om för bolaget dess huvudsakliga syfte. I dessa finner man bland annat följande:</p>

<ol>
<li>Marknadsföra Alvesta kommun som en attraktiv boende-och verksamhetsort</li>
<li>Sträva efter att utveckla kommunen</li>
<li>Hela resultatet eller del av lämnas som koncernbidrag till moderbolaget(Enligt Lagen om allmännyttiga kommunala aktiebolag får en värdeöverföring inte överstiga hälften av fjolårets vinst)</li>
<li>För den cirka tredjedel av förvaltad yta som avser verksamhetslokaler åt kommunen gäller principen om självkostnad.( Idag gäller självkostnadsprincipen enbart de fastigheter som förvärvades 2011 och godkänner en viss vinst. Detta styrs av den så kallade ”vitboken”. Detta ägardirektiv innebär att den överenskomna vitboken och avtal bryts. Om självkostnadsprincipen även ska gälla övriga lokaler tvingas Allbohus sänka hyran, detta intäktstapp måste de i så fall ta igen på hyresbostäderna. Undra vad Hyresgästföreningen tycker om detta? Detta skulle dessutom strida mot kravet på affärsmässighet och kan enligt uppgift uppfattas som en otillåten värdeöverförning)</li>
<li>Allbohus ska tillsammans med övriga bolag samarbeta för gemensam kommunytta. (Bolaget ska alltid först och främst verka ” för bolaget”, detta enligt aktiebolagslagen)</li>
</ol>

<p>Med anledning av ovanstående redogörelse ställer Mikael Johansson (M) följande frågor till ordförande i Alvesta kommunföretag AB Per Ribacke (S)</p>

<ol>
<li>Är det fastighetsbolagets uppgift att marknadsföra kommunen?</li>
<li>Är det fastighetsbolagets uppgift att utveckla kommunen?</li>
<li>Ska vi inte följa Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag?</li>
<li>Ska den överenskomna vita boken kastas? Står vi inte för våra egna överenskommelser?</li>
<li>Ska Allbohus hyresgäster betala för kommunens sänkta hyror?</li>
</ol>

16d) Anmälan av interpellation till ordförande i Alvesta kommunföretag AB angående dotterbolaget

<h3>Förslag till beslut</h3>

<p>Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas samtförklarar den för besvarad.</p>

<h3>Redogörelse</h3>

<p>På styrelsemötet i september dök plötsligt ett förslag på nya ägardirektiv till alla dotterbolagen upp på dagordningen. Oppositionen lyckades skjuta fram beslutet till nästa styrelsemöte för att ge våra fullmäktigegrupper en chans att titta på dem. Vi från moderaterna hade en del kritik till ägardirektiven och hoppades att vi skulle förbättra dem. Av någon anledning fick vi dock inte visa dem för någon annan, exempelvis de berörda bolagen. Om vi bara ser till processen där ägardirektiven togs fram, har vi en del synpunkter. SKL och SABO har tagit fram en vägledning till hur man tar fram ägardirektiv till kommunala bolag. Denna vägledning är mycket tydlig och poängterar vikten av att ta fram nya ägardirektiv i samråd med berörda bolag. De till och med föreslår att man låter bolagen ta fram förslag till ägardirektiv, som ägaren sedan kan se över och godkänna.</p>

<p>Med anledning av ovanstående redogörelse ställer Mikael Johansson (M) följande frågor till ordförande i Alvesta kommunföretag AB Per Ribacke (S):</p>

<ol>
<li>Är styrelsens ordförande nöjd med processen för framtagandet av de nya ägardirektiven?</li>
<li>Har styrelsen tittat på den vägledning som SKL tagit fram?</li>
<li>Varför fick inte förslagen på nya ägardirektiv visas för berörda bolag?</li>
<li>Kommer styrelsen att förändra processen till nästa gång det ska tas fram nya ägardirektiv?</li>
</ol>

16e) Anmälan av interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående sjukskrivningar

<h3>Förslag till beslut</h3>

<p>Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas samt förklarar den för besvarad.</p>

<h3>Redogörelse</h3>

<p>I Alvesta kommun har sjukdagarna ökat med 3,9 dagar per anställd bara i år. Enligt delårsrapporten per augusti är varje anställd i Alvesta kommun sjukskriven i genomsnitt 20,8 dagar. Motsvarande siffra för hela riket inom kommunal sektor är 10,2 sjukdagar per person och helår, enligt SCB. Vi är alltså dubbelt så sjuka i Alvesta kommun. Lägger man ihop den samlade sjukfrånvaron i Alvesta kommun under ett år innebär det drygt 85 heltidstjänster, då har jag räknat på 1412 nettoårsarbetare och 6 procents sjukfrånvaro vilket också framgår av delårsrapporten. Sjukskrivningar kostar pengar. De orsakar den utsatte lidande och besvär. Ett av kommunens främsta mål borde vara att få ner sjuktalen. Om vi jobbar proaktivt med att minska sjukskrivningar och sätta in tidiga resurser kan vi spara mycket pengar åt kommunen och istället för att prata effektiviseringar i fullmäktige kan vi diskutera satsningar. Ett förväntat underskott skulle kunna bli ett överskott. Jag vill att kommunen gör mer. Handlingsplaner, utredningar och goda intentioner finns redan. Nu är det dags att göra mer.</p>

