Primära flikar

Alvesta kommunfullmäktige, 13 december 2016

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lisa Åberg

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Måna Nilsson. ordf. KLAM

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Mats Johnsson (M)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Hagart Valtersson (C)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Börge Nielsen (V)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Christer Brincner (KD)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Christer Brincner (KD)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Hagart Valtersson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Börge Nielsen (V)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Thomas Johnsson (M)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Birgit Andersson (MP)

Talare

Thomas Öhling (M)

Talare

Christer Brincner (KD)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Mats Nilsson (C)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Mats Nilsson (C)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Benny Lundh Johansson (SD)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Birgit Andersson (MP)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Birgit Andersson (MP)

Talare

Börge Nielsen (V)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Lars-Olof Franzén (AA)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Per Ribacke (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Martin Sallergård. Fritidschef

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Martin Sallergård. Fritidschef

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Martin Sallergård. Fritidschef

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Martin Sallergård. Fritidschef

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Daniel Johansson. Stipendiat

Talare

Martin Sallergård. Fritidschef

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Hagart Valtersson (C)

Talare

Margareta A Nilsson. Teknik & miljöchef. Allbohus

Talare

Hagart Valtersson (C)

Talare

Margareta A Nilsson. Teknik & miljöchef. Allbohus

Talare

Hagart Valtersson (C)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Lisbeth Holmqvist (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Peter. Sjöborgen

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Bertil Olsson (S)

Talare

Monica Pihl (C)

Talare

Bertil Olsson (S)

Sammanträdets öppnande

1. Närvaro

Justering av dagordning

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund 13.05

Redogörelse

Allmänheten ska, i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 24, vid varje sammanträde med kommunfullmäktige beredas tillfälle att ställa frågor inom Alvesta kommuns kompetensområde.

Tid är avsatt för allmänhetens frågestund kl. 13.05 – 13.35

4. Anmälan av medborgarförslag och motioner

5. Aktuellt från revisorerna

Förslag till beslut

Fullmäktige noterar informationen i protokollet.

Redogörelse

Revisorerna lämnar information till kommunfullmäktige.

Stående informationspunkt på kommunfullmäktiges sammanträden.

6. Information från ordföranden

Förslag till beslut

Fullmäktige noterar informationen i protokollet

Redogörelse

Kommunfullmäktiges ordförande lämnar information till kommunfullmäktige.

Stående informationspunkt på kommunfullmäktiges sammanträden.

7. Information om verksamhetsplan och internbudget för samtliga nämnder 2017 med plan 2018-2019

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen i protokollet om nämndernas och kommunstyrelsens Verksamhetsplaner 2017 med internbudget 2017 och plan 2018-2019.

Redogörelse

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 med kompletterande beslut i september 2016, en budget för 2017 med plan 2018-2019. Budgeten innehåller vision, fokusområden, resultatmål och resultatindikatorer för verksamheten samt nettoram för nämnder och styrelse.

Nämnderna och kommunstyrelsen ska, inom ramen för tilldelat budgetanslag, upprätta en Verksamhetsplan med internbudget, vilken utgör planeringsverktyg för det kommande verksamhetsåret. I verksamhetsplanen fastställer nämnderna och kommunstyrelsen, bland annat egna nämndsmål och resultatindikatorer som bygger på kommunfullmäktiges resultatmål.

8. Förslag – Ny kultur- och fritidsnämnd 1 januari 2017 – fördelning av budget och personella resurser m.m.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

 1. fördela budget och personella resurser i enlighet med bifogat förslag, vilket ska vara samma budget för verksamheten som för år 2016
 2. fördelningen även ska kompletteras med fritidsgårdens fältassistentverksamhet och Musikverkstan.

Redogörelse

Av kommunfullmäktiges beslut den 20 juni i § 105/2016 framgår att den politiska organisationen från och med årsskiftet 2016/2017 ska utökas med en ny nämnd, kultur- och fritidsnämnd. Kommunfullmäktiges beslut om ny nämnd medför att förvaltningsorganisationen behöver anpassas så att den nya nämnden får såväl administrativt stöd som personal som biträder nämnden vid fullgörandet av dess uppgifter. Anpassningen av förvaltningsorganisationen sker i enlighet med det av kommunfullmäktige antagna reglementet.