<p>Utefter ovanstående redogörelse ställer Björn Tisjö (M) följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke (S):</p>

<p>Vad kommer den styrande majoriteten att göra för att minska de skenande sjuktalen?</p>

16f) Anmälan av interpellation till Benny Lundh Johansson (SD)

16g) Anmälan av interpellation till Lars-Olof Petersson (S), ordförande Utbildningsnämnden

17a) Besvarande av motion angående allmänhetens frågestund (V)

<h3>Förslag till beslut</h3>

<p>Kommunfullmäktige beslutar att förklara motionen för besvarad.</p>

<h3>Redogörelse</h3>

<p>I en motion föreslås att regelverket för allmänhetens frågestund förändras så att inte bara frågor som behandlar mötets dagordning får ställas, utan alla sorters frågor. Allmänheten ska, i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 24, vid varje sammanträde med kommunfullmäktige beredas tillfälle att ställa frågor om de ärenden som upptagits i kungörelsen. Kommunfullmäktiges ordförande meddelade under sin informationspunkt på fullmäktiges sammanträde den 29 september 2015 att frågan om formen för allmänhetens frågestund skickas med till alla partier med möjlighet, att till presidiet under hösten, inlämna synpunkter på frågan för att eventuellt efter årsskiftet ändra hanteringen av allmänhetens frågestund.</p>

17b) Besvarande av motion angående Vislandabadet (M)

<h3>Förslag till beslut</h3>

<p>Kommunfullmäktige beslutar att förklara motionen för besvarad.</p>

<h3>Redogörelse</h3>

<p>I en motion daterad 12 april 2015 föreslår Mikael Johansson (M) att en utredning genomförs om renovering av Vislandabadet inklusive en ny solvärmeanläggning. Motionen är rubricerad ”Gruppmotion angående Vislandabadet och ny samlingslokal i Vislanda”, men den tar i texten för motionen enbart upp förslag om Vislandabadet. För den särskilda frågan om ny samlingslokal hänvisas till kommunfullmäktiges behandling av ett medborgarförslag om ny samlingslokal och yttrande över det (KF § 108/2015).</p>

<p>I förslaget om renovering av utomhusbadet anges att det är i så dåligt skick att fritidsförvaltningen har tvingats stänga ner det inför sommaren 2015. Motionen refererar också till en gammal kostnadsberäkning från 2012 och bristen att beräkningen inte bedömt solvärmeanläggningens status och eventuella behov av upprustning eller utbyte. Vidare föreslås att en projektledare utses som utreder/planerar för renovering av badet och tar kontakt med olika poolföretag för att hitta alternativa lösningar som kan minska kostnaderna.</p>

<p>Efter det att motionen lämnats till kommunfullmäktige har kommunen tagit beslut att sätta av pengar i budgeten för en renovering samt utsett en projektledare. I den ekonomiska planen ligger ett tillskott med 1,5 mkr i årlig ökad kostnad, vilket bedöms täcka en investering på ca 20 mkr. Projektledare är kommunens byggsamordnare vid kommunledningskontoret (Ulf Arvidsson). Utöver detta har kommunstyrelsen (KS § 95/2015) utsett kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för byggprojektet Vislandabadet samt föreslagit kommunfullmäktige delegera igångsättandet av byggprojektet till kommunstyrelsen. I projektet sker även en bedömning av ekonomiskt lämpligt system för uppvärmning av bassänger och byggnader.</p>

18. Avskaffande av vårdnadsbidraget

<h3>Förslag till beslut</h3>

<p>Kommunfullmäktige beslutar att vårdnadsbidrag avskaffas från och med den 1 januari 2016.</p>

<h3>Redogörelse</h3>

<p>Möjligheten för kommuner att bevilja nya vårdnadsbidrag kommer att upphöra från och med den 1 februari 2016. Den 18 november sa riksdagen ja till regeringens proposition 2014/15:147 om att vårdnadsbidraget ska avskaffas. Formellt innebär ändringen att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag upphör att gälla vid utgången av januari månad 2016. Beslut om vårdnadsbidrag som tas före 31 januari om bidrag som börjar betalas ut före 31 januari löper beslutsperioden ut. Det kommunala vårdnadsbidraget är frivilligt att införa och därför utgår inget statsbidrag kopplat till bidragsformen. Avskaffandet av vårdnadsbidraget får således inte några konsekvenser för kommunens intäkter från statsbidrag.</p>

<p>Familjer som har vårdnadsbidrag kan inte få vårdnadsbidraget förlängt genom nya beslut efter 31 januari 2016. Familjer som har beslut om vårdnadsbidrag som löper efter januari månads utgång kan behålla bidraget bidragsperioden ut. Vårdnadsbidraget föreslås avskaffas från och med den 1 januari 2016. Det innebär att inga ansökningar tas emot från och med detta datum.</p>

19. Entledigande och val

Mötets avslutande

Alvestas Kommunfullmäktige

Sändningsstart: 15 december kl. 13.30.

Klicka här för att se hela kallelsen. 

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs av kommunens invånare i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 49 ordinarie ledamöter varav tre platser är vakanta. Kommunfullmäktige sammanträder i Thalia, Folkets Hus, på Allbogatan 17 en gång i månaden, och sammanträdena är öppna för allmänheten.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.