Delar av kommunledningskontorets förvaltningsorganisation ingår från och med årsskiftet 2016/2017 i den verksamhet som styrs av den nya nämnden, i anslutning till arbetet med att anpassa förvaltningsorganisationen genomförs även en översyn av kommunledningskontorets organisation. Detta innebär bland annat att förutsättningarna för administrativt stöd till nämndssammanträdena ses över.

Kommunledningskontoret ändrar benämning från och med den 1 januari 2017 till kommunledningsförvaltningen.

I bilagd tabell redovisas vilka verksamheter med tillhörande budgetmedel som föreslås överföras till den nya nämnden. Observera att antalet tjänster som anges här är berörda tjänster utifrån 2016 års verksamhet. Det är den nya kultur- och fritidsnämnden som har att genomföra närmare organisation och fördelning av tjänster utifrån aktuella ekonomiska förutsättningar. Detta förslag syftar till att ge en fördelning av budget och resurser inför ikraftträdandet, inte att på något sätt föregripa den nya nämndens arbete. I förslaget redovisas även frågor som behöver utredas vidare eller tas hänsyn till i det fortsatta arbetet.

9. Förslag – Ändring av Alvesta kommuns förvaltningsorganisation och komplettering av reglemente för kultur- och fritidsnämnd

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Alvesta kommuns förvaltningsorganisation kompletteras, från och med den 1 januari 2017, med en ny förvaltning benämnd kultur- och fritidsförvaltning,
 2. 2 kapitlet 1 § reglemente för kultur- och fritidsnämnd ges följande lydelse: Den administrativa organisationen och personal som ska biträda nämnden vid fullgörandet av nämndens uppgifter ingår i kultur- och fritidsförvaltningen. Dock utförs nämndsadministration av kommunledningsförvaltningen.

Redogörelse

Av kommunfullmäktiges beslut i § 105/2016 framgår att den politiska organisationen från och med årsskiftet 2016/2017 ska utökas med en ny nämnd, kultur- och fritidsnämnd. Kommunfullmäktiges beslut om ny nämnd medför att förvaltningsorganisationen behöver anpassas så att den nya nämnden får såväl administrativt stöd som personal som biträder nämnden vid fullgörandet av dess uppgifter.

Till den nya nämnden föreslås knytas en ny förvaltning, benämnd Kulturoch fritidsförvaltning. I anslutning till arbetet med att anpassa förvaltningsorganisationen genomförs en översyn av kommunledningskontorets organisation. Inom ramen för den pågående översynen föreslås att det administrativa stödet till den nya nämndens sammanträden tillhandahålles av kommunledningskontoret.

Bestämmelsen i 2 kapitlet reglemente för kultur- och fritidsnämnd föreslås kompletteras med att den administrativa organisation och personal som ska biträda nämnden vid fullgörandet av nämndens uppgifter ingår i kultur- och fritidsförvaltningen och att nämndsadministration ingår i kommunledningskontoret (efter den 1 januari 2017 föreslås benämningen vara kommunledningsförvaltning).

10. Förslag – Arvoden för ny kultur- och fritidsnämnd

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. godkänna förslag till årsarvoden för ordförande (20 %) och vice ordförande (10 %) i kultur- och fritidsnämnden,
 2. kostnader för arvoden och ersättningar utöver budgeterade kompletteras med 140 000 kronor som finansieras från kommunstyrelsens strategiska anslag.

Redogörelse

Partiernas gruppledare har sammanträtt den 17 november och tagit fram ett förslag till arvodesnivåer för den nya kultur- och fritidsnämnden. Respektive gruppledare har fått i uppdrag att återkomma med sin partigrupps yttrande över förslaget senast den 2 december 2016.

11. Förslag – Inriktningsbeslut – Framtidens äldreomsorg Alvesta kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. den ovan redovisade överenskommelsen ska vara inriktningen på arbetet med att utforma framtidens äldreboende i Alvesta kommun,
 2. ge den sedan tidigare beslutade styrgruppen i uppdrag att arbeta vidare med ovanstående som övergripande inriktning,
 3. tidigare fattade beslut avseende äldrecenter KF § 103/2014 och KF § 80/2015 samt KF § 115/2016 upphävs genom detta beslut.

Redogörelse

I den av kommunfullmäktige beslutade Budget 2017, plan 2018-2019 anges att inget nytt äldreboende ska byggas nu, däremot ska kvarteret vid äldreboendet Högåsen förberedas för att kunna byggas ut vid ett framtida behov. I den av kommunstyrelsen beslutade budgeten finns förslag till nytt äldrecenter på västra Rönnedal i Alvesta om ca 70 lägenheter samt att servicehuset Bryggaren ska läggas ned som särskilt boende för att skapa ”vanliga lägenheter. Kommunfullmäktiges beslut motsvarar moderaternas budgetförslag och kommunstyrelsens budgetbeslut den styrande minoritetens förslag (S), (C) och (MP).

De fyra partierna S, C, MP och M har träffat en gemensam överenskommelse om att bygga ett nytt äldreboende på västra Rönnedal samt tillgänglighetsanpassade lägenheter ”Trygghetsboende” för framtida behov av seniorboende. Överenskommelsen syftar till att ge en grund för fortsatt planeringsarbete i ett långsiktigt strategiskt och hållbart perspektiv.

12. Besvarande av motion (AA) angående utökat användande av skollokaler

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom att utbildningsnämnden har gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att löpande planera för temporära lokallösningar samt att skapa långsiktighet i lokalplaneringen. Inom ramen för uppdraget är det rimligt att undersöka om det är möjligt, att som en åtgärd i kombination med flera, förändra undervisningstider om elevtalet framöver kommer att öka på ett sådant sätt att befintliga lokaler inte är tillräckliga.

Redogörelse

I en motion från Lars-Olof Franzén (AA) daterad den 24 februari 2016 redogörs för att utbildningsförvaltningen uttrycker att de har behov av fler skollokaler. För att lösa utbildningsförvaltningens behov av fler lokaler föreslår motionären följande:

 • Många av utbildningsförvaltningens befintliga lokaler bör utnyttjas i större utsträckning, idag står många lokaler outnyttjade stora delar utav dygnet. En lösning är att omfördela undervisningstiden genom att bedriva verksamhet på andra tider än den traditionella.
 • Utbildningsförvaltningen bör kunna utnyttja externa lokaler i kommunen i större utsträckning än vad som görs idag.

Motionären föreslår att fullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att utnyttja befintliga och externa lokaler före anskaffandet av tillfälliga paviljonger, samt utreda möjligheten att utnyttja befintliga lokaler genom ändrade undervisningstider.

13. Besvarande av motion (SD) angående kvinno- och mansjourers möjligheter att besöka högstadieskolor

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till att:

 1. Det finns inget som hindrar kvinno- och mansjourer att komma ut och informera på skolorna,
 2. grundskolan arbetar kontinuerligt med sitt värdegrundsarbete genom de krav som är fastställda i läroplanen,
 3. det är enligt Skollagen rektorn som ansvarar för att inhämta information i syfte att kunna erbjuda eleverna undervisning i ämnesövergripande kunskapsområden som berör jämställdhet samt sex och samlevnad.

Redogörelse

I en motion från Benny Lundh Johansson (SD) daterad den 8 februari 2016 redogörs det för att många ungdomar utgör en stor del av dagens bortsoffer och brottsförövare. Kvinno- och mansjourer är exempel på ideella organisationer som ger hjälp till brottsoffer. Motionärerna föreslår att kvinno- och mansjourer ska få möjlighet att besöka högstadieskolor. Det möjliggör för eleverna att inhämta mer information om jourernas organisation, samt att jourerna kan förmedla erfarenhet och kunskap som kan hjälpa eleverna. Motionären föreslår att fullmäktige ger lämplig nämnd i uppdrag att:

 • utreda förutsättningarna, möjligheterna och kostnaderna för att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor och informera om sin verksamhet.
 • Utreda om det finns liknande projekt som kommunen kan få erfarenhet utav.

14a) Besvarande av interpellation från Mikael Johansson (M) till Birgit Andersson (MP) angående jämställdhetsarbetet i Alvesta kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

Redogörelse

I en interpellation daterad den 10 november 2016 ställer Mikael Johansson (M) frågor till Birgit Andersson (MP) angående jämställdhetsarbetet i Alvesta kommun.

Kommunfullmäktige har beslutat att interpellationen får ställas och ska besvara på fullmäktiges sammanträde den 13 december.

Interpellationen lyder

"Birgit Andersson har nu suttit i den politiska ledningen i Alvesta kommun under två år. I budget för 2015 och 2016 har arbetet med jämställdhetsdeklarationen varit prioriterat. Det har dessutom funnits pengar avsatta för detta arbete, 100.000 kr i budget 2015 och 1,2 miljoner kr i budget 2016. Enligt egen utsaga har Birgit som politiker kämpat för jämställdhetsdeklarationen i många år. Men tydligen har ändå inget hänt under dessa år.

Men nu är det tydligen något på gång, frågan har väckts under hösten och man har påbörjat arbetet med en handlingsplan och arbetet ska komma igång under 2017…

I Smålandsposten den 8 november kunde man läsa följande citat från Birgit:

”Fel budget gick igenom! Man har inte kommit till skott och det är bara att beklaga. Vi har ett mansstyre i Alvesta”

Med anledning av ovanstående vill jag gärna ha svar på följande frågor av Birgit Andersson

 1. Vad har du under de senaste åren gjort i frågan kring jämställdhetsarbetet?
 2. Vad har de avsatta pengarna använts till?
 3. Hur kan det vara Moderaternas fel att arbetet med jämställdhetsdeklarationen inte har kommit igång under 2015 och 2016?
 4. Vilka åtgärder i arbetet med jämställdhet finns beslutade som inte kan genomföras på grund av ”fel budget”?"

Paus

mötet återupptas ca kl 15:00

15. Val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden för år 2017-2018

Redogörelse

Kommunfullmäktige ska välja ledamöter och ersättare till kultur- och fritidnämnden för år 2017-2018.

16a) Val av ersättare i Värends räddningstjänstförbund

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att: utse ... som ny ersättare i Värends räddningstjänstförbund.

Redogörelse

Fullmäktige ska utse ersättare i Värends räddningstjänstförbund.

16b) Entledigande och val av ersättare i utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Fullmäktige beslutar att:

 1. Entlediga Anne Johansson (M) från sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden,
 2. Utse … som ny ersättare i utbildningsnämnden.

Redogörelse

Anne Johansson (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.

Paus

mötet återupptas ca kl 15:15

18. Utdelning av minnesgåvor till anställda och förtroendevalda i Alvesta kommun 2016

Redogörelse

Kommunfullmäktiges presidium delar ut minnesgåvor till de personer som varit anställda och förtroendevalda under 25 år i Alvesta kommun.

17. Utdelning av Alvesta kommuns priser och stipendier 2016

Redogörelse

Utdelning av Alvesta kommuns priser och stipendier 2016.

Paus

Mötet återupptas ca kl 16:30

Sammanträdets avslutande

Paus

inväntar Lucia ca kl 16:30

Lucia

Sändningsstart: 13 december kl. 13.00.

Klicka här för att se kallelsen.

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs av kommunens invånare i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 49 ordinarie ledamöter varav tre platser är vakanta. Kommunfullmäktige sammanträder i Thalia, Folkets Hus, på Allbogatan 17 en gång i månaden, och sammanträdena är öppna för allmänheten.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